Обявен е конкурс за проекти “Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт”

До 22.05.2024 г. училищата, детските градини, общините и НПО могат да кандидатстват с проекти по обявената от Програма „Образование“ (ПО) процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“. Това е първата “грантова” процедура, обявена от ПО през настоящия програмен период. Какви дейности ще бъдат подкрепяни и кой може да кандидатства по нея?

Основната цел на процедурата е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот.

Специфичните цели на процедурата са:

– Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;

– Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, детски градини, общини, юридически лица с нестопанска цел и др. Партньорството е задължително условие: във всеки проект се изисква участието на образователни институции с висока концентрация на уязвими групи (групи 4 и 5 според Наредбата за финансирането, чл. 52а) и такива с ниска концентрация (групи 1-3) и/или без концентрация на уязвими групи. Кои училища и детски градини в коя група с концентрация на уязвими групи бяха определени през 2023 г. вижте тук

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

Дейност 1. Работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование.

Дейност 2. Обучения на педагогическите специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им и мотивация за активно участие в дейностите за интеркултурно образование, включително чрез участие на образователни медиатори.

Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Размер на финансирането: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 31 123 577 лв. Всеки проект следва да бъде на стойност между 100 000 и 500 000 лв. Тъй като процедурата е обявена с 3 крайни срока за кандидатстване, общият размер на БФП може да бъде увеличен, ако се види, че интересът към нея е голям. Предвиденият размер за цялата операция предполага, че шансът на всеки качествен проект да получи финансиране е много голям!

Крайни срокове: процедурата предвижда три крайни срока на кандидатстване:

Първи срок на кандидатстване: начална дата – 22 януари 2024 г., краен срок на кандидатстване – 22 май 2024 г., 23:59 часа

Втори срок на кандидатстване: начална дата – 23 май 2024 г., краен срок – 25 септември 2024 г., 23:59 часа

Трети срок на кандидатстване: начална дата – 26 септември 2024 г., краен срок 27 януари 2025 г., 23:59 часа.

Ако кандидат не е одобрен в рамките на първия краен срок, той може да кандидатства отново по третия краен срок!

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН (https://eumis2020.government.bg), модул „Разяснения по процедурата”.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg, в секция „Процедури/Въпроси и отговори“ и в ИСУН: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Повече информация и документите за кандидатстване вижте тук

Списък на училищата и ДГ с концентрация на уязвими групи през 2023 г. вижте тук

Център “Амалипе” насърчава всички училища и детски градини да използват предоставената възможност и да кандидатстват по процедура “Утвърждаване на интеркултурното образование…”! Предвидените дейности предоставят широк спектър от възможности, чрез които ще повишите обхвата и ще направите вашето училище или ДГ привлекателно място за всяко дете/ученик и родител. Особено важно е, че чрез тази процедура вашето училище ще работи съвместно с други училища/ДГ, които обучават по-различни деца и ученици: десегрегационният характер на операцията е едно от нейните големи достойнства!

Център “Амалипе” ще окаже пълно съдействие и безвъзмездна помощ на училищата – партньори от Мрежата за интеркултурно образование.

Photo by Anna Samoylova on Unsplash