Иновативни училища: защо и как?

Logo ischoolsДо 31 януари училищата, които прилагат иновации могат да подадат документи, за да получат статут на „иновативно училище”. През 2017 г. 184 училища успяха да го постигнат, сред които и 16 училища от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник”. За съжаление, все още много от училищата, които вече имат достатъчно натрупан опит в тази насока, се притесняват да подадат документи, въпреки че до крайния срок остава една седмица.
Кои са най-често споделяните притеснения и въпроси от страна на директорите:
1.      Кои са нормативните документи, които регламентират иновативните училища?
Те са регламентирани с чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование и разработените в последствие наредби за:
·         институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Наредба № 9/19.08.2016)
·         за общообразователна подготовка (Наредба № 5/30.11.2015),
·         за учебния план (Наредба № 4/30.11.2015)
·         за организация на дейностите в училищното образование (Наредба № 10/01.09.2016).
Според дефиницията на нормативната уредба, иновативни училища са „модел заизграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии… Избраните училища трябва да създадат, развият и споделят материали, така че другите училища да могат да научат за Вашата иновация и за стъпките, които трябва да предприемат, за да я повторят и/или адаптират.”
Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност. Тя може да е в четири основни области:
1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове;
2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда;
3. Иновативно управление и организация на учебния процес;
4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество.
2.      Защо е важно да станем иновативно училище, ако прилагаме иновативни подходи в работата си?
Получаването на статут на иновативно училище ще легализира и признае усилията, които директорът, педагогическият колектив и цялата училищна общност полагат, за да постигнат по-високо качество на образованието на децата, които обучават. Много често тези усилия са въпреки системата и, за съжаление, обикновено остават непризнати, а зад тях стоят огромни усилия и десетки часове извънреден учителски труд.
Получаването на статут на иновативно училище ще даде възможност на директора и колектива за по-голяма свобода при организиране на учебния процес, учебното време и план. Иновативните училища могат
·         да увеличат с до 10% общия брой учебни часове от раздел А и раздел Б
·         Да увеличат, в зависимост от иновативните елементи, общият брой на учебните седмици за една учебна година, но не повече от 38 учебни седмици
·         Могат да утвърждават училищен учебен план не за всяка паралелка, а за всички класове от определен етап от степента на образование
·         За училищните учебни планове на отделни паралелки в дневна форма на обучение в иновативните училища се допуска:
o   различно от утвърденото в рамковите или типовите учебни планове разпределение на учебните предмети между класовете в рамките на етапа, при изпълнение на общия брой часове по съответните предмети за етапа;
o   включване в раздел А на нови или интегрирани общообразователни учебни предмети, като общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10% от общия брой учебни часове за всеки етап;
o   намаляване на учебното време, но не с повече от 30%, предвидено за изучаване на всеки от общообразователните учебни предмети в раздел А, и с не повече от 10% от общия брой учебни часове за всеки етап;
o   включване в раздел А и в раздел Б на нови или интегрирани учебни предмети/модули от професионалната подготовка, като общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10% от общия брой учебни часове за всеки етап;
o   намаляване на учебното време, но не с повече от 30%, предвидено за изучаване на всеки от професионалните учебни предмети/модули в раздел А и/или раздел Б на съответния типов учебен план, и с не повече от 10% от общия брой учебни часове за всеки етап;
o   разпределение на учебното време за изучаване на учебните предмети, предвидени в раздел А на рамковия или в раздел А и/или в раздел Б на типовия учебен план, в повече на брой учебни часове и/или учебни седмици в отделния клас, ако това се налага поради включване на нови или интегрирани учебни предмети/модули.
·         Могат да променят продължителността на учебния час в зависимост от иновативните елементи, но не по‐малко от учебния час по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г и не повече от 60 минути.
·         Могат да организират последователни учебни часове без почивка между тях или почивките да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.
·         Имат свобода при организирането на целодневната организация, в зависимост от иновацията
3.      Задължително ли иновацията трябва да е свързана само със съвременни/ електронни технологии?
Не,  иновация е също така въвеждането на нови методи на преподаване, нова организация на класната стая, на учебната среда, на отношенията между трите основни стълба на образователния процес – ученици, учители, родители, така че всеки да види своето място и да започнат да действат съвместно, в партньорство, за постигане на най-добрите резултатите за нашите деца.
Въвеждането на интеркултурно образование като част от цялостната стратегия на училището за привличане, задържане на децата и постигането на максималното от техния потенциал, за мотивиране на децата и родителите от всички етноси да си повярват, че са можещи и успяващи, също е част от иновативния процес.
4.      Само големите „елитни“ училища ли могат да получат статут на иновативни?
Една от основните грешки при представянето на концепцията за Иновативното училище още от самото начало, беше, че това е училище с високи стандарти, на които отговарят единици от „най-елитните“ училища в София и някои от големите градове. В същото време обаче иновативното училище е не само училище с високи стандарти, а училище с високо качество, което:
·         Обучава ученици от всякакъв прозиход
·         Има програми, фокусирани върху учениците и които развиват потенциала на всеки един ученик
·         Подобрява рутинната работа на учителите и училището
·         Създава екип от учители, ориетирани към каузата и мисията
·         Предоставя подготовка за учене/ научаване (управление и удоволствие)
Както посочихме по-горе, през 2017 г. 16 училища – партньори на Амалипе станаха иновативни
5.      Как училищата от по-малките населени места, които работят с ромски ученици и децат от малцинствата могат да покрият критериите за иновативно училище?
Училищата в мрежата на Център Амалипе „Мисията Амалипе – Всеки ученик ще бъде отличник“ успяха през последните години успешно да развият работещи иновативни елементи, обединени в модела „Включващо интеркултурно училище”:
·         Въвеждане на интеркултурно образование чрез часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ или включване на интеркултурни елементи в часовете по задължителна подготовка;
·         Индивидуална работа с учениците, в риск от отпадане, насочена към разкриване на потенциала на всяко дете;
·         Развитие на ученическата активност чрез създаване/развитие на активен Ученически съвет/ парламент и работата му с деца, застрашени от отпадане;
·         Въвеждане на подхода „връстници помагат на връстници“ за работа с ученици в риск от отпадане чрез метода „Ученици – наставници“, особено ефективен при превенция на ранните бракове и реинтегриране на момичетата обратно в училище;
·         Създаване на активен Родителски клуб и организиране на общностни събития и лектории за активно включване на родителската общност; Превръщане на родителските клубове в движеща сила при формирането и работата на Обществените съвети; активно включване на родителите в работата по превенция на ранните бракове;
·         Подкрепа за повишаване на квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда;
·         Обменни визити за споделяне на добри практики и опит между училищата;
·         Създаване на мрежа за подкрепа за училища, работещи в мултикултурна среда, които да превърнат училището в място, където всяко дете може да успее, подкрепено от родители, учители и цялата общност
Моделът „Включващо интеркултурно училище” изцяло се вписва във формулирания от МОН модел на иновативно училище, който е:
6.      Вярно ли е, че само ученици, които през учебната 2018/ 2019 година ще бъдат в I, II, III, V, VI, VIII, IX клас могат да бъдат включени в проектите за иновация?
Не, ученици от всички класове могат да бъдат включени в проекти за иновации (след подписани декларации на родителите). Ако обаче иновацията е в Направление IV„Разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове“ – само тогава в нея могат да бъдат включени само ученици, които ще бъдат в I, II, III, V, VI, VIII, IX клас, т.е тези, за които влизат новите учебни програми.
7.      Как могат да подпишат декларации родителите на децата, които през следващата учебна година ще бъдат в I, V или VIII клас и още не са в училище?
Ако в проекта за иновации са включени деца от които ще бъдат приети в I, V, и VIII през учебната 2018/2019 година, не се събират декларации от родителите, а се прикачва протоколът от зседанието на Обществения съвет, от който да е видно, че Общественият съвет декларира съгласие за участие на учениците. В последствие, когато бъдат приети и влязат в училище, тогава ще подпишат декларации.
8.      Каква е формата за декларация от родител и къде се прикачва?
Декларация от родител може да бъде изтеглена от електронния формуляр – т. 14, единна е за всички, като се попълва от родителя за всяко дете и се регистрира с входящ номер в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на институцията. Съхранява се в училището. Не се прикачват декларации на родителите в електронния формуляр.
9.      Всички родители в училище ли подписват декларация за съгласие?
Не, декларация се подписва само от родителите на децата, включени в проекта за иновация.
10.  Кога се взема становището от РУО и къде се прикачва?
Не се взема становище от РУО. Всяко РУО по служебен електронен път дава становище за проектите на училищата от неговата област след 31 януари. Становището НЕ КАСАЕ и не дава оценка на иновацията, а само доколко тя не е в противоречие с изискванията в ДОС
Как, кога и къде се кандидатства?
·         Процесът на кандидатстване е изключително елементарен (на фона на това, което сме свикнали да виждаме като бумащина от Министерство на образованието). Формулярът е наличен на сайта на МОН, бутон „Иновативни училища“ в лявото меню – http://mon.bg/?go=page&pageId=1682&subpageId=1683
·         Попълва се съвсем обикновене и изключително лесна електронна форма (на по-голяма част от въпросите, трябва да се отговори с отговор до 100 думи) и се подава онлайн като се натиска бутон в долния край на формуляра. Не се иска електронен подпис
·         Приложими документи:
o   Становище от Обществения съвет (само ако се включват в иновацията деца, които ще бъдат в I, V, и VIII през учебната 2018/2019 година, тъй като за тях не се събират декларации от родители. За останалите деца се събират деклараци, но те НЕ СЕ прилагат към формуляра.
o   Решение на Педагогическия съвет
o   Нови учебни планове и програми (ако е приложимо):
/училищните проекти за иновации, които се отнасят до разработване по нов начин на учебни планове или учебни програми могат да бъдат само за учениците, които през учебната 2018-2019г. са в I, II, III, V, VI, VIII, IX клас./
o   Таблица за ресурсна обезпеченост на иновацията (НЕ е задължително)
Всичко необходимо за кандидатстването вижте на: https://mon.bg/?go=page&pageId=1682&subpageId=1683
Център Амалипе силно насърчава училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ да кандидатстват за иновативни училища. Дори и с краткото оставащо време, формулярът е достатъчно опростен, за да може да се попълни лесно и бързо, когато екипът има идеята, а още повече, когато вече я прилага в практиката. А и, както досега, винаги можете да разчитате на нашата подкрепа при подготовката на документите.
Автор: Теодора Крумова