Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2022/2023 година

За поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2022/2023 година това са 542 училища от 192 населени места от всички 28 области в страната – с 32 повече от миналата година. Списъкът беше одобрен от правителството на 18.08.2022 г. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, представители на неправителствения сектор, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Броят на иновативните училища се увеличава прогресивно всяка година. От 2019г. година МОН реализира и Национална програма „Иновации в действие“, която подкрепя обмяната на опит между иновативни училища и такива, които нямат такъв статут.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Важно е да отбележим, че една от функциите на иновативния подход е да помогне именно там, където традиционните методи нямат толкова голям ефект, особено в работата в мултикултурна среда. Много от училищата в мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” на Център “Амалипе” от няколко години прилагат иновативни подходи и методи. Училищата, получили официално статут на „иновативни училища“, устойчиво заемат около 3% от всички одобрени иновативни училища, като през миналата учебна година броят им се увеличи двойно, а през тази година удобрените са 19 училища от мрежата. Те показват как именно иновациите в мултикултурна среда може да превърне тези училища (много от тях малки селски училища) в модерни образователни институции, които предлагат качествено образование, умения за живот и най-вече – перспектива за своите ученици. 

Списъка на иновативните училища за 2022/2023 можете да видите ТУК