ЦРО – Гулянци

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР В

СУ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР. ГУЛЯНЦИ

 

 

В  Община Гулянци се реализира Проект BG05M9OP001-2.018-0003  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“ , с партньор СУ „ Христо Смирненски” гр. Гулянци

За изпълнението на дейността ,е назначен един ромски образователен  медиатор , който е  представител от местната ромска общност,като същият назначен след конкурсна процедура. Основните изисквания към него ще са: да има   средно образование, да се ползват с доверието на родителите, да познава местната ромска общност и културните й особености.

Дейността му се  координирана от партньора Център Амалипе, който има опит в работата с родители, супервизията на медиатори и организирането на родителски клубове в над 150 училища.

Медиаторът назначен в Су „ Христо Смирненски” гр. Гулянци , обл. Плевен подпомага развитието на образователната интеграция като фокус на работата е активизиране на ромската общност, идентифициране на лицата в риск и подобряване на информираността на общността с цел повишаване на квалификацията, образованието и социалния статус.

Образователният медиатор е подпомаган и от методически и ръководен от двама ст. експерта „Образователни дейности”, които са координатори на Център Амалипе за региона. Основната дейност на експертите е да подпомагат методически работата на образователния медиатор, да осъществяват работни посещения по предварителен график и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.

Образователният медиатор е бъде ангажиран на пълен работен ден – 8 часа.

Дейността се  изпълнява по следния начин:

Образователният медиатор   координира изпълнението на дейностите, както следва:

Ø  1.Насърчаване участието на родителите в образователния процес

Ø  Създаде   база-данни за семействата на учениците

Ø  Чрез анкетиране „от врата на врата” медиатора   проведе социална анкета със семействата на учениците, включени в проекта.

Ø  Създаде на Родителски клуб в СУ „ Христо Смирненски“

Образователният медиатор  мотивира обединяването на активни родители в Родителски клуб. Ще бъде използва работещата методология на Център „ Амалипе“. За нуждите на Родителски клуб се   осигури помещение в училищната сграда, която  е обзаведена с необходимото оборудване за реализиране на планираните дейности.

1.3 Провеждане на родителски лектории

Образователният медиатор и експертите „ Образ. дейности“  организират провеждането на тематичен цикъл от родителски лектории, чиято цел е да активизират родителската общност и повишат тяхната информираност.

2. Работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия

2.1.Индивидуална работа с родители. Периодично ще се осъществяват работни срещи на които ще се получава информация от класните ръководители за отсъстващи ученици.   Осъществяват посещения на адрес;   провеждат срещи с родители/ настойници;  предприемат  се адекватни мерки според индивидуалността на всеки конкретен случай.

3. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, вкл. развитие на форми на родителски мониторинг на качеството на образование във включеното училище и др. форми на родителско участие

 

Образователен медиатор назначен по проекта :

 

Ø  Николай Стефанов Огнянов тел. 0884908830 , nexat.vokala1@abv.bg

Ø  Гр. Гулянци , обл. Плевем

Ø  Назначение – 01.04.2019г.

Ø  Възраст -40 г.

Ø  Образование – средно- СУ”Христо Смиренски” гр. Гулянци

Ø  Образователен  медиатор

Ø  Мотиви- работа с ученици в риск ,връзка с родители от малцинствата, които са в чужбина, а учениците са оставени за отглеждане от баби. Осъществава връзка с ръководствата на общината, образователните институции с общността. В населеното място няма мешаре , а ромската общност е многообразна./турска , влашка , калдаръши  и др./и обединяващото лице е важно , особено в училище.