Център Павликени направи кампания под наслов – ,,Цени образованието“

В с. Батак и гр. Бяла черква се проведе поредната кампания, която е под наслов – ,, Цени Образованието“.  Събитието се проведе на 21.09.2020г. заедно с родители от ромската общност.  То бе организирано от образователните медиатори Стефан Стефанов и Никола Георгиев, като взеха участие и експертите Нели Николова и Валери Ангелов.

 

Срещата  е част от Дейност: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи от проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Павликени“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1 изпълнявана от ЦМЕДТ „Амалипе“.