Дейности и инициативи за ограничаване отпадането на ромските деца от училище в ОУ„Любен Каравелов”, град Пещера

Дафинка Самарджиева

ВИЗИЯ

ОУ „Любен Каравелов” е училище на територията на град Пещера. По традиция училището ни приема ученици от два ромски квартала – „Едиверен” и „Луковица” и ученици от ромски произход, завършили начално образование в други училища в града. В училището се обучават около 370 ученици от І-ви до VІІІ-ми клас, които са разпределени в 16 паралелки. За по-голяма част от учениците майчин език е турски, една малка част говорят на ромски. В семействата се говори на турски, гледа се турска телевизия и децата постъпват в училище слабо владеещи български език. Много от родителите са неграмотни, образованието не е приоритет за тях, което води до незаинтересованост към училището и учебния процес. Много от семействата търсят препитание в чужбина или из различни сезонни обекти на територията на страната. Това е предпоставка за честото напускане на училище от децата, преместване в друго населено място, смяна на училища, а не рядко и напускане на училище без уведомяване на ръководството.

Друг проблем, който стои пред образователната система са ранните бракове. Почти всяка година имаме момичета на 14-15 годишна възраст, понякога дори 12-13 годишни, които биват задомявани и спират да посещават училище. От всичко това произтичат и проблемите със задържането на децата в училище, ранното им отпадане от образователната сфера и търсене от нас педагозите на начини за преодоляване на тези проблеми.

УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

С всяка изминала година ние учителите търсим нови методи и подходи за привличане и задържане на учениците в училище. През учебната 2011/2012г. решихме да създадем ученически парламент. Целите, които си поставихме при създаването на ученическия клуб са:

1. Да открием областта, в която даден ученик е добър, и да му дадем шанс да изяви своите таланти.

2. С помощта на учениците да направим училището привлекателно място и да предизвикаме  интереса им към учебния процес.

3. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да открие своето място и да покаже толерантност към останалите.

4. Възлагайки по-големи отговорности на учениците да ги направим съпричастни към училищния живот и да предизвикаме активното им участие в училищни и извънучилищни мероприятия.

Още в началото на учебната година проведохме анкета сред учениците, за да проверим какви са техните нагласи и какво би ги мотивирало да бъдат по-активни и да участват с интерес в училищния живот. След като се отсяха нереалните желания, се спряхме на това, че децата искат да има повече спортни изяви, походи, екскурзии и други съвместни мероприятия с родителите, да излизат извън територията на училището и да се срещат с други деца.

За да създадем ученически актив се допитахме до класните ръководители и те ни подадоха имена на ученици, които редовно посещават училище и показват отговорно отношение към поставените им задачи. На практика се получи така, че в процеса на работа се налагаше да променяме състава на актива, тъй като някои ученици се държаха безотговорно, не се включваха в мероприятията и не се приобщиха към екипната ни работа. С течение на времето на тяхно място се появяваха други, които с желание се включваха и подпомагаха дейността на актива. Тогава решихме да включим освен ученици, показващи добри резултати и отговорно отношение, и такива, които изпитват затруднения, допускат неизвинени отсъствия, но по една или друга причина се ползват с авторитет сред съучениците си, така наречените „лоши момчета”. Целта ни беше да ги мотивираме и приобщим към училищния живот.

Случи се така, че със започването на учебната година и паралелно със създаването на ученическия актив, в Пещера се създаде Център за развитие на общността (ЦРО), по инициатива и с финансова подкрепа на ЦМДЕТ „Амалипе”. Една от дейностите на ЦРО – Пещера включва работа с институциите и подпомагане на училищата в издирване и прибиране на ученици, застрашени от отпадане. Също така и работа с общността, което включва работа с родителите на нашите ученици, провеждане на информационни кампании и здравни беседи. Вмъквам тази информация, тъй като с двете независещи една от друга инициативи, създаването на ученически парламент в нашето училище и създаването на ЦРО – Пещера, на практика стартира нашата съвместна работа и ние започнахме да провеждаме срещи и мероприятия заедно.

През първата година от създаването на ученическия парламент проведохме редица инициативи. Изготвихме план за работа на актива, но през годината включвахме и други дейности, идеята за които се раждаше буквално в движение. Започнахме с велопоход до местността Грамадите, която се намира близо до града. Това ентусиазира децата и те започнаха да дават предложения и за други извънучилищни мероприятия. В почивните дни провеждахме спортни срещи между бащи и синове.На първата волейболна среща децата победиха, което подтикна родителите да искат реванш и така неусетно се въведоха традиционни спортни срещи в почивните дни. Играехме волейбол, баскетбол, футбол и имаше поводи за дълги разговори кой как се е представил и какво още могат да направят при следваща среща.

Майките се радваха на успехите на децата си, но възникна и въпроса „Защо за бащите има мероприятия, а за нас няма?”. Така се роди идеята да направим „Вечер на кулинарното изкуство”, като свържем мероприятието с наближаващите Коледни празници. Майките предложиха да приготвят вкъщи кулинарни изненади за децата, а ние с децата да приготвим нещо, с което да посрещнем майките. Ученици и учители се включиха в трескави приготовления, приготвяха се сандвичи, салати, плодови десерти, всеки даваше предложения за украси и подредби на изложбата и в резултат се получи прекрасна кулинарна изложба, с която бихме могли да участваме в конкурс. Майките донесоха своите домашно приготвени изкушения- баници, баклави, торти, сърми, кексове, реванета, татлии и се състоя една незабравима празнична вечер, на която всички бяха доволни и щастливи.

Подготвяхме кратки тържества, с които поздравявахме институциите в града по случай Василица, Бабин ден, 8-ми март.

Идеите за мероприятия се раждаха спонтанно и след като ги обсъждахме и преценяхме възможно ли е да се осъществят, повечето от тях реализирахме. Провеждахме походи, съчетани с интересни игри и надпявания, рецитиране, надиграване, което зареждаше децата с много позитивизъм и желание за изяви.

По случай 8-ми април – Международния ден на ромите проведохме с децата от актива информационна кампания. Първоначално разпечатахме материали и запознахме учениците от актива със същността на събитието. В часа на класа те от своя страна запознаха останалите ученици. На 8-ми април раздавахме брошури на хората от града, като децата обясняваха какъв ден е и защо се отбелязва 8-ми април. Облечени в бели тениски и раздавайки цветни брошури, те привлякоха вниманието на минувачите и събитието се посрещна с положителен отзвук в града. Децата получиха поздрав и пожелания за бъдещи такива изяви лично от кмета на общината.  Това се отрази благоприятно и върху останалите ученици, които не са включени в парламента. Започнаха да изявяват желание също да се включат в работата на актива и  да участват в подобни масови мероприятия.

За активно работещите ученици организирахме екскурзия до гр. София и посетихме сградата на Народното събрание, храм-паметника „Александър Невски” и Природонаучния музей. Това вълнуващо преживяване дълго се разказваше от участниците и даде стимул на останалите да бъдат активни през следващата учебна година, за да бъдат включени в подобни инициативи.

По традиция при настъпване на Гергьовденските празници – Едерлез, хората от двата ромски квартала в Пещера посещават местността Водата, като свързват празничния ритуал с легенда, която се предава от уста на уста. Решихме да посетим местността заедно, родители, ученици, учители, общностни модератори и сред природата да извършим ритуалите, съпътстващи всеобщия празник. Това събитие сплоти деца, родители и учители. Пристигайки до красив водопад и скала под него, чухме разказа на възрастна жена за местността и значението и за хората от общността. Наляхме си от лековитата вода, на слънчева поляна извършихме обреда „Наричания”, за който момичетата се бяха подготвили предварително. Много смях, ентусиазъм и активност имаше на този ден и решихме това да се превърне в традиция и всяка година на Гергьовден – Едерлез да провеждаме съвместно посещения до местността.

През 2012/2013 учебна година вече имахме опит за работа с актива. В началото на годината изготвихме Правилник на училищния парламент, Етичен кодекс и Календарен план с дейности, като през годината го актуализирахме и допълвахме. Проведохме няколко информационни кампании: „Ден на европейските езици”, „Ден на толерантността”, 8-ми април – Международен ден на ромите. Учениците се включваха активно при изготвяне на покани за родителски лектории, подготовка на училищни тържества и спортни срещи, походи и поздрави към институциите в града при отбелязване на празници.

Тъй като включвахме в кампаниите деца от началните класове и те показаха отговорно отношение, решихме да включим част от тях в ученическия парламент. Идеята бе децата постепенно да свикнат с работата на актива, да приемат отговорността и преминавайки в следващ клас, да бъдат достойни заместници на учениците, които вече са завършили 8-ми клас и са напуснали училището ни.

Въведохме инициативата „Връстници помагат на връстници”. Деца, които редовно посещават училище и показват отговорно отношение към учебния процес, включват се в училищни и извънучилищни дейности, да помагат на ученици, които срещат затруднения в усвояване на материала. Учениците наставници поеха ангажимент да посещават домовете на своите връстници, застрашени от отпадане, да ги обгрижват и приобщават към училищния живот. Тази инициатива даде добри резултати в начален етап. Децата идваха заедно на училище, наставниците разговаряха с родителите на застрашените от отпадане деца, по детски ги мотивираха и приобщаваха.

През учебната 2012-2013 г. участвахме в НП „Без отсъствия” и обвързахме инициативата „Връстници помагат на връстници” с финансово обезпечени дейности. Закупихме раници, учебни помагала и пособия както на децата, които са допуснали голям брой неизвинени отсъствия и са им спирани семейните добавки, така и на ученици, които назначихме за техни наставници. Закупихме материали за изработване на мартеници и заедно изработихме десетки мартеници, които децата подариха на малчуганите от съседната детска градина, на учителите и помощния персонал в училище, на родители и служители в институциите в града. Заедно с общностните модератори децата връзваха мартеници с пожелания за здраве на минувачи в първите дни от месец март.

Проведохме тържество по случай 8-ми март, на което поканихме майките и децата им подариха саморъчно изготвени мартеници и картички. Всяка инициатива водеше до опознаване на децата помежду им, сплотяването им и изграждане на умения за работа в екип.

За две години работа с училищния парламент мога да отбележа следните положителни резултати:

  • Децата започнаха да се приучават към отговорност и последователност;
  • Приучават се към работа в екип;
  • Приобщават се към училищния живот и спазват правилата;
  • Стават по-активни и взимат самостоятелно правилни решения;
  • Оказват положително въздействие върху ученици с негативни прояви и ги приобщават и социализират.

Педагогическият колектив смята, че създаването на ученически парламент е положителна практика, която дава добри резултати в работата ни с децата и трябва да се наложи като модел за работа в училище.

РОДИТЕЛСКИ  КЛУБ

През последните години все по-малко са родителите, които се ангажират с училищния живот и проявяват интерес към успехите на децата си. Предимно родители на ученици от начален етап на обучение и родители, чиито деца участват в СИП „Фолклор на етносите” проявяват ангажираност и се включват в мероприятията на класа и училището.

На родителски срещи се наблюдава изключително слаба активност, повечето родители не проявяват интерес към училищния живот и успехите на децата си. Посещават училището само когато имат личен проблем. Нямаме училищно настоятелство и за съдействие и помощ търсим ромските активисти.

Тези причини ни подтикнаха паралелно със създаването на ученическия парламент през месец октомври 2011 г. да създадем и родителски клуб. В клуба включихме отговорни родители, които се интересуват от развитието на децата си и имат желание да участват в училищния живот. Целта на създаването на родителския клуб бе да привлечем родителите и заедно с тях да направим живота в училище по-забавен, интересен, осмислен и училището да се превърне в желана територия за техните деца. Родителите започнаха да се включват в някои от дейностите с децата и атмосферата в училище постепенно ставаше по-ведра, деца и родители ставаха по-активни и отговорни.

Родители посещаваха по-често училище, присъстваха в учебни часове и имаха възможност да наблюдават отблизо развитието на своите деца. Включваха се в подготовката и провеждането на тържества, състезания, походи и всякакви инициативи на училището. С тяхна помощ организирахме ред родителски лектории, както на здравна тема, така и информационни кампании. Проведохме срещи за „Превенция на ранните бракове”, „Превенция на туберкулозата”, „Превенция на рака на маточната шийка”. Със съдействието на родители проведохме лектории на тема „Те са успели, значи мога и аз” – среща с успели роми, разяснителна кампания във връзка със стартирането на НП за поставяне на силанти на деца от 5 до 9 години. Провеждахме открити уроци, на които присъстваха родители, общностни модератори и ромски активисти.

На срещи с родителския актив коментирахме случаи на застрашени от отпадане ученици и родителите се ангажираха с проблема, като разговаряха с родителите или настойниците на проблемните деца. През 2011-2012 учебна година имаме три случая на предотвратяване отпадането на деца от училище, за което заслуга имат и родители от актива.

За съжаление ще отбележа, че въпреки усилията, които полагаме и успехите, които постигнахме, все още имаме доста проблеми, които стоят пред училището ни. Забързаният ритъм на живот, всеобщата криза в страната и стремежът на родителите да запазят и прехранят семействата си, често водят до заминаване на цели семейства в чужбина или заминаване в различни части на страната, където намират сезонна работа.

Случва се семейства да заминават в чужбина или в други части на страната без да уведомят класния ръководител или ръководството на училището, което съответно води и до следващ проблем: децата не могат да бъдат записани в друго училище, спират да посещават училище и отпадат от образователната система.

През двугодишната ни работа с родителския клуб мога да отбележа следните добри резултати, които постигнахме:

  • По-отговорно отношение на родителите към училищния живот и към развитието на децата им;
  • Желание за информираност, приобщаване и ангажираност на повече родители към проблемите на училището;
  • Включване в родителски лектории на повече родители;
  • По-висока активност при посещение на родителски срещи.

Смятам, че създаването на родителски клуб и активното участие на родителите в живота на училището е в полза както на учителите, така и на учениците.

ЦРО И РОМСКИ ЛИДЕРИ

Със създаването на ЦРО-Пещера установихме контакт с общностните модератори и те започнаха да се включват активно в училищни и извънучилищни мероприятия. Както по-горе споменах, заедно с модераторите провеждахме срещите на ученическия актив, родителския клуб, родителските лектории и мероприятията, които организирахме. Установихме добър контакт със здравните медиатори към общината и местни ромски лидери, които също взимаха участие, особено в родителските лектории. Проведохме среща с успели роми под надслов „Те могат, значи мога и аз”. Поканихме хора от общността, които са завършили средно и висше образование и са се реализирали в определена област. Те разказваха на родителите какъв път са изминали и как са постигнали своите успехи. Всяка среща завършваше с изтъкване на ползите от образованието и мотивиране на родителите да подтикват децата си да учат.

Проблемът с ранните женитби продължава да стои на дневен ред и поради тази причина проведохме няколко родителски лектории на тема „Превенция на ранните бракове”. Въпреки това, всяка година имаме по няколко случая на ранни бракове и момичета, които се „омъжват„ отпадат от образователната система. Със съдействието на модераторите през 2012-2013 учебна година успяхме да върнем в училище момичета, които вече живеят на семейни начала.

Имаме няколко случая на реинтегрирани ученици, които без помощта на модераторите не бихме успели да върнем в училище. Тук искам да подчертая ролята на Центровете за развитие на общността, които е необходимо да бъдат институционализирани, за да бъде по-полезна работата с ромската общност и да има трайни резултати в бъдеще.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Споменах по-горе за проблемите, които стоят пред педагозите в училището ни и един от тях е слабото владеене на български език, незаинтересоваността на родители и ученици към учебния процес и образованието като цяло. С цел преодоляване на тези проблеми,  за привличане, задържане и осигуряване на по-дълъг престой на децата в училище, през 2012 г. започнахме работа по проект УСПЕХ за извънкласни и извънучилищни дейности (ИИД). Сформирахме 13 групи през първата година от работата ни по проекта. Включихме в групите деца, застрашени от отпадане и постепенно се наблюдаваше как ИИД предизвикваха интереса им. Децата имаха възможност да пеят, да се представят като актьори, да рисуват и творят с ръчички, да опознават природата и институциите в града и държавата, да изработват компютърни презентации и да усъвършенстват компютърните си умения. Деца, които срещат трудности в овладяване на материала се изявяваха в клубовете по ИИД и добиваха повече увереност и умения, което се отразява положително и в учебната дейност. През втората година от работата ни по проекта сформирахме 16 групи.

Като резюме и изводи от работата ни през последните две години в посока намаляване отпадането на ромските ученици от училище ще отбележа следното:

Създаването на ученически парламент и родителски клуб в училище доведе до активизиране на ученици и родители. Делегирайки им по-големи отговорности, те съответно започнаха да стават по-активни, по-отговорни, по-съпричастни към проблемите на училището и да влагат повече от себе си, от личното си време и енергия, за да приобщят и други ученици и родители. Организирането на информационни кампании и провеждане на родителски лектории, в които участват общностни модератори, местни ромски лидери, здравни медиатори, представляващи общината като институция, медицинското лице представляващо здравните институции, съдействието на социалните служби при издирване на деца, застрашени от отпадане, всичко това води до намаляване отпадането на учениците и до социализиране на младото поколение и техните родители.

Предизвикателствата, които стоят пред училищните ръководства в борбата за намаляване отпадането на децата от училище са огромни, но преодолими. Откривайки хората двигатели, тези, които ще увлекат след себе си последователи, както между учителите, така и между ученици и родители, училищата ще могат да се похвалят с неминуеми успехи и все по-добри резултати.

Възпитавайки отговорност у децата още с прекрачване на училищния праг, възпитавайки отговорност у техните родители, мотивирайки учителите за всеотдайност, резултатите ще се появят още в следващото десетилетие. Децата, които сега се обучават в дух на отговорност, толерантност и активност към социалния живот, в следващото десетилетие ще възпитават своите деца в отговорност и активност.

Ако знаем докъде искаме да стигнем, ако качим подходящите хора в автобуса, с който сме поели към това място, няма начин да не пристигнем там, за където сме се запътили!

Знаем, че оцелява не най-силният, нито най-бързият, нито най-интелигентният, оцелява този, който е най-търпелив и постоянен и най-адаптивен към промяна.

Да посрещнем промените в новото общество с новите деца и новите родители, да оцелеем през промените, запазвайки децата и подготвяйки ги за един смислен и успешен живот!!!

 

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014