СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“

 

Съобщение за набиране на ценови предложения

съгласно чл.2, ал.7 на ПМС №160 от 01.07.2016г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските социален фонд.

 

ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл.2, ал.7 на ПМС №160 от 01.07.2016г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключване на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициента за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ

 

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: Доставка на обзавеждане по BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие  на ромската общност в община Средец“ за нуждите на ЦМЕДТ „Амалипе“, партньор по проекта

 

ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА: Обхватът на дейността включва доставка на следните три вида артикули:

 

Вид Техническа спецификация (минимални изисквания) Количество Максимално допустима единична цена в български лева с ДДС
1. Посетителски стол Размери : В=77см Ш=52см Д=40 см.; Материал: дамаска; Метални крака; Максимално натоварване: 100 кг. 120 броя 25,00 лв.
2. Маса правоъгълна Размери: 120смХ60см В=75см;  метален корпус 40 броя 80,00 лв.
3. Етажерка Размери:В=200; Д=30; Ш=50

 

16 броя 250,00 лв.

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

Максимално допустима стойност:

  1. Посетителски стол – 120 бр. – 3000 лв. с ДДС
  2. Маса правоъгълна – 40 бр. – 3200 лв. с ДДС
  3. Етажерка – 16 бр. – 4000 лв. с ДДС

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Окончателно плащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на поръчката след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката в срок от 30 (тридесет) дни.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ: Кандидатът за изпълнение на доставката трябва да предоставят ценовите си предложения, съобразени с изискванията на Възложителя. Ценови предложения надвишавящи максимално допустимата стойност, няма да бъдат разглеждани. Офертите следва да бъдат изпратени с подпис и печат. Всеки кандидат има право да подаде ценово предложение за един и/или за всички артикули.  След разглеждане на офертите ще бъде избран изпълнител на база най-ниска цена за всеки конкретен артикул.

 

 

СРОК ЗА ДОСТАВКА: До 10 (десет) дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от датата на приключване на проекта.

 

МЯСТО НА ДОСТАВКА: гр. Средец, община Средец, област Бургас.

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: Кандидатите за изпълнение на поръчката трябва представят ценовите си предложения на български език, както и техническо описание на артикулите съобразено с изискванията на Възложителя, на e-mail: amalipe.vt@gmail.com или чрез страницата на  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), в модул Е-тръжни процедури http://eumis2020.government.bg.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 20.07.2020г. 23:59 ч.

 

КОНТАКТИ: 5000, Велико Търново, ул. Самуил 4, ЦМЕДТ „Амалипе“

Галина Дечева-Стойкова – 0884 912 507

 

 

Дата на публикуване: 14.07.2020г.