Дистанционното обучение през изминалата учебна година: какво се случи

Обучението от разстояние в електронна среда в училищата с концентрация на уязвими групи през учебната 2020/2021 година се характеризираше със значително по-широко използване на синхронни онлайн форми, увеличаване на процента на обхванати ученици и още по-активно използване на образователните медиатори в сравнение с предходната учебна година. Въпреки това остава не малък процент от ученици, които не участват ефективно в дистанционното обучение. А последното създава предпоставки и води до увеличаване на отпадналите от училище. Най-сериозните проблеми остават липсата на устройства за дистанционно обучение, както и мотивацията и интереса на учениците, съчетани с преумора и стрес на учителите.

Това показват данните от проучване сред 199 директори на училища от мрежата на Център Амалипе “Всеки ученик ще бъде отличник“. То бе проведено през първата половина на месец юни. Проучването следваше аналогичен въпросник използван през март и юни 2020 година. Резултатите позволяват сравнение и анализ на тенденциите за промяна. Изследването бе допълнено с дълбочинни интервюта сред директори и учители. 

Предистория 

По данни на МОН 908 от общо 1834 общообразователни училища (начални, основни, обединени и средни училища) са с концентрация на уязвими групи през настоящата учебна година. Към тях можем да добавим и 152 професионални гимназии от общо 378. Съгласно Наредбата за финансирането концентрацията на ученици от уязвими групи в тях е между 20 и 100%, като уязвимостта е определена на базата на образователния статус за родителите –  децата на родители с по-ниско от средно образование са определени като уязвими. Както се вижда, близо половината от общообразователните и близо 40% от професионалните гимназии са с концентрация на ученици от уязвими групи.

Мрежата Всеки ученик ще бъде отличник обединява близо 300 училища, голямата част от които са с различна концентрация на ученици от уязвими групи и особено на ромски ученици. Тя се подпомага и координира от Център Амалипе. През първата седмица от извънредното положение проведохме проучване сред тези училища как въвеждат дистанционно обучение и с какви проблеми се  сблъскват. Резултатите от входящото проучване можете да видите тук. В края на юни проведохме аналогично проучване, базирано на същите въпроси, за да замерим резултатите от дистанционното обучение, основните изводи и научени уроци. В него се включиха 150 училища от цялата страна. Резултатите от проучването юни 2020 можете да видите тук.

Участие в ОРЕС 

Проучването показва, че през изминаващата учебна година, училищата с концентрация на уязвими групи успяха да увеличат чувствително процента на ученици, обхванати в обучение от разстояние в електронна среда. Над 61 % от училищата включиха от 76% до 100% от своите ученици. Други 31 % от училищата обхванаха между половината и три четвърти от учениците си. И в двете категории това е увеличение с по 6% в сравнение с предходната година. На практика не останаха училища, в които под 10% от учениците да участват в дистанционно обучение.

Постигнатото положително развитие е още по значимо с оглед и на по-големия процент обхванати в синхронни форми чрез платформите Microsoft teams, Zoom.us и други Усилията на учители, образователни медиатори, както и на самите ученици и техните родители, доведоха до по-пълен обхват в сравнение с предходната учебна година и особено в сравнение с началото на дистанционното обучение през март 2020 година. 

Въпреки постигнатия напредък обаче, сериозни проблеми остават в немалък брой училища. В 8% от включилите се в проучването училища под 50% от учениците са участвали в обучение от разстояние. Това са преди всичко училище с много висока концентрация на ученици без подходящи устройства. И в останалите училища част от учениците не са се включили в синхронните онлайн уроци. Това също са преди всичко ученици без подходящи устройства или без подходяща интернет връзка. А мотивацията и интереса за по-продължително участие е идентифицирано като проблем почти навсякъде.  Последното, впрочем, важи не само за учениците от уязвими групи.

Участие в синхронни форми на обучение от разстояние 

Проучването от юни 2021 г. показва сериозно увеличение на процента ученици, участващи в синхронно обучение от разстояние. Година преди това повечето училище с концентрация на уязвими групи използваха преди всичко Messenger, Skype и други интернет базирани технологии, за да поставят задачи и да получават отговори, както и, разбира се, образователни медиатори, които разнасяха разпечатани материали по домовете на учениците. Синхронни форми на дистанционно обучение се прилагаха по-масово от една трета от училищата, участвали в проучването през юни 2020 година, като в тях между 50% и 100% от учениците ползваха Microsoft teams, Zoom или други платформи. Друга една трета от училищата преди година посочиха, че не са прилагали никаква форма на синхронно онлайн обучение или че в него са участвали под 10% от учениците.

Проучването в края на учебната 2020/2021 година показва значително по-различна картина. Натрупаният опит от страна на учители и ученици, както и засиленият натиск от регионалните управления и от МОН за използването на Microsoft Teams и други форми на синхронно обучение от разстояние, е довел до удвояване на процента на училищата, в които мнозинството от учениците са участвали в онлайн обучение. 31% от училищата са посочили, че почти всички от техните ученици са участвали в синхронно обучение от разстояние, а други 30% са успели да включат, но между 51 и 75% от своите възпитаници. Двойно е намалял процентът на училищата, които не прилагат или почти не прилагат онлайн обучение – около 15%. Това са училищата с висока концентрация на ученици без устройства, при които на практика е почти невъзможно синхронното обучение от разстояние. Опити за организирането на онлайн обучение има и в някои от тях, като училищата са подсигурявали помещения с компютри и интернет връзка, в които работят 2 – 3 ученици. В повечето от тези случаи става дума за училища с относително невисок процент ученици без устройство или без подходяща домашна среда за участие в онлайн обучение. Разбира се, това е частично решение, което е на ръба на изискването за спазване на социална дистанция и противоепидемични мерки и то няма как да бъде масово. При всички положения резултатите разкриват, че е налице една немалка група училища, в които синхронното обучение от разстояние в електронна среда е практически невъзможно, докато не бъде разрешен въпросът с набавянето на голям брой устройства и с прокарването на интернет връзка, както и не по-малко важното – уменията и мотивацията за работа с тях. Но, за да са налични последните две, първите две трябва да са подсигурени като базисни условия, а в част от отдалечените села няма покритие на нито един от мобилните оператори или интернет връзката е толкова слаба, че не позволява осъществяването на обучение чрез онлайн платформи. 

Основни проблеми 

Липсата на подходящи устройства, затрудненията при поддържане на интереса от страна на учениците и преумората на учителите, са сред основните проблеми, които затрудняват обучението от разстояние в електронна среда според проучването от юни 2021 година. Лошата интернет връзка, неподходящата домашна среда за онлайн обучение, затруднената комуникация с родителите и липсата на дигитални компетенции у учениците също са проблеми, но в значително по-малка степен. Това, което не е проблем, според проучването, е компетенциите и техническата обезпеченост на учителите. Огромното мнозинство от тях са били подготвени и са се справили според директорите, попълнили анкетата.

Над 28% от училищата са посочили, че мнозинството от техните ученици не разполагат с подходящи устройства за обучение от разстояние. Интересен е фактът че в това отношение се наблюдава дори леко влошаване на ситуацията спрямо проучването от преди една година, когато този процент е бил над 26 % Това влошаване има своето логично обяснение с оглед на повишените критерии в разбирането за подходящо устройство. Ако преди година като такова се смяташе и наличието на телефон с интернет връзка и възможност да се отваря messenger, то сега директорите възприемат като подходящо устройство компютър, лаптоп или таблет, способни да поддържат комуникация в Microsoft Teams. Въпреки това влошаването по този показател буди сериозна тревога, тъй като междувременно правителството предостави средства от държавния бюджет за закупуване на мобилни компютри през октомври 2020 година и бяха мобилизирани ресурсите на някои от националните програми. Училищата също проведоха свои кампании за набиране на устройства, а кампанията на Център Амалипе „Стара техника за ново начало“ успя да разпредели над 1000 устройства в повече от 90 училища, много от които участваха в проучването. Очевидно е, че инвестицията на държавния бюджет за закупуване и разпределяне на 16000 мобилни компютри (всяко училище в България получи определена сума за закупуването на скъпи лаптопи като сумата бе на базата на броя ученици в съответното училище) не е довела до осезаем резултат на терен. Една от причините за това вероятно е свързана с факта, че средствата бяха разпределени на базата на брой ученици, а не на базата на потребностите от закупуване на устройства. Голяма част от училищата с концентрация на уязвими групи са ситуирани в села, обучават сравнително малък брой ученици  и получиха незначителен брой компютри. Последното не важи за сегрегираните градски училища. Поради големия брой ученици, те получиха по-голям брой компютри, но в тях проблемът е много далече от разрешаване, тъй като концентрацията на ученици без устройства е изключително висока. Втората важна причина е свързана с факта, че закупените със средства от държавния бюджет лаптопи, са с много високи характеристики и респективно с висока цена. Директорите на училища вероятно се притесняваха да предоставят тези устройства на учениците за ползване в домашна среда, а и на много места самите родители отказваха да получат и да носят отговорност за толкова скъпа техника. Аналогичен е принципът на разпределяне на мобилните компютри по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който се реализира понастоящем със средства от Европейския инструмент за борба с Ковид-19. Този проект не е засечен от проучването, тъй като мобилните конфигурации се предоставят понастоящем и ще бъдат използвани през следващата учебна година. Принципът за разпределяне на устройствата е аналогичен с принципа, по който бяха закупени лаптопи със средства от държавния бюджет в края на 2020 година. Закупените лаптопи са с високи характеристики и се разпределят между всички училища на базата на броят ученици. Абсолютизирането на този принцип води до това, че в училища с ученици, които нямат нужда от устройства, се предоставят значително по-голям брой мобилни конфигурации за разлика от училищата с концентрация на ученици без каквото и да е устройство, в които необходимостта няма да бъде удовлетворена. Много от директорите, интервюирани чрез дълбочинни интервюта, са привърженици на намирането на балансиран подход между броя ученици и необходимостта от устройства за обучение от разстояние, отчитащ и двата фактора. Доколко такъв подход може да бъде намерен и приложен е въпрос, който си струва да бъде обсъден. Повечето от интервюираните директори изразиха притеснения от реакцията на родителските общности в така наречените елитни училища и от липсата на солидарност, съчетана със силните антиромски нагласи и предразсъдъци.

Поддържането на интереса, мотивираността и ангажираността на учениците е посочено като сериозен проблем. Едва 13% от директорите смятат, че този проблем се отнася само до 10% от учениците. Над една трета от анкетираните са посочили, че повече от половината им ученици губят интерес и мотивация при продължително обучение от разстояние. Дори и формално да участват в обучението от разстояние, учениците често се разсейват, не полагат усилия и бързо губят навици за активно учене.

В 43% от училище над половината от учителите са били подложени на допълнителен стрес и пренатовареност при работата си в домашна среда. Не е малък процентът на училищата, които са на обратното мнение и при които само отделни колеги са изпитвали определен дискомфорт – около 23%. Анализирайки тези резултати, трябва да имаме предвид, че много от участвалите в проучването училища прекъсваха за сравнително кратък период от време присъственото обучение, тъй като повечето им класове са съставени от по една паралелка.

Огромната част от анкетираните директори изразяват подкрепа за мярката присъственото обучение да бъде възстановено в класовете с по една паралелка. Тази мярка бе въведена в началото на февруари по настояване на много училища и на Център Амалипе. Едва 6% от директорите изразиха несъгласие с тази мярка, а 3% посочиха опцията „Не мога да преценя/ Друго“. Показателно е, че мярката се подкрепя и от болшинството училища, които нямаше как да се възползват от нея поради това, че имат голям брой ученици и паралелки. Въпреки това, идеята да се подкрепи връщането в класните стаи на възможно най-голям процент ученици, е широко споделяна от професионалната общност. 

Ролята на образователните медиатори 

Проучването категорично затвърди тенденция, която бе ясно очертана още преди година, а именно огромната роля на образователните медиатори за достигането на максимален брой ученици по време на ОРЕС. Почти 84% от училищата са включвали активно образователните медиатори при провеждането на обучение от разстояние и едва 4% не са ползвали тяхната помощ в тази извънредна обстановка. В малко над 12% от участвалите в анкетата училища, не работи образователен медиатор. Тенденцията бе подобна и през юни 2020 година, като тогава 1/5 от училищата нямаха назначен образователен медиатор. Увеличението на процента училища с активно включен образователен медиатор се дължи на факта че през настоящата учебна година много училища назначиха такива използвайки средствата за работа с уязвими групи по чл 52а от Наредбата за финансирането и проект Подкрепа за успех .

В какви дейности са били включвани образователните медиатори при обучението от разстояние? Над 78% са били ангажирани с разнасяне на разпечатани материали по домовете на ученици без устройства. Но тяхната роля в никакъв случай не се изчерпва само до това. Близо 43% от директорите сочат, че медиаторите също така са оказвали консултации по поставените задачи. Над 52% са оказвали техническо съдействие на ученици и родители с ниски дигитални компетенции, как да използват Майкрософт Тиймс и да участват в синхронно онлайн обучение и др.

Без преувеличение можем да кажем, че ролята на образователните медиатори в училищата с концентрация на уязвими групи е била ключова, както за достигането на всички ученици, така и за качественото включване на достигнатите деца. Категорично е желанието на директорите за удължаване на проект „Подкрепа за успех“, особено в частта му за назначаване на образователни медиатори. Необходимо е да се намери устойчив начин за заплащане и обучение на медиаторите.

 

Отвъд конкретните проблеми при провеждането на обучение от разстояние 

Увеличаване на отпадналите от училище, включително и поради ранни бракове и загуба на мотивация, както и загубата на ценни социални умения и умения за обучение, са част от негативните последици от обучението от разстояние в електронна среда през изминаващата учебна година. Увеличеното отпадане от училище е особено видимо в средна степен, както и географски в някои от регионите като Сливен и Ямбол. Но предпоставки за него са налице и в много други училища. Обучението от разстояние през предходната и настоящата учебна година на практика поставиха под въпрос постигнатото по механизма за обхват в периода 2017 – 2019 година. Реинтегрираните с големи усилия ученици лесно намират обратен изход от училище при неприсъствено обучение, а крехкото взаимодействие с останалите институции на много места изчезна напълно. За съжаление междуинституционалните екипи за обхват не припознаха темата за привличане на всички ученици по време на дистанционното обучение. Повсеместно е мнението че продължителното обучение от разстояние в електронна среда е довело до загубата на трудно формираните умения за учене и множество други ценни социални умения. 

Автор: Деян Колев

Всички цифри, които изброихме по-горе обаче остават просто статистика, ако не ги осмислим през емоциите, преживяванията и опита на учители, директори, родители и ученици. Затова по-долу споделяме и някои от мненията. Надяваме се те най-добре да ви потопят в атмосферата:

Споделете добър пример от работата на образователния медиатор?

 • Контакта с родителите от уязвими групи се осъщестява на 100 % от медиатора
 • Ежедневно бе сред пътуващите ученици, при необходимост оказваше техническа помощ на родителите на малките ученици, купува валчери  за  интернет за сметка на училището.
 • Образователният медиатор имаше ключова роля в хода на цялата учебна година. Най-стратегическо е неговото място в сутрешните часове на дневния график на функциониране на училището, в който след консултиране с учителите, образователният медиатор отново посещава домовете на учениците и ги мотивира или придружава до училището, за да присъстват в учебните часове.
 • С образователния медиатор ОУ …… ,,спечели от тотото”. Всичко, което се изискваше от медиатора го вършеше -ходи в махалата , разговаряше с родителите, раздаваше работни листи, събираше ги, броеше децата всеки ден , обаждаше се по телефона на родителите, раздаваше плод и мляко, описваше си дейностите, която бе извършила всеки ден, водеше протоколи за посещение по домовете, дори участваше в план – приема на учениците в 1 и 5 клас.
 • Даваше консултации на учениците, необхванати в ОРЕС; работеше на терен; оказваше техническа подкрепа на деца и родители с ниски дигитална умения
 • Ефективна комуникация между училище и общност
 • Работата на терен доведе до по-ползотворна и ангажираща работа с родители.
 • Проведе обучение на родителите за работа в Teams. Ежедневно подпомагаше работата на учителите и учениците.
 • Когато учениците имаха контролна работа, тя по най-бързия начин им раздаваше разпечатките, после пак ги събираше, снимаше и препращаше на учителя за проверка.
 • Сърцато и отговорно споделяше проблеми, които наблюдава в домовете на учениците и търсеше начини да бъдат подкрепени децата по подходящ начин от страна на училището.
 • Следене на учениците за навременно включване в часовете и недопускане на отсъствия по неуважителни причини
 • Всяка сутрин се включваше във виртуалните класни стаи и при наличие на отсъстващи съдействаше на учителите – обаждаше се на родители и ученици. Благодарение на образователния медиатор % на участие на учениците в ОРЕС всеки ден бе висок.
 • Беше адекватен и в помощ на нуждаещите се ученици и родители. Подпомагаше учениците в подготовката им за провеждане на тестови изпитвания, провеждаше консултации на терен, както и обучения на ученици и родители относно необходимостта от спазване на всички противоепидемични мерки и работа в условия на COVID-19. Заедно с директора осъществяваше срещи с кметове и интернет доставчици относно подпомагане на нуждаещите се семейства, извършваше разнос освен на печатни учебни материали, но и на хранителни продукти, които училището осигури на учениците и техните семейства, популяризираше успехите на учениците.
 • Задълбочи се връзката ученик-учител-родител
 • Изключително отговорно проведе кампанията за доставка на електронни устройства от училището до нуждаещите се, помогна при инсталирането на платформите и в края на ОРЕС след проверка върна електронните устройства в училището. Впечатляваща беше работата му с ученици със СОП – за осигуряване присъствието в училище, за спазване на противоепидемичните мерки, за разговори с родителите за пропуските и напредъка на учениците.
 • Образователният медиатор бе пръв наш помощник в работата ни по времето на пандемията. Нямаше ден в който да не беше сред родителите и децата. Много често дори помагаше на децата да решават работните листи.
 • Ежедневни разговори и срещи с ученици, родители, учители социални работници; посещения по домовете; поема част от заниманията при отсъствия на някои преподаватели и е в много пряк контакт с класните ръководители
 • Всеки ден осъществяваше връзка със семействата от селото и се опитваше да ги насърчава и контролира, както и всекидневна връзка на учителите по телефона с учениците и провеждане на конферентни разговори.
 • Образователният медиатор в училище бе включен във всички дейности при обучението в ОРЕС. Чрез информационната кампания и помощта при работата на терен, подпомагаше учениците за включването им в синхронно обучение в платформата, която ползва нашето училище.
 • въпреки ситуацията, ходеше на терен, срещаше се с родители и ги убеждаваше, че трябва да се включат в обучението, разнасяше материали на хартия и ги взимаше обратно, раздаваше хранителни материали
 • Независимо от атмосферните условия, образователният медиатор успяваше да стигне до всеки ученик, който не разполагаше с електронно устройство
 • осъществена навременна връзка със семействата, в които има проблемни ученици ; намеса в преодоляване на редица конфликтни ситуации между ученици;  предоставя информация на активните родители по време на кампании, свързани с училищния живот. Съдейства за записване на нови 5 ученици през настоящата година – завърнали се от чужбина или напуснали предишно училище.
 • Толкова много ежедневна работа свърши медиатора, че е трудно да конкретизираме. Предостави интернет на ученик с лични средства.
 • Чрез работата си образователния медиатор изгради мост между училището, учениците и родителите. Той поддържаше всекидневна връзка с учители и ученици, и ги насърчаваше да бъдат редовни в обучението в електронна среда. Всяка седмица работеше на терен, като разнасяше работни листи на учениците, които имаха проблеми с интернет или устройствата, и активно се включваше в комуникацията между родителите и училището.
 • Образователният медиатор е пример за успял млад човек с ясна визия за своето развитие. Перманентен пример пред нашите ученици, че човек може всичко, само да го пожелае и да положи усилия за мечтите си. Самият той е израснал в институции, издържащ се самостоятелно след навършване на пълнолетие, понастоящем студент в ШУ и с категоричната ми позиция, че ще е неизменна част от екипа на училището.

Споделете успех или неуспех във връзка с дистанционното обучение?

 • Успехът е включването на максимален брой ученици в ОРЕС, чрез осигуряване на техника и интернет достъп от училището.
 • Притеснителните ученици в класната стая успяха да се справят много по-добре в ОРЕС
 • Всички ученици бяха обхванати по време на обучението в електронна среда. С помощта на образователния медиатор се предотврати отпадането на ученичка от шести клас.
 • Липсата на жива връзка с децата свали тонуса на живота на цялото училище; след връщане в училище голяма част от учебните навици трябваше да се изграждат от ниво нула; голяма част от семействата спекулираха с опасността от Ковид 19 и децата натрупаха повече отсъствия от учебни занятия в сравнение с минали години. Все пак нуждата от преподаване онлайн повиши чувствително ИТ културата на повечето учители и те се чувстват свободни в усвояването на нови технологии на работа, комуникация, връзка със семейството.
 • За нас успехът се състои в ангажираността на учениците и подобряване на дигиталните им компетентности. Учениците развиха умения за работа по споделени презентации, изработване на климатограми, асоциации през приложения и други.
 • Спрямо предходната учебна година е успех, но има какво да се желае още.
 • Родителите започнаха да контролират децата си и се увеличи дигиталната компетентност
 • Учители и ученици се справят все по-успешно с електронните ресурси и платформи.
 • Учениците в седми клас успяха да се организират за провеждането на дейности по “Подкрепа за успех” в електронна среда за подготовка на НВО. Успех беше връщането на всички ученици с единични паралелки в училище за присъствено обучение!
 • Обучението в електронна среда наложи учителите да търсят и да ползват повече електронни ресурси за онагледяване на преподавания учебен материал. Това обогати техните знания и умения и създаде по-голяма увереност у тях.

Илюстрация: pixabay.com