ЦОИДУЕМ обяви конкурсна процедура 33.20 – 2021 за набиране на проектни предложения

До 31 август държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви своя ежегоден конкурс за проекти.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ОБЯВЯВА
Конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ 33.20-2021
за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

 

Приоритет 1

Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност

Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева

Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, насочени към разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми, съобразени с културите на различните етнически малцинства и насочени към запазване на културната идентичност.
 2. Дейности, подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.
 3. Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
 4. Изследователски дейности, извършвани от учениците, свързани с културното многообразие на етническите малцинства и междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 5. Интерактивни дейности за повишаване чувствителността на учениците спрямо дискриминационните прояви и за повишаване на знанията и уменията за преодоляване на съществуващи негативни нагласи и стереотипи.

Важно! Дейност № 2 e задължителна за включване в проектното предложение.

 

Приоритет 2

Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система

Общ бюджет на приоритета – 225 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, чрез които се осигурява допълнителна работа с ученици от етническите малцинства в уязвимо социално положение, застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище.
 2. Дейности, насочени към пълен обхват и задържане на деца и ученици от етническите малцинства в образователната система, чрез осъществяване на извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда.
 3. Дейности за подобряване на образователните резултати на децата и учениците от етническите малцинства, върнати в образователната система в резултат на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и за осигуряване на условия за ефективната им реинтеграция в образователната система.
 4. Дейности за ученици от етническите малцинства в социално уязвимо положение за подкрепа на продължаване на образованието им в гимназиален етап.
 5. Дейности, включващи специализирана работа за информиране, мотивиране и подготовка на ученици от етническите малцинства в гимназиална степен за продължаване на образованието си във висшите училища.

Важно! Дейност № 2 е задължителна за включване в проектното предложение.

 

Приоритет 3

Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици, учители и родители

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности на местната власт, насърчаващи съвместно участие на ученици от образователни институции с преобладаващи ученици от етническите малцинства и образователни институции с ученици от мнозинството в организирани културно-образователни мероприятия с обществено значение.
 2. Съвместни дейности между образователните институции, намиращи се в близост до райони, известни с присъствие на компактно малцинствено население и образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от мнозинството.
 3. Дейности по мобилност на педагогическите специалисти и ученици от образователни институции с преобладаващ брой деца и ученици от етническите малцинства за ефикасен педагогически обмен на опит с педагогически специалисти от образователни институции с деца и ученици от мнозинството, съчетани със съвместни дейности между съответните деца и ученици.
 4. Дейности, осигуряващи форми на наставничество[1] между ученици от етнически произход с ученици от мнозинството, обучаващи се в несегрегирани образователни институции.

Важно! Дейности № 2 и № 3 са задължителни за включване в проектното предложение.

 

Приоритет 4

Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Общ бюджет на приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, свързани с подготовката на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците.
 2. Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, задържане и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства в системата на предучилищното и училищното образование.
 3. Дейности за работа с родителите от мнозинството и с такива от етническите малцинства за повишаване на чувствителността към дискриминационните прояви и за усвояване знания и умения относно преодоляването на негативните стереотипи и дискриминационните нагласи.
 4. Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родители от етнически малцинства към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.

Важно! Всички дейности са задължителни за включване в проектното предложение.

 

Приоритет 5

Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация

Общ бюджет на приоритета – 145 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими дейности:

 1. Дейности, насочени към превенция, предотвратяване и преодоляване на вторичната сегрегация съобразно спецификата на образователната институция и населеното място.
 2. Дейности за подкрепа на качеството на образование и достъпа до образование в училища, които са единствени в населено място чрез прилагане на педагогически иновации в мултикултурна среда, подпомагащи превенцията на вторичната сегрегация и десегрегационния процес.
 3. Дейности, насърчаващи и подпомагащи провеждането на общински политики за десеграгацията на установени като сегрегирани образователни институции и дейности за превенция и преодоляване процеса на вторична сегрегация.

Важно! Дейности № 1 и № 2 са задължителни за включване в проектното предложение.

 

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

Приложения:

Насоки за кандидатстване-КП 33.20-2021

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.20-2021

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.20-2021

Ръководство за Бенефициера

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31.08.2021 г. до 17.30 ч., след този срок електронната система не допуска подаване на проекти.

 

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието, създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища и детски градини, като обявените от Центъра процедури се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват много училища и детски градини, включително и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските фондове.

Особено важно е и това, че Центърът предоставя голям аванс за реализирането на одобрените проекти, както и нормални процедури за отчитане. Това отличава ЦОИДУЕМ от ОПНОИР.

Център “Амалипе” ви насърчава да се възползвате от предоставената възможност!

Снимка:pixabay