Финансиране на училищните програми „Твоят час” през учебната 2017 / 18 година

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, който включва на практика почти всички училища. Проектът продължава с минимални разлики в сравнение с предходната учебна година, които се отнасят пред всичко до крайните срокове и  до механизма на плащанията. По-долу прилагаме информация и пояснения по тези въпроси.
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ „ТВОЯТ ЧАС”
В основни линии то следва основните принципи от предходната учебна година:
1. Ежегодният бюджет за извънкласни  дейности ще бъде формиран на базата на всички ученици в дневна форма на обучение в съответното училище, макар че не се очаква всички ученици да бъдат включени в дейностите.
Всяко училище ще получи финансиране за дейностите, включени в училищните програми „Твоят час” според следната таблица:
tablica-page-001
Разпределението на училищата в 7 категории бе направено чрез Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на базата на 15 индикатора, характеризиращи достъпа до образование и образователните  резултати на учениците. През новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН няма да прави ново разпределение. Единствено началникът на РУО може да внесе мотивирано предложение за преместване на училище в друга група.
Посочените като „условно-постоянните разходи” също се разпределят за извънкласни дейности. Те не са за ремонти или техника – разходи за ремонти са недопустими по тази операция, а необходимата за някои дейности техника бе предоставена след заявка от страна на директора до екипа на проекта. МОН организира централизиран търг, чрез който закупи и предостави техниката по училища. Предоставената техника бе за цялото изпълнение на проекта, т.е. през новата учебна година няма да има ново предоставяне на техника.
Посочените като „условно-постоянните разходи” не са и за  хонорари на директор / счетоводител: техните хонорари се получават от средства по проекта извън псочената таблица;
2. Минимум 62,7 % от средствата, които всяко училище, участващо в проекта, ще получи за изпълнение на Училищната програма „Твоят час” трябва да бъдат за хонорари на ръководителите на групите: Това е леко завишаване в сравнение с предходната учебна година, когато средствата за хонорари бяха 60 %. Съгл. чл. 82 от ИНСТРУКЦИЯта за изпълнение на дейностите по проект ”Твоят час” ( вижте страници 27 и 28) допустимото разпределение на средствата, получени за изпълнение на училищната програма „Твоят час” е:
– материали, пряко свързани с извънкласните дейности: до 30 %
– консумативи – тонер и др.: до 2 %
– външни услуги: до 5 %
– Логистика за заседанията на съвета „Твоят час”: до 0,3 % (през предходната година бе до 3 %)
От предвиденото в чл. 82 логично следва, че средствата за хонорари на ръководителите на групи – включително и на външните лектори – трябва да са минимум 62,7 %. Това означава, че е необходимо тези училища, които са предвиждали по-нисък процент от този, да увеличат броя на групите. Всички други разходи са в зависимост от лекторските.
Ако е предвиден по-висок процент от 62,7 %, това не е проблем:  определените в чл. 82 стойности за материали, консумативи, външни услуги и логистика могат да бъдат и по-ниски.
3. През учебната 2017 / 2018 година ще се прилага нова, по-благоприятна схема за плащания към училищата и учителите. Съгл. Чл. 93 от Инструкцията училищата получават средства за финансиране на проектните дейности като аванс и като възстановени средства за извършени разходи (междинни плащания и окончателно плащане). Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от определените средства за изпълнение на проектните дейности, което е повишение в сравнение с предходната учебна година, когато се предвиждаше едва 30 % аванс (впоследствие МОН направи и втори аванс от 15 %).
Разбира се, директорите трябва да имат в предвид, че възстановяване / реимбурсиране на средства се прави на базата на направени и признати разходи. Не е достатъчно учителите да са реализирали занятията; необходимо е да са изплатени хонорарите за тях и те да са верифицирани. За целта се използва част от аванса.
Няма ограничния каква част от аванса за какви допустими разходи може да бъде използвана. Директорите следва да имат в предвид, че разходите за материали ще бъдат признати ако са направени преди края на извънкласните дейности! Т.е. логично е те да се правят в едиин по-ранен етап, като може да се използва част от аванса.
4. Нова е и възможността изплащането на възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности да се извършва значително по-често, дори ежемесечно. Чл. 81 от Инструкцията (вижте страница 27) позволява месечни отчети, докато през предходната година единствената възможност бе на тримесечие. Дали през 2017 / 18 г. учителите ще получават хонорарите си ежемесечно, на тримесечие или по-рядко, ще зависи преди всичко от финансовото състояние на училището и от оперативността на директора  и на РУО и МОН. Колкото по-често се изплащат хонорарите, толкова по-често училището ще може да иска осребряване / възстановяване на направените плащания от МОН.
5. Както и през първата учебна година, се очаква с получените средства училищата да включат в извънкласни дейности като минимум следните проценти ученици:
tablica2
Всъщност при най-„рестриктивния” вариант, в извънкласни дейности могат да бъдат включени дори само 37 % от учениците (ако участващите в дейностите по интереси и в дейностите за преодоляване на обучителни затруднения са едни и същи) и целевите стойности за достигнати ученици, които МОН изисква ще бъдат постигнати. Практикта от изминалата учебна годинаа показва, че в повечето случаи на училищно ниво в дейности, финансирани по „Твоят час” участват поне 50 – 60 % от учениците.
6. Дейностите за преодоляване на обучителни затруднения са акцент в проекта и затова колкото повече такива дейности се изискват, толкова по-голям е бюджетът на училището: затова училищата от група 1 получават два пъти по-високо финансиране от тези в група 7. Всъщност тази разлика е обоснована: в първата група минимум 60 % от получените средства трябва да бъдат използвани за дейности за преодоляване на обучителни затруднения, а в седма група този процент  е едва 8. В същото време максималният брой ученици в групите по различните дейности е различен: 10 при дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и 25 при дейностите по интереси. Т.е. училищата от група 1 обективно ще трябва да формират много повече групи. А това означава повече учителски часове,  респективно – по-голям бюджет: заплаща се всеки час, независимо пред колко ученици е.
7. Поне 5 часа от дейностите по интереси трябва да се провеждат съвместно с родителите, т.е родител може да влезе в час и да разкаже за своята професия, за традициите, практикувани в неговото/нейното семейство в миналото, да се включи във форум театър, който организират в часовете. За тази дейност на родителите също няма да се заплаща – тя е на доброволен принцип.
Напълно допустимо е родител да води всички часове по определени занимания по интереси – като физическо лице или като представител на юридическо лице, на което е делегирана извънкласна дейност. В този случай той получава заплащане като лектор. Център „Амалипе”разработи и реализира при много голям успех три извънкласни дейности по интереси, в които лектори бяха родители: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”. Какво представляват те, вижте на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3053&lang=1
Интересни примери от изпълнението на тези дейности в училиша в цялата страна вижте на: http://romaeducation.com/bg/tvoyat-chas
В заниманията за преодоляване на обучителни затруднения същосе изисква поне 4 часа радителско участие. Възможно е в рамките на тези часове да се провеждат и индивидуални консултации с деца и родители.
КАК ДА ИЗЧИСЛИМ БЮДЖЕТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ?
Лесно е да пресметнете какъв бюджет може да получи вашето училище за изпълнението на Училищната програма „Твоят час”, както и за какво може да бъде използван той. Нужно е само да знаете в коя от 7-те групи е вашето училище и колко ученика в дневна форма има.
Един пример: ако вашето училище е със сто и петдесет ученика, бюджетът за изпълнението на Училищната програма „Твоят час” ще бъде както следва, в зависимост от групата, към която принадлежи учлището ви:
tablica 3
Разбира се, това е максималният възможен бюджет. Дали ще го получите, зависи от това дали ще сформирате нужния брой групи и ще включите поне минималния посочен брой ученици..
От този бюджет следва да отделите следния дял за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения:
tablica 4
Получените средства могат да бъдат използвани за следните видове разходи:
tablica 5
И ОЩЕ: ЛИПСИТЕ
Голямото предизвикателство за всяко училище е да предложи подходящите дейности, които ще помогнат на идентифицираните ученици да преодолеят обучителните затруднения. Стандартните допълнителни занимания по български език и математика едва ли ще имат друг ефект, освен да отекчат учениците. Необходими са иновативни форми: напр. български език може да се изучава и чрез занимания по театър, фолклор на етносите и т.н.
Примери за такива дейности вижте на: http://romaeducation.com/bg/tvoyat-chas
За съжаление, проектът не предвижда средства за работа с родители и близки на учениците. Макар да се изисква включването на такива дейности в училищните програми „Твоят час”, средства за тях няма да бъдат отпускани. Формалната причина е, че родителите не са целева група, което представлява твърде тясно тълкувание на регламента на Европейския социален фонд. Всъщност Регламентът позволява разходи и за участници, които не са целева група щом те са направени във връзка с целевата група. Отвъд схоластиката, понастоящем „Твоят час” няма да финансира дейности с родителите и това е една от много сериозните слабости на проекта.
Твърде съмнителна остава и ефективността във финансирането на друга от дейностите, която трябва да бъде включена в училищните програми „Твоят час”: междуучилищните извънкласни дейности. Такива могат да бъдат финансирани единствено ако ученици от едно училище участват в извънкласни дейности, организиирани от друго училище. Практиката от миналата учебна година показва, че това почти не се случва. Не е обезпечена възможността за междуучилищни визити и реални съвместни дейности, защото липсва финансов стандарт за тях, което е сериозен пропуск.
Параметрите и разходите за финансиране на училищните програми „Твоят час” са опиисани според предвиденото в ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Теоретично е възможно те да бъдат променени чрез промяна в Инструкцията, но с оглед на факта, че е стартирала учебнаа година, това не би следвало да се случи.