Извънкласна и клубна дейност ,,Фолклор на етносите-Ромски фолклор ”

Маша Викторова-преподавател по История и цивилизация,

ръководител на група по СИП-,,Фолклор на етносите –Ромски фолклор”,

СОУ,,Отец Паисий”с.Медковец, обл.Монтана

 

Съвременното образование е комплексна дейност,която има за цел не само придобиване на знания и компетенции, но и цялостно изграждане на учениковата личност.

Мултиетническата среда в която се осъществява образователния процес ,поставя пред педагози и общество редица предизвикателства. Тяхното преодоляване налага мобилизиране на всички образователни ресурси и възможности на обществото. Извънкласните дейности са ресурс ,който с богатството от направления  и дейности създава условия за ползотворна работа и приобщаване на ученици с различни обучителни възможности към образователния процес и училищния живот. Извънкласната дейност е дейност, която поставя учениците в неформална среда и се изразява в целенасочени занимания за осъществяване на възпитателно въздействие в свободното от учебни занятия време, като се опира на придобитото в процеса на обучение.

В това определение за извънкласната дейност се съдържа всичко, което прави дейността привлекателна за учениците. Извънкласната дейност осмисля свободното време на учениците, разчупва нормите на учебния час, извежда ученика от класната стая,от класа. Извънкласната дейност подпомага процеса на изграждане личността на ученика. Участниците в група за извънкласна дейност се срещат с предизвикателства, които преодоляват сами, не за да получат по – висока оценка, а за да докажат на самите себе си, че могат, да покажат на другите около себе си, че са способни да се справят.

Чрез извънкласната дейност в ежедневието на децата нахлуват  емоциите, романтиката приключенията, очакваната радост, положителната перспектива. Извънкласната дейност открива възможности за изява, за себедоказване,за себепоказване в области, останали скрити по време на учебния час.

Дейностите в клубове, СИП – групи, неформални ученически групи за изява, ненатрапчиво, но много успешно осъществяват връзката между знанието и практиката.Чрез участието в извънкласна дейност се създават условия за ускоряване процеса на социализация на учениците. В условията на мултиетническа образователна среда това е особено важно и носи само ползи за психоклимата в училището.

Неуспехите в учебната, естетическата, организационната дейност се компенсират, чрез изяви в други области и дейности в извънучебните занятия. Извънкласните дейности стимулират развитието на съзнанието. Заниманията обогатяват участниците със знания от различни области,разширява се техния кръгозор, увеличава се диапазонът на обществените им интереси. Създава се перспектива за нов начин на мислене с цел изграждане на лична стратегия за успех, за сътрудничество. Придобиват се ценни умения за самореализация и разгръщане възможностите на всеки участник.

Участниците в извънкласните дейности осъществяват богати и всеобхватни взаимоотношения със своите връстници, с членове на обединенията , с фактори на социалната среда извън училище.

Друга възможност, която предлага извънкласната дейност е свързана с междувъзрастовите  взаимоотношения. В разновъзрастовите отношения  между малки  и големи, участниците имат възможност да споделят ,да наблюдават, и оценяват представени  нравствени  модели , да споделят постижения. По- малките се чувстват част от живота на големите ,имат възможност да наблюдават творческите търсения в групата и се усъвършенстват.

В СОУ,,Отец Паисий”, извънкласните дейности се развиват в няколко направления според желанията на ученици  и родители.

Извънкласната дейност ,,Фолклор на етносите – Ромски фолклор” е популярна сред учениците и една голяма част от тях се включват много активно .Тази извънкласна дейност се развива в училище от учебната 2006/2007 година. Голяма част от характеристиките на Извънкласните дейности намират своето конкретно проявление в заниманията на  групата по СИП,,ФЕ-РФ”. Дейностите са разнообразни. Организирането на групата е на напълно доброволен принцип и това предполага по – голяма отговорност и желание за работа в групата.Така в групата се оформя ядро от активни ученици, които са основната част от групата по СИП и определен брой ученици, които проявяват по-малка активност, но харесват идеята да са част от тази общност и се увличат от нейната дейност. Броят на участниците в занятията в определени занимания достига до 37ученика.

Предизвикан интерес, установяване на контакти между ученици от различни възрасти – това е реалност в училището. Дейността на групата предизвика интереса на учениците от четвърти клас и те се включиха в занятията, ентусиазирано и отговорно.

Именно в групата, ученици, които срещат значителни трудности в обучението се почувстваха способни, намериха възможност за изява, подкрепени от по – големите. Работата в групата по СИП – ,,ФЕ-РФ”се организира на доброволен принцип, но от особено значение е насочването креативността на учениците. Полезно за работата през годината е предварителното проучване на ученическите интереси  и желания. Затова спомага изясняване на същността на изразите ,,фолклор на етносите“ – „ромски фолклор”. Учениците сами да изберат кои етноси ще са обект на изследване.Трябва да отбележа подчертания интерес на учениците към особеностите на етносите в Испания ,Италия,Гърция –това има своето обяснение ,на по-голямата част от учениците родителите работят в тези европейски страни.Изучавайки етносите в европейските страни и Европа естествено продължение на темата е проявлението на ромската култура ,бит и традиции в съответната страна.По този начин учениците опознават етническото многообразие и света на ромите в Европа.

Дейност ,която активизира и ентусиазира учениците са индивидуалните задачи – практически, издирвателски. При оформянето на ,,Музей на етносите”, тематични изложби ,оформянето на кътове и местата за информация, индивидуалните задачи по естествен начин оформят лидери и водачи ,учениците приемат активността и старанието на проявилите се ученици и не оспорват техните позиции.

Много успешна практика е отбелязването на ,,Ден на етноса”- учениците  се подготвят и представят пред училищната общност културата и особеностите на даден етнос и ромска общност .Желанието за изява е в основата на успешните инициативи. В някой от случаите подценяването на предварителната подготовка поднася неприятни изненади и това също има възпитателен ефект ,грешката не се повтаря. Кратките и съдържателни изяви са също успешен елемент от работата с групата Кратката изява ,предполага успокоението ,,не  е трудно ”  и не се възприема като ,,учене”,учениците преодоляват страха от сценичната изява и се усъвършенстват. Съдържателната изява предизвиква   публиката и тя очаква следващите изяви с интерес.

Използването на учебните помагала в работата на групите по СИП е особен момент в работата с групата .Тук е мястото да отбележа,че нашето училище притежава богат набор от материали за което сме изключително   благодарни на Център ,,Амалипе”  за съдействието и подкрепата.Помагалата са необходими  и полезни и когато не се използват като учебници се превръщат в интересни четива.Пример за това е изборът на ромска приказка за ,,Деня на етносите в България” .Изборът на приказка позволи да прочетем всички приказки  и се получи интересен следобед.

Изготвянето на информационно табло е  начин за популяризиране  дейността на групата ,представяне на материали за различни инициативи.

Оформянето на ,,Кът на етносите ” е друга добра практика, която представя многообразието на етноси и традиции. Кътът е хубаво да  е оформен на  достъпно място ,да е забележим и по този начин той влияе дори само с присъствието си.

Организирането на етноизложби, на обредни изложби,изложби за различни празници са практика в работата на групата по СИП ,,ФЕ-РФ”.Те не само популяризират ,но приобщават  и учениците от училището към представените теми. ,,Музей на етносите” – инициатива, която има място във всяко училище. Дори и представен с единични експонати, музеят поддържа жива паметта за миналото.В училището ,,музеят” е оформен в кът в който миналото и традицията присъстват по убедителен начин.Учениците проявяват активност, но за съжаление имаме малко експонати.

Отбелязването на традиционни и етнопразници е добър начин за среща с културата и бита. По подобаващ начин се представят празниците –Никулден, Коледа, Василица, Баба Марта, Цветница, Денят на ромите, Великден, Гергьовден.В Деня на ромите могат да се представят различни инициативи, една от тях е организиране в училище на ,,Магическо междучасие”. Това е весел начин да се покажат традиционни елементи от традициите и бита на ромите ,елементите от бита в миналото.Украсеният ,,кът на гадателката и магията ”събра цялото училище и се получи весело и незабравимо междучасие. Срещите с извънучилищни институции и граждани са особено вълнуващи за учениците.Тези срещи мобилизират учениците и те се стремят да се представят по най-добрия начин. Провеждането на Практически уроци  е част от дейностите в които учениците експериментират ,опитват и с ръцете си творят малки ,но полезни сувенири ,предмети. Тези занимания са част от програмата по СИП и  имат за цел,учениците да покажат своите умения , да придобият нови и да задоволят любопитството и интереса си към различни техники и предмети ,достъпни за тях-плетене на кошници от отпадъчна хартия ,изработване на гривни , апликации,. За  Деня на пролетта учениците подариха и разпродадоха свои експонати и се почувстваха горди с труда си.

Участието във фестивала ,,Отворено сърце ”е голям стимул в работата на учениците ,за да се представят някои от тях извървяват трудния път на ,,моженето”,преодоляват трудностите  и  доказват на себе си ,че могат .Участвайки във фестивала всички участници се връщат с незабравими спомени .Разказите за преживяното са последвани от израза ,,о,о ,о  на година и аз ще се запиша ”.И въпреки ,че  от всички закани се превръщат  в  реалност  само няколко  ,това е още един повод  да смятам ,че усиления труд , преодоляването на трудности ,негативизъм ,отчаяние си заслужават. Защото мисията на Извънкласната дейност СИП,,Фолклор на етносите –Ромски фолклор” е мисия постижима и помага за израстването на учениците.

Популярна сред учениците в СОУ,,Отец Паисий” е и извънкласната дейност ,,Клуб eTwining”. eTwinning е общност на училищата в Европа.Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.) , които работят в училище в една от европейските страни и са се включили, за да общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти,да разширяват кръгозора и възможностите на своите ученици.В тази дейност се включват  активно  ученици , които са в групата по СИП  ,,ФЕ-РФ “ и се оказва ,че за тях в определени занимания , дейността е много привлекателна . Участниците в клуба са много горди със себе си от положения труд и спечеления Европейски знак за качество за работата  по проект които популяризира идеята за опазване на горите и разумното използване на харти. ,,Клуб  eTwining ” и СИП,,ФЕ-РФ” са извънкласни дейности, които имат своето утвърдено място в живота на ученици  и  учители  в СОУ,,Отец Паисий” и спомагат за промяна в нагласите сред учениците  и  техните родители ,за да се превърне училището не само в територия ,но и да стане част от ценностната система на общност и общество.

Извънкласната  и извънучилищната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и ще ги превърне пълноценни граждани .

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014