Изпълнение на проектите по ‘Социално-икономическа интеграция’ в условията на извънредно положение

Общините, бенефициенти по интегрираната процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 не следва да спират изпълнението на договорите с оглед на извънредното положение, а напротив – да продължат дейностите си като ги реорганизират, за да посрещнат актуалните нужди на местните общности и като изпълняват всички изисквания съгласно заповедите на Министъра на здравеопазване и Закона за извънредното положение. С особена сила това важи за работата на медиаторите. В случай на нужда общините могат да поискат и продължаване на срока за изпълнение на договорите. Тези възможности са предоставени и от двата управляващи органа. Именно кризисният момент в най-голяма степен показва нуждата от интегрираните проекти и общините следва да ползват възможностите, които те им предоставят.

В отговор на запитвания, получени от няколко общини, бенефициенти по интегрираната процедура, Център Амалипе напомня, че на 16 март УО на ОПНОИР апелира „да продължат изпълнението на всички дейности по финансираните проекти, които не изискват физическо присъствие на едно място на групи хора и могат да се осъществят чрез различни форми на електронна комуникация, като напр.: […] 4. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на ученици – възможни са индивидуални консултации чрез използване на различни форми на електронна комуникация; 5. Дейности на образователни медиатори – работа със семейства на ученици от уязвими групи, подпомагане на процеса по въвеждане и използване на дистанционни форми на обучение и др. дейности, при спазване на задължителните предписания на Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.” Нещо повече Агенция ОПНОИР напомня, че „при необходимост, бенефициентите могат да поискат промяна в плановете за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето, както и удължаване на срока за изпълнение на проектите при спазване на процедурите, описани в Ръководствата за изпълнение на административни договори по ОП НОИР.“

Въпреки извънредното положение, училищата не са във вакания, а провеждат дистанционно обучение. Проектите могат да подпомогнат този процес, например работата на образователния медиатор е още по-необходима в този момент. Проучване на Център Амалипе сред 200 училища с концентрация на уязвими групи, посочва, че 68% от тях използват образователните медиатори в този момент. Работата на медиаторите по подпомагане въвеждането на дистанционно обучение чрез разнасяне на принтирани уроци и задачи по къщите на учениците, образователни консултации с техните семейства и др. Е много добър пример за дейностите за превенция на отпадането, постигане на пълен обхват и ангажираност на родителите: дейности, които са заложени във всички интегрирани общински проекти.

Също толкова необходими са и част от заложените дейности по компонентите на ОПРЧР, които не са свързани с организирането на масови събития, а с провеждането на кампании, разяснителна работа и други (направление 4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. Управляващият орган на ОПРЧР също предостави възможност за подобно преструктуриране.

Център Амалипе апелира към всички общини, бенефициенти по Програмата да не прекратяван изпълнението на договорите, а да използват ефективно ресурса, който представляват образователните медиатори и възможностите, предоставени от УО на ОПНОИР. Апелираме при преструктурирането на дейностите и разходите да се помисли за допълнително финансово стимулиране на образователните медиатори и други теренни лица, които са на първа линия и могат да се сблъскат със заразата във всяка една къща, която посещават.

Повече информация за работата на медиаторите в условията на криза, можете да видите в страниците, посочени по-долу.

Образователните медиатори продължават да работят на терен
За силата в това да бъдеш полезен на обществото
За ролята на образователните медиатори по време на извънредно положение