Концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ): какво могат да съдържат и как следва да бъдат подготвени?

До 27.09. общини, училища/ДГ, НПО, икономически субекти и множество други институции и организации в партньорство могат да подадат предложения за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще детайлизират и ще придадат конкретност на Стратегията за развитие на съответния регион. На следващ етап одобрените ИТИ ще се превърнат в конкретни проекти, които ще бъдат финансирани от няколко програми. Тъй като процесът на изработване на ИТИ се осъществява за първи път, потенциалните партньори имат множество запитвания и въпроси по ключови положения, свързани с подготовката на предложения за ИТИ. Те могат да бъдат задавани и отговори по тях следва да дойдат от Областните информационни центрове, разположени в областните градове, които изпълняват ролята на Звено за медиация и Звено за публични консултации спрямо ИТИ. Важна роля по разясняването на наличните възможности имат програмите, които предоставят финансиране за прилагането на подхода ИТИ: Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., ПОС, ПРЧР, ПО и почти всички други (оперативни) програми, съфинансирани от Европейските фондове.

Чрез текста по-долу Център Амалипе също дава своя принос към разясняването на възможностите, предлагани от подхода ИТИ. Ние не сме страна по този процес и имаме множество съмнения и обструкции към начина, по който започна подготовката на предложенията за ИТИ. Така например времевият период едва ли е твърде подходящ: през летните месеци, които са наситени с отпуски, особено за училищата, настъпващата предизборна кампания за местни избори и т.н. Освен това все още са налице  множество неизяснени въпроси, на които управляващите органи на различните програми, съфинансиращи ИТИ дават различни отговори и това със сигурност обърква желаещите да изработят предложения за ИТИ. Особено тежък за НПО и други потенциални бенефициенти или партньори е проблемът с прилагането на “Държавна помощ/де минимис” за твърде широк спектър от дейности и т.н. Въпреки тези неразрешени проблеми смятаме, че възможностите на Интегрираните териториални инвестиции трябва да бъдат използвани. Както общините, така и училищата, неправителствените организации и икономическите субекти следва да положат усилия и да подготвят партньорства за прилагане на ИТИ. Затова прилагаме обобщена информация, която ще бъде от полза за всички тях.

Какво представляват концепциите за ИТИ?

Във всеки регион за планиране от ниво 2 (това са шестте региона за планиране, за всеки от който има изработена Интегрирана териториална стратегия за развитие – ИТСР) може да има множество Интегрирани териториални инвестиции. Всяка концепция за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции – например дейности в сферите образование, заетост, социални услуги, инфраструктура, закупуване на техника и т.н. В комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия, те служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2. Подходът ИТИ залага преди всичко на Интегрираните инвестиции, които се осъществяват на обща територия, обхващаща повече от една община: той насърчава общините и различните субекти в тях да потърсят възможностите за съвместни действия, така че заедно да намерят решения на предизвикателствата, пред които се изправят. Допустими са и инвестиции в рамките на една община, но те ще бъдат оценени с по-ниски точки и финансирането за тях ще бъде едва след изчерпването на бюджета на комбинираните инвестиции.

 

Какво представлява комбинираната концепция за ИТИ?

Комбинирана концепция за ИТИ е концепция за ИТИ, за която е изпълнено поне едно от следните условия:

а) концепцията съдържа проектна идея / проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);

б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган[1], частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;

в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;

г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.

 

Както посочихме по-горе, допустими са и концепции за ИТИ, които не са комбинирани. Те ще бъдат оценени със значително по-малко точки и ще бъдат финансирани едва след комбинираните. Ако положите усилия да осъществите интервенция в повече от една община и включите повече от една сфера – шансът Ви е много по-голям!

Можем ли да предложим концепция за ИТИ, съдържаща само меки мерки?

Да, това е възможно. Въпреки че водеща програма за прилагането на ИТИ е Програма „Развитие на регионите“, която финансира т. нар. твърди мерки, няколко други програми също отделят ресурс за този подход. Сред тях са например Програма Развитие на човешките ресурси и Програма Образование, които финансират „меки мерки“ – образование, квалификация, заетост, социални услуги и т.н. Няма ограничение концепцията за ИТИ да съдържа единствено „меки мерки“. Особено ако те се реализират на територията на две и повече общини, включват участието на община, училища/ детски градини, НПО, работодатели и др. – предложената от Вас концепция е в пълния смисъл на думата комбинирана и има голям шанс да бъде одобрена и финансирана.

Разбира се, ако към тези дейности включите и „твърди мерки“, това допълнително ще направи интервенцията по-силна.

 

Кои програми и институции отговарят за прилагането на подхода ИТИ?

Водещата програма по прилагане на подхода ИТИ, съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), е Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

В изпълнението на подхода участват различни органи на национално и регионално ниво, както следва:

Регионален съвет за развитие (РСР): РСР на всеки от регионите от ниво NUTS 2 е териториалният орган, който отговаря за ИТСР и ще участва в подбора на мерките за финансиране съгласно изискванията на Регламента. Това участие се осъществява чрез подбор на концепции за ИТИ.

Звеното за медиации съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни на регионално ниво и осъществява координация в процеса на подготовка на концепции за интегрирани териториални инвестиции; Всички заинтересовани страни и потенциални кандидати/партньори могат да се обръщат към Звената за медиации, когато имат нужда от информация, съдействие при подготовката на своите проектни идеи или при намирането на партньори за подготовката и реализацията на концепции за ИТИ. Функциите на звената за медиации се осъществяват от Областните информационни центрове, разположени в областните градове. Списък с всички ОИЦ в страната и техните контакти може да бъде намерен на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oic-page.

Звеното за публични консултации организира и провежда обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадените концепции за ИТИ Функциите на звената за публични консултации се осъществяват от Областните информационни центрове, разположени в областните градове.

Звеното за предварителен подбор се състои от представители на управляващите органи на програмите, съфинансирани от европейските фондове за споделено управление, които участват в изпълнението на интегрирания териториален подход чрез финансиране на проекти по инструмента ИТИ. Звеното извършва проверка за административно съответствие и допустимост и приоритизация на концепциите за ИТИ

Как ще бъде осъществяван подходът ИТИ?

Интегрираният териториален подход се изпълнява чрез следните последователни стъпки:

  • Набиране, подбор и одобрение на концепции за ИТИ;
  • Набиране, оценка и изпълнение на проектни предложения, включени в одобрените  концепции за ИТИ

Обърнете внимание, че до 27 септември се изпращат единствено концепции за ИТИ, а не проекти или детайлно разписани документи. Концепциите са относително лек за попълване формуляр и на практика представляват съвсем кратко описание на намерението. В случая е най-важно да формирате партньорство и да имате идея какви интервенции ще направите заедно с партньорите. Ако съответната концепция за ИТИ бъде одобрена, водещият партньор (той също трябва да бъде посочен в концепцията) ще стане конкретен бенефициент и ще бъде поканен от съответните управляващи органи да разпише своето проектно предложение. В този случай той няма да се състезава с други бенефициенти, а единствено със себе си – ще трябва да разпишем проектно предложение и да включи получените коментари.

Много общини изминаха подобен път през 2016 – 2018 година, когато ОПРЧР и ОПНОИР обявиха интегрирана операция „Социално-икономическа интеграция …“ тогава (до 15 декември 2016 година) те изпращаха концепция, а след това (през 2018 година) одобрените общини разписваха конкретните проектни предложения.

 

Какво партньорство е добре да формираме?

Основна стъпка за подготовката на концепциите за ИТИ е сформирането на партньорство между участниците в концепцията и сключването на споразумение за партньорство. Образецът може да бъде допълван в зависимост от нуждите на партньорите, включително във връзка с конкретни финансови или други ангажименти по подготовката и изпълнението на концепциите. Споразумението има за цел да уреди отношенията между партньорите в процеса на подготовка на концепцията и да уточни ролята на всеки от партньорите за подготовката на проектните предложения и последващото изпълнение на проектите, както и конкретните задължения, произтичащи от тази роля.

Обърнете внимание, че се насърчава принципа на партньорство и в тази връзка с предимство ще се ползват концепции за ИТИ, в чиято подготовка и изпълнение участват партньори от различни сектори – публичен, неправителствен, частен сектор. Препоръчва се участието на целевите групи чрез техни граждански организации и сдружения. Така например, концепция за ИТИ, в чиято подготовка са участвали общини, училища/ДГ, неправителствени организации, фирми, има много голям шанс да бъде селектирана и одобрена.

За целите на кандидатстването се избира един водещ партньор, който представлява партньорството пред съответния РСР, осъществява координацията между партньорите, улеснява комуникацията между тях и отговаря за цялостната подготовка и подаване на концепцията. Вероятно в много концепции водещ партньор ще бъде общината, но може и да е друг – училище, икономически субект и т.н.

Много е важно при формирането на партньорството да уточните каква роля ще изпълнява всеки от партньорите. Старата българска поговорка “чисти сметки – добри приятели” важи за всяко едно партньорство. Подберете партньори, които реално ще изпълняват дейности и няма да ви “тежат”. Партньорът може и да не разходва бюджет, но ние ви препоръчваме да вземете партньори, които ще разходват бюджет и ще участват реално в изпълнението на съответната териториална инвестиция.

 

Какво следва да направим, за да има нашата концепция по-голям шанс да бъде одобрена?

Има няколко критерия, които ви дават по-голям шанс:

  • Концепции за ИТИ с мерки и дейности, финансирани по повече от една програма
  • Предвидено е партньорство на различни видове заинтересовани страни (от публичен сектор, от частен сектор, от НПО), като участието на всеки от партньорите е обосновано
  • Концепцията за ИТИ допринася за развитието на функционални зони и връзки, като: Мерките допринасят за функционална свързаност на целевите територии с осите на урбанистично развитие с национално и регионално значение съгласно ИТСР на региона;
  • Концепцията за ИТИ адресира нуждите на повече от една община или се реализира на територията на повече от една община (ИТИ с надобщинско значение), както следва: Насърчава се участието на повече от 2 общини, поне една от които е селска община
  • Концепцията за ИТИ интегрира дейности/мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, наука, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм, спорт), като включването на мерки за всеки от секторите е обосновано
  • В Концепцията за ИТИ е/са включена/и дейност/и, с пряк принос към климатичните цели
  • Концепцията за ИТИ адресира уязвими групи:
  • Концепцията за ИТИ включва дейности, които адресират територии със специфични проблемни характеристики (зони със социални, икономически или екологични проблеми), дефинирани в ИТСР и/или в ПИРО на целевите територии

Има и други критерии, които може да видите в прикачения документ.

Ще получим ли повече точки при оценката на концепцията за ИТИ, ако включим дейности за интеграция на ромите?

Категорично да! Идеята на подхода ИТИ е той да адресира нуждите на най-уязвимите територии и най-уязвимите групи. Обърнете внимание, че подкрепата от Програма Образование и ПРЧР за ИТИ, идва от инвестиционния приоритет “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”. Това не означава, че концепциите трябва да бъдат насочени само към ромите. Но не пропускайте ромските квартали и уязвимите общности! Това ще даде повече точки на вашата концепция, поне по два критерия.

 

До кога се подават концепциите за ИТИ?

Концепции за ИТИ се подават чрез системата ИСУН в срок до 17:30 ч. на 27.09.2023 г.

 

Какви дейности да включим в концепциите за ИТИ?

Типовете дейности са детайлно разписани в Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ. Запознайте се внимателно с тях! Те са разписани по програми, тъй като няколко програми (не само ПРР) ще финансират прилагането на подхода ИТИ.

Най-важното е да прецените кои от предложените интервенции са подходящи за вас/вашата община/регион и кои ще може да реализирате! Именно на вашите плещи ще легне отговорността от прилагането на съответната интервенция. Подходът ИТИ, макар да стартира с множество неясни въпроси и във време, което едва ли е най-подходящото, предоставя множество възможности – използвайте ги!

 

Вижте още

Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

 

Автор: Деян Колев

 

[1] Публичен орган е такава организация, която е създадена за предоставяне на обществени услуги в сектори като здравеопазване, социални услуги, култура, наука, образование, администрация.