Иновациите в СУ „Любен Каравелов“ – гр. Варна

От началото на учебната 2017/2018 година стартира работата на иновативните училища, което позволи провеждането на алтернативни училищни политики. Спецификата на работа в училищата, в които се обучават ученици от различен етнос, чиито майчин език е различен от българския, провокира креативността на педагогическия колектив за промяна в различните нива на организацията на учебния процес, въвеждането на нови форми на взаимодействие с родителите и нови методи на преподаване. Мотивите ни за участие в проекта са: възможност за обмяна на опит и добри, работещи практики, мултиплициране на този опит и разпространение в други училища. Всяко училище има своя визия за прилагане на иновациите и те са насочени към решаване на проблемите, които са специфични за всяко от училищата. Нашата цел е да подобрим качеството на обучението, да привлечем и задържим учениците в училище, да подобрим комуникацията с родителите.

С решение на мс № 391 от 17.06.2017г. СУ „Любен Каравелов“ получи статут на иновативно училище. Нашата иновация е насочена в четири направления: на първо място пълен обхват на децата с посредничеството на образователен медиатор, представител на общността; на второ място е създаването на активно работещи родителски клубове в класовете, включени в иновацията; на трето място – овластяване на учениците чрез активна работа на ученическия парламент и на четвърто място – прилагане на нови методи на преподаване за повишаване качеството на образование и повишаване успеха на учениците.

СУ „Любен Каравелов“ гр. Варна работи активно по осъществяване и прилагане на иновативни подходи на преподаване с цел повишаване качеството на обучение, в направление за прилагане на нови форми на взаимодействие с родителите и разширяване на партньорството на училището с общността за повишаване на интереса към образователния процес и повече ангажираност към обучението на децата чрез посредничеството на образователен медиатор. В училището на щат работят двама образователни медиатори, представители на общността за осъществяване на посредничество между семейството и училището.

За повишаване качеството на образованието и усъвършенстване на учебна среда се прилага работа в облачни технологии – Office 365.Методики за дълготрайна памет – мисловни карти, сугестопедия, мнемоника, интерактивни и бинарни уроци.

Ние сме убедени, че с диференцирането на обучението и наличието на нови образователни опции, на учениците ще се предоставят възможности, които ще са съобразени с техните различни стилове на учене и ще има възможност за персонализиране на обучението. Наша цел е общностно партньорство между родителите, в ролята на ментори и наставници, и учителите, които предлагат различни образователни възможности за придобиване на знания и умения на децата от етническите групи за по-добра бъдеща реализация. Иновацията не е еднократен акт, а процес, свързан с провеждането на целенасочена училищна политика, който отчита ролята на всички участници в образователния процес: ученици – учители – родители.