Подай ръка: Иновативен процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девенe

Обучението в ОУ село Девене се извършва с ученици от ромски произход – 90%   и работата ни е насочена към родители от етнически малцинства.

Утвърждаването на образователен успех и предотвратяване на отпадането на децата от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици от ромски произход, завършващи средно образование в процеса на модернизация на българската образователна система би дало възможност за развиване на езиковата им култура и техните познавателни възможности, зачитане на интересите, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане умения за работа в малки групи, за водене на диалог и обсъждане на мнения, предложения, усъвършенстване на комуникативните умения, усъвършенстване на четивната техника и функционалната грамотност, умения за самоконтрол и самооценка във връзка с възрастовите им особености.

Създават се предпоставки за общуване и опознаване на децата и учениците от най-уязвимата общност – ромската. Ще могат да развият интересите си, мислите и въображението си, да реализират потребностите си.

Да осигурим активно участие на родителите в дейности, организирани от училището. Партньорство с родителите – мисия възможна – тясно сътрудничество с учители, специалисти, институции по превенция на отпадането на ученици от училище.

Главна цел на иновацията: “Подобряване на резултатите и критичното мислене на учениците чрез интерактивни методи на обучение, ИКТ и съвременни методи на преподаване“.

Подцели:

  1. Да са формира положително отношение към училището и да се създаде мотивация за учене през целия живот.
  2. Да се постигнат трайни резултати в превантивната дейност по отпадане на учениците от етническите малцинства от училище.
  3. Да се развие езиковата култура и познавателните им възможности.
  4. Да участват в извънкласни и извънучилищни форми.
  5. Да се създадат условия за творческо развитие.
  6. Да се засили интереса на родителите към училището като институция с цел да се намалят безпричинните отсъствия и да имат по-големи образователни постижения.

Нова е ролята на учителя в образователния процес. Дългогодишната роля на водещ и експерт постепенно се измества от тази на умел модератор на група и консултант. Учителят е нужно да отстъпи от познатата водеща активна позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. Учителят е необходимо да притежава знанията и уменията на водещ, психологически да е подготвен да наблюдава и анализира на няколко нива и да умее както да направлява процеса на обучение в групи, така и да отчита индивидуалните различия и собствения темп на развитие на всеки един участник в учебния процес.

Съвременните иновативни методи на обучение осигуряват активна позиция на ученика и го поставят в центъра на учебния процес. Учителят главно е консултант, алтернатива за цялостната организация на обучението, центрирана около познавателен или практически проблем. Изисква се внимателно да се планират дейностите на учениците. Планирането да се извършва на две различни равнища: Първото засяга цялостния процес на обучение, в хода на който учителят преподава определени знания и умения, а второто – да се планират конкретни проекти, които учениците осъществяват самостоятелно, а това изисква голяма мотивация и помощ от страна на учителя. Акцентира се на учене чрез действие. Дава се възможност да се натрупа опит за социална форма на поведение, да се взимат решения.

Смятаме, че иновативното училище трябва да е постмодерно и ориентирано към нова култура на учене у учениците. Не само да предостави даден пакет от знания, а да учи как да се учи и как да се прилага наученото. Трябва да е преориентирано от преподаване към подпомагане. Ученикът успешно да се адаптира и интегрира в новото динамично общество. Да има постоянно нарастване на умствените механизми и способности, самостоятелно търсене и откриване на нови знания и опит, интегриране към новите информационни технологии за професионална подготовка.

Ученикът трябва да притежава редица качества – обща култура, знания и умения, способност за анализ и обобщения, за вземане на решения, за комуникация, съобразителност и адаптивност, поемане на риск и други.

Считаме, че ще подготвим знаещи ученици, които ще имат абстрактно мислене.

Ние – съвременните учители в иновативното училище ще изградим качествено нов тип връзка между себе си и учениците, ще преминем от ролята на солист към ролята на акомпаниращ.

Обучението в нашето училище ще е надграждащо, иновативно и ефективно.

Чрез реализирането на иновативни методи на преподаване и образователна среда учениците ни ще подобрят резултатите си и ще имат критично мислене, от което смятаме, че проектът ще бъде изпълнен успешно.

В процеса на иновация ще бъдат включени учениците от ОУ село Девене – 108 на брой, 15 учители, Родителски клуб – 20 родители. Продължителността на иновацията ще е за 4 години.

Учителите,включени в иновативния процес са 15 на брой – 1 главен учител и 14 старши учители по учебните предмети.Подборът се извършва въз основа на приоритетите в учителската им практика. Подкрепата ще се осъществи по пътя на квалификацията и обмен на добри практики.Развитието на екипа ще бъде насочено към подобряване резултатите на учениците, тяхното критично мислене, развитие на творческите им способности и възпитаване в дух на патриотизъм и интернационализъм;съвместна работа с Ученическия парламент, Родителския клуб, Училищното настоятелство и Обществения съвет.

Смятаме, че иновативното училище трябва да е постмодерно и ориентирано към нова култура на учене у учениците. Не само да предостави даден пакет от знания, а да учи как да се учи и как да се прилага наученото. Трябва да е преориентирано от преподаване към подпомагане. Ученикът успешно да се адаптира и интегрира в новото динамично общество. Да има постоянно нарастване на умствените механизми и способности, самостоятелно търсене и откриване на нови знания и опит, интегриране към новите информационни технологии за професионална подготовка.

Ученикът трябва да притежава редица качества – обща култура, знания и умения, способност за анализ и обобщения, за вземане на решения, за комуникация, съобразителност и адаптивност, поемане на риск и други.

Считаме, че ще подготвим знаещи ученици, които ще имат абстрактно мислене.

Ние – съвременните учители в иновативното училище ще изградим качествено нов тип връзка между себе си и учениците, ще преминем от ролята на солист към ролята на акомпаниращ.

Резултатите, които ще постигнем ще ги измерваме с методите: Бърза оценка, Оценка на показатели и Одит на изпълнението. Ще използваме и индикатори за изпълнение.

Обучението в нашето училище ще е надграждащо, иновативно и ефективно.

Чрез реализирането на иновативни методи на преподаване и образователна среда учениците ни ще подобрят резултатите си и ще имат критично мислене, от което смятаме, че проектът ще бъде изпълнен успешно.