Започва формирането на групите по проект Образование за утрешния ден за новата учебна година. Какво е нужно да знаем?

Училищата и детските градини, участващи в проект Образование за утрешния ден могат да запаочнат сформирането на клубовете по интереси за новата учебна 2020 – 2021 година. Какви са сроковете това да се случи, от кога ще започнат заниманията по интереси, кои ученици могат да участват? По-долу прилагаме отговорите на част от въпросите, които училищата от мрежата на Център Амалипе задават.

 

„Образование за утрешния ден” e първата наистина мащабна инициатива за въвеждане на модерно дигитално образование в цялата страна. Амбицията на проекта е да достигне до над 2000 училища във всяко едно кътче на България, както в София и големите градове, така и в най-отдалечените села и градчета, в които пламъкът на образованието се поддържа от функциониращо училище. Изпълнението на проекта започна през декември 2019 година и частично бе стопирано поради извънредното положение и дистанционното обучение през втория срок на предходната учебна година. Сега проектът възстановява пълнотата на своите дейности. Той със сигурност ще подпомогне училищата в настоящата ситуация и ще направr много по-подготвени всички участници в учебния процес, включително за ситуации като преминаването в обучение от разстояние в електронна среда.

Какви са сроковете за формиране на заниманията по интереси през новата учебна година? 

До 30 октомври директорът на училището трябва да създаде групите с основните им параметри, а именно име на групата, начална и крайна дата, ниво.  Ръководителят  на групата трябва да въведе програмата на групата в системата и да изчака одобрение от регионалното управление. Обърнете внимание, че програмата на обучение следва да включва прилагането на иновативни методи за преподаване, усвояване на практически умения и стимулиране развитието на творческия потенциал. Не повтаряйте програмите от учебните предмети, заниманията по интереси не са механично възпроизвеждане на темите от задължителната подготовка. Включете практически ориентирани теми, предвидете иновативни методи, направете заниманията по начин, който да е интересен за учениците! 

Между 1-2ви и 20-ти ноември експертите от регионалните управления и екипът за управление на проекта ще одобрят въведените занимания по интереси.

Между 21 ноември и 30 ноември ръководителите на групите събират

  1. Декларация за информирано съгласие, попълнена от родител: приложение 1
  1. Анкетна карта за самооценка на дигиталните компетентности, която се попълва от ученика и се обобщава от учителя: приложение 3. Чрез тази анкетна карта ще бъде преценено нивото на дигитална грамотност на съответния ученик. Проектът предвижда дигиталната грамотност на учениците да бъде оценена на четири нива – основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Клубовете по интереси следва да събират ученици с входно ниво на дигитална грамотност.

 

След въвеждането на дистанционното обучение през втория срок на изминалата учебна година не успяхме да завършим предвидените занимания по интереси. Можем ли да ги довършим сега? 

Да, може да довършите започнатите през изминалата година занимания по интереси до края на декември 2020 година. За да стане това е необходимо директорът да сключи допълнителни споразумения с ръководителите на съответните групи за довършване на дейностите до края на календарната 2020 година.

 Обърнете внимание, че това е единственият начин взетите часове да ви бъдат заплатени! Образование за утрешния ден прилага така наречените опростени разходи, при които се заплаща единна ставка от 135 лв за преминат от ученика цял курс.  През новата учебна година този курс следва да е 70 часа, а за старата година бе направено изключение той да бъде поне 57 часа. Ако до 31 декември 2020 година вашите ученици не успеят да участват в този брой часове, няма да можете да генерирате съответните удостоверения и да получите единната ставка. Все още има достатъчно време, но не се бавете!

Колко ученици могат да участват в група за занимания по интереси? 

Минималният брой е 11, максималният – 20, а средният брой на ниво училище при наличието на повече от една група трябва да е 15 ученици.

В клубовете по интереси можете да включите ученици от един клас или ученици от различни класове, като е важно те да бъдат на едно и също ниво на дигитална компетентност.

Може ли един ученик да участва в занимания по интереси по проект Образование за утрешния ден и в същото време да участва в занимания по интереси по Подкрепа за успех или финансираните от държавния бюджет? 

Няма проблем един и същи ученик да участва в допълнителни обучения за преодоляване на знаниеви дефицити по Подкрепа за успех и в занимания по интереси по Образование за утрешния ден – те са напълно различни и не би могло да има каквото и да е притеснение за дублиране.

Ако в Подкрепа за успех ученикът участва в занимания по интереси, те трябва да са в друго направление, тоест да не са по направлението STEM.

Същото важи и за заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: ако отделният ученик е включен в STEM занимания по интереси от държавния бюджет,  той не може да участва в заниманията по интереси по Проект Образование за утрешния ден. Ако държавният бюджет е финансирал друг тип занимания по интереси за ученика, Той може да се включи и в заниманията по образование за утрешния ден.

Обърнете внимание: демаркацията е на ниво ученик и на ниво дейност, а не на ниво училище. Няма никакъв проблем едно училище да провежда занимания по интереси в направление STEM от държавния бюджет, от Подкрепа за успех и по Образование за утрешния ден, но в този случай трябва да участват различни ученици.

 

Кой може да води тези занимания по интереси?

Учителите следва да притежават диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, имащи право да преподават и/или преподаващи по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране в III и IV клас“.

Могат ли да водят групи и учители от други професионални направления, включително начални учители, които могат да докажат придобита квалификация в сферата на дигиталните компетентности?

ДА. Квалификацията може да е придобита както в университет или департамент, така и чрез обучителен кредит в резултат на допълнително обучение, предоставено от лицензирана по член 222 от ЗПУО организация или институция.

Можем ли в групите през новата учебна година да включим учениците, които са участвали през изминалата година? 

Това е възможно, но само ако през новата учебна година те ще надградят нови дигитални компетентности. Не е позволено да се повтаря същото ниво на дигитална компетентност. През изминалата учебна година всички групи бяха за усвояване на Ключови дигитални умения. Такива групи ще има и през тази учебна година, но в тях със сигурност ще участват други ученици. Учениците от миналата година може да включите единствено в групи за компютърно моделиране и кодиране.

 

Повече информация за проекта вижте на:

Регистрирайте се за участие в проект Образование за утрешния ден!

 

Приложение 1 можете да изтеглите тук

Приложение 3 можете да изтеглите тук

Указания за прилагането на дейност 6, разработено от МОН вижте тук

 

Автор Деян Колев