Обявени са одобрените проекти по процедурата на ЦОИДУЕМ

 

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства обяви резултатите от тазгодишната процедура за проекти. По петте приоритета са одобрени общо 73 проекта на училища, детски градини, общини и други звена. Одобрените институции ще получат покана за сключване на договор до края на месец септември и ще могат да изпълняват проектите си през настоящата учебна година.

Най-много проектни предложения има подадени по приоритет 1, насочен към дейности за въвеждане на интеркултурно образование и към приоритет 2, включваш дейности за превенция на отпадането от училище. Значително по-малко проекти са подадени по приоритет 3 и 4. Най-малко проектни предложения са подадени по приоритет 5, насочен към подкрепа на десегрегацията и превенция на вторичната сегрегация. Затова и конкуренцията е била най-тежка по приоритетни направления 1 и 2.

Вижте тук одобрените проекти по приоритет 1

Вижте тук одобрените проекти по приоритет 2

Вижте тук одобрените проекти по приоритет 3

Вижте тук одобрените проекти по приоритет 4

Вижте тук одобрените проекти по приоритет 5

ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието,  създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища и детски градини, като обявените от Центъра процедури се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват много училища и детски градини, включително и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските фондове.

Особено важно е и това, че Центърът предоставя голям аванс за реализирането на одобрените проекти,  както и нормални процедури за отчитане. Това отличава ЦОИДУЕМ от ОПНОИР.

Център Амалипе поздравява всички училища, детски градини, общини и центрове за подкрепа на личностното развитие, които успяха да подадат качествени проектни предложения! Пожелаваме ви успешна реализация на проектните дейности и дано те допринесат за една по-добра учебна година за всички деца!