ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция – 2022

До 17.30 часа на 2 декември 2022 държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви дългоочаквания ежегоден конкурс за проекти. Защо се забави конкурса и какво могат да съдържат проектите?

Тази година проектите могат да бъдат по едно от следните 4 направления: това е една от промените спрямо предходните години, когато бяха обявени 5 направления. Друга съществена разлика е увеличаването на максимално допустимата сума за един проект. През 2022 г. приоритетите/ направленията са:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за придобиване на социокултурна компетентност и осигуряване на процес на ефективна социализация

Общ бюджет на приоритета – 330 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Реализиране на форми на взаимодействие между деца и ученици от различен етнически произход за развитие на социокултурна компетентност и ефективна социализация.
Дейност 2: Повишаване на чувствителността спрямо дискриминационните прояви и придобиване на умения, знания и компетентности за превенция и предотвратяване на формите на дискриминация.
Дейност 3: Извънкласни дейности с деца и ученици от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на умения, знания и социокултурни компетентности за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност, национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
Дейност 4: Реализиране на форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етническите малцинства за преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити в резултат на въздействие на маргинализирана семейна и/или общностна среда, и/или в резултат на обучението от разстояние в електронна среда в условия на пандемията от COVID-19.
Дейност 5: Осъществяване на дейности за мобилност на деца, ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители с цел реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 3 (три) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищното образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие

Общ бюджет на приоритета – 330 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейности 1: Дейности, насочени към усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование от педагогическите специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното и училищно образование.
Дейност 2: Дейности за разработване и въвеждане на иновативни педагогически (дидактически и възпитателни) форми за интеркултурно образование в образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, както и в системата на висшето образование.
Дейност 3: Дейности, насочени към формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и учениците.
Дейност 4: Изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие в регионален и национален аспект.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 3: Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери

Общ бюджет на приоритета – 220 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности за подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми.
Дейност 2: Дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна).
Дейност 3: Дейности, насочени към изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация
Дейност 4: Дейности за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Приоритет 4: Реализиране на мерки за взаимодействие на образователните институции с родители, местни общности и местна власт с цел подобряване процеса на образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности

Общ бюджет на приоритета – 220 000 лева
Максимална стойност на един проект – 30 000 лева

Допустими дейности:
Дейност 1: Дейности с родители (обучения, иновативни родителски срещи, срещи в общности, кампании, културни мероприятия), насочени към подобряване на взаимодействието „образователна институция – семейство“ с цел ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.
Дейност 2: Дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване на родителите от етническите малцинства и етнокултурните общности към образователната среда и за създаване на мотивация у тях за образованието на техните деца.
Дейност 3: Дейности за организиране на алтернативни форми на взаимодействие на образователни институции с родителската общност чрез коопериране с местни общности и общини за привличане и ангажиране в процеса на обхващане, включване и реинтеграция на деца и ученици от етническите малцинства и етнокултурните общности в системата на предучилищното и училищното образование.

Важно! Задължителни за изпълнение в проектното предложение са минимум 2 (две) от допустимите по приоритета дейности.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

Приложения:

Насоки за кандидатстване-КП33.21-2022

Краен срок за подаване на проектните предложения: 02.12.2022 г., 17:30 ч., след този срок електронната система не допуска подаване на проекти.

Проектите се подават само и единствено чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg, чрез уеб-базирани формуляр за кандидатстване и бюджет, заедно със съпътстващи документи. Ако проектното предложение бъде представено по друг начин (по и-мейл, на хартия по пощата или чрез куриер, или на място в офиса на ЦОИДУЕМ) няма да бъде допуснато до участие в конкурсната процедура.

С проекти могат да кандидатстват училища, детски градини, общини и РИО. Неправителствените организации могат да са само партньор, но без да разходват средства. Насърчава се партньорството, като партниращата институция не може да разходва средства – разходите се правят от банковата сметка на основния кандидат. Всички плащания се правят по банков път.

Важна особеност е, че кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. Също така могат да бъдат само кандидат или само партньор, но не и кандидат по едно проектно предложение и партньор по друго.

Подробна информация за конкурса вижте тук

Утвърдена през предходните години практика бе ежегодните конкурси на ЦОИДУЕМ да бъдат обявявани през лятото на съответната година и да имат по-дълъг срок за кандидатстване. През настоящата година, обявяването на конкурса бе забавено поради това, че все още не бе одобрена тригодишната програма на Центъра. На 16.11.2022 г. Министерски съвет прие Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, което направи възможно обявяването на конкурса. Краткият срок за кандидатстване се налага поради необходимостта проектите да бъдат оценени и договорите за тяхното изпълнение да бъдат сключени преди края на 2022 г.

ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието,  създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища и детски градини, като обявените от Центъра процедури се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват много училища и детски градини, включително и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските фондове.

Особено важно е и това, че Центърът предоставя голям аванс за реализирането на одобрените проекти,  както и нормални процедури за отчитане. Това отличава ЦОИДУЕМ от ОПНОИР.

Център Амалипе насърчава всички общини, които отговарят на условията, училища и детски градини да се възползват от предоставената възможност!