Извънкласни дейности, предлагани от Център Амалипе по проект Твоят час

През учебната 2016 / 17 година Център Амалипе реализира при много голям интерес и успех в 36 училища три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”.

След като проект Твоят час отвори възможността в училище да влязат неспециалисти, ние от Център Амалипе, заедно с десетките училища партньори в цялата страна, решихме да експериментираме и да видим какво би се получило ако родители и младежи влязат в учители и започнат да водят теми, които по една или друга причина не са намерили място в учебната програма досега – теми, свързани с толерантността, с ромската история и култура, с превенцията на ранните бракове, с възможностите за реализацията на младите хора в България, с това което ни дава образованието и как можем да получим качествено образование и в България, и в Европа. Да, вярно е, че това не са хора с педагогическо образование, това са хора обаче с огромно желание да предадат знанията, които имат. Нещо повече – голямата част от тях са представители на родителската общност. Какъв по-добър начин да провокираш и да привлечеш родителите, ако не когато те самите влязат в училище. Това е и един от начините „да скъсим дистанциите“, „да застанем в обувките на другия“ и да видим как се справя един учител, когато трябва да създаде от своя клас екип и да им ги преведе заедно през знанията и уменията, които иска да им предаде. Благодарим и на всички директори, които приеха това предизвикателство.

 

Предлагаме тези дейности и за новата учебна 2017 / 2018 година:

– Младежта е толерантност и устрем за образование: Обучението е насочено към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци. Заниманията ще следват подхода „връстници обучават връстници”, като ръководители на групите ще бъдат младежи – студенти или наскоро завършили. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи със семействата и с младежите относно вредата от ранните женитби и необходимостта от продължаване на образованието. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

 

Дейността се залага като тип дейности по интереси, тематична област “Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене”, тематична под област “Иновации и решаване на проблеми”.

 

Повече вижте на: http://tvoiatchas.mon.bg/Activity.aspx?ActivityId=36829&OrganisationId=1398

– Мама и татко са страхотни учители: Обучението е насочено към два проблема: неангажираността на част от родителите към дейността на училището и липсата на достатъчно форми на интеркултурно образование, представящи традициите на различните етноси. Извънкласната дейност цели да превърне училището в привлекателно място за учениците и родителите от всички етноси, като им даде възможност да изследват, представят и се запознаят с основни елементи от традициите, фолклора и културата на различните етноси в България. Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като в тях ще участват както ученици, така и техните родители. Ръководителят ще бъде представител на местната общност, минимум 10 занятия ще бъдат водени от родители. Ще бъдат изследвани и представени семейните и календарните празници, приказния и песенния фолклор на етносите, чиито деца се обучават в училището. Ще бъде организиран цикъл от събития „календар на етносите”. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието и дейността на училището.

 

Дейността се залага като тип дейности по интереси, тематична област “Гражданско образование”, тематична под област “Интеркултурна комуникация”.

 

Повече вижте на: http://tvoiatchas.mon.bg/Activity.aspx?ActivityId=36831&OrganisationId=1398

– На училище в България и в Европа: Обучението е насочено към три проблема: отпадането на много ученици поради сезонна / временна миграция на семействата в чужбина, липсата на познания у учениците и техните родители за задълженията в сферата на образованието и неангажираността на част от родителите към дейността на училището. Извънкласната дейност цели да намали отпадането на ученици поради сезонна миграция в чужбина като запознае учениците и техните родители с изискванията за задължително образование в България и основните държави на миграция в ЕС (Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Испания и др.), повиши мотивацията им за образование и в частност – за подкрепа на училището в родното населено място. Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще участват както ученици, така и техните родители. С тях ще бъдат проведени дискусии, презентации на изискванията към новодошлите в различните държави на ЕС (съгласувани със съответните посолства), симулативни игри, проучване на нагласите за сезонна миграция, индивидуални беседи със семействата на учениците за необходимостта от подкрепа на образованието и на училището в родното населено място. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

 

Дейността се залага като тип дейности по интереси, тематична област “Гражданско образование”, тематична под област “Институционални знания и култура”.

 

Повече вижте на: http://tvoiatchas.mon.bg/Activity.aspx?ActivityId=36830&OrganisationId=1398

 

 

 

Подходът на Център Амалипе при реализирането на посочените дейности комбинира:

 

– лeктори са местни лица: родители или младежи-студенти, които са излезли от съответното училище или населено място. При невъзможност, лектори са лица от съседни населени места. Ако мнозинството от децата са роми, в повечето случаи предлагаме лектори – роми, като съобразяваме груповото деление в ромката общност;

 

– Център Амалипе подсигурява обучение и супервизия на лекторите, осъществявани от регионалните педагогически координатори на организацията;

 

– подборът на лекторите, както и цялостното осъществяване на дейността се осъществя при взаимодействие с директора на съответното училище.

 

В линковете и скрийншотовете можете да видите как точно е заложена дейността, за да я заложите по същия начин и да улесните системата, когато засича предлагани и търсени дейности.

 

 

 

Информация за изпълнението на трите извънкласни дейности през учебната 2016 / 17 година вижте на: http://romaeducation.com/bg/tvoyat-chas

 

Уважаеми колеги, изберете предложените от Център Амалипе извънкласни дейности! Ще се радваме да бъдем партньори при тяхното изпълнение!