ЦОИДУЕМ обяви резултатите от Конкурсна процедура 2023

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства публикува резултатите от тазгодишния конкурс за проекти на училища, детски градини, общини, РУО, ЦПЛР и университети. По четирите приоритета са одобрени общо 47 проекта, като 24 са на училища, 12 на детски градини, 7 на общини, 1 на университет, 1 на РУО и 2 на ЦПЛР. И през тази година е висок броят на проектите, които са включени като резерви или не са одобрени – общо 108.

Одобрените кандидати следва да подпишат договори през настоящата и през идната седмица. За целта е необходимо да представят до 23.08.2023 г. вкл. следните документи на e-mail coiduem@mon.bg:
1. Договор – попълнен и подписан електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя и главния счетоводител на институцията (запаметен като pdf), като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъде съгласно Финалното класиране с бюджетите (посочено по-горе).
1.2. По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 „Продължителност на проекта и план-график на дейностите“ от одобреното проектно предложение.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка – прилага се сканирано копие.
3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).
4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2) – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).

5. Декларация за партньорство (Приложение 3) – в случай, че е приложимо – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или собственоръчно (сканирано копие).

6. Таблица с актуализирани показатели за изпълнение на дейностите – съгласно съответния приоритет, по който е одобрено проектното предложение.

Необходимите бланки са налични на страницата на ЦОИДУЕМ, може да ги видите и тук 

През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като желан и надежден донор, финансиращ проекти за образователна интеграция. Стотици училища и детски градини, както и общини, университети, РУО и ЦПЛР, получиха и реализираха успешно разнообразни инициативи, които разнообразиха училищния живот, задържаха в класните стаи хиляди ученици и подпомогнаха важни процеси, като въвеждането на интеркултурно образование и десегрегация.

Устойчива тенденция през годините е интересът към конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ да бъде висок, а одобрените проекти – да остават много нисък процент от подадените. Причината за това е, че бюджетът, който Центърът за образователна интеграция разпределя за подкрепа на проекти, е твърде нисък. Всъщност, той не е променен повече от 15 години и остава едва 1 млн. лв. Център Амалипе апелира към МОН да увеличи бюджета на ЦОИДУЕМ, така че повече училища и детски градини да получат одобрение на своите проектни предложения! Неефикасно и неефективно е да се стопира желанието на образователните институции да реализират свои инициативи за образователна интеграция.

От прегледа на подадените и одобрените проекти се вижда, че е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за мотивиране на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти по Направление 3 – Десегрегация и Превенция на вторичната сегрегация. Едно от възможните обяснения за по-ниския интерес към това Направление е наличието на Национална програма за подкрепа на общините за дейности за десегрегация, която също се координира от ЦОИДУЕМ. Въпреки това, Направление 3 от ежегодните конкурсни процедури финансират проекти на училища, детски градини, както и на общини, които са насочени към дейности, различни от финансираните по Националната програма. Необходимо е интересът към това направление да бъде допълнително стимулиран!

Вижте одобрените проекти и резервите по Приоритет 1

Вижте одобрените проекти и резервите по Приоритет 2

Вижте одобрените проекти и резервите по Приоритет 3

Вижте одобрените проекти и резервите по Приоритет 4