Какво предстои по ОП НОИР

Проект „Подкрепа за успех“ ще бъде удължен с още една учебна година като бяха подсигурени част от необходимите средства за него. До  15-ти септември всички училища ще получат мобилните компютри, предвидени по проект „REACT.EU“. Над 1 100 000 000 ще бъдат поискани от българското правителство за проекти в образованието по Плана за възстановяване и развитие. Необходимо е на национално ниво да бъде намерено решение за неприлагането на режима „държавна помощ“ по дейностите за образование, в частност по ОП НОИР. Тези и ред други въпроси бяха дискутирани на заседанието на комитета за наблюдение по ОП НОИР, провело се на 30-ти юни.

            В заседанието на комитета за наблюдение взеха участие заместник министрите на образованието и науката Евгения Пеева и проф.Косева, директорът на ИА ОП НОИР, представители на Европейската комисия и на основните институции, ангажирани с изпълнението на оперативната програма. Неправителствените организации, работещи за социално включване и интеграция на маргинализирани групи бяха представени от Деян Колев.

            Участниците се обединиха около мнението, че проект „Подкрепа за успех“ е един от най-важните инструменти за преодоляване на дефицитите от дистанционното обучение. Затова е необходимо проектът да бъде удължен с още една година и да се застъпи с аналогичен проект, който ще бъде финансиран от новата Програма Образование. Комитетът за наблюдение взе решение за подсигуряването на част от необходимия финансов ресурс, като насочи към „Подкрепа за успех“ близо 18 млн.лв. от приоритетна ос 3. Те ще бъдат спестени от проект „Активно приобщаване…“, в частта му за таксите за детска градина, които вече се поемат от държавата, както и от спестявания по други операции. Деян Колев изрази категорична подкрепа за дейността на образователните медиатори и за допълнителните обучения за преодоляване на обучителни затруднения, които се финансират чрез проект „Подкрепа за успех“ и поне тези две дейности задължително трябва да бъдат удължени. Той изрази също така притеснение, че пренасоченият ресурс от 18 млн.лв. няма да е достатъчен и апелира към МОН да работи за подсигуряване на допълнително финансиране от държавния бюджет.

            Участниците бяха запознати с развитието на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“(REACT.EU). Екипът на проекта увери, че до началото на новата учебна година ще бъдат доставени всички предвидени лаптопи и таблети в училищата. Вече са започнали и обученията на ученици, учители и родители по проекта, като към този момент са подадени заявления за обучение на 59 000 ученици, 19 000 педагогически специалисти, 900 образователни медиатори и 29 000 родители. Презентация за развитието на проект „Равен достъп…в условията на кризи“ вижте тук.

            В своето изказване относно развитието на проекта Деян Колев подчерта, че той покрива изключително важни нужди на училищата към този момент. В същото време разпределението на техниката (дейност 1) не е насочено към училищата с най-голям брой ученици без устройства за участие в ОРЕС. Колев припомни, че през юни 2020г. Регионалните управления на образованието са подали информация за необходимост от близо 166 000 устройства по различните училища. Преди REACT.EU мобилни комютри бяха закупувани и със средства от държавния бюджет (в края на 2020г.), както и по някои от националните програми. Предвидената инвестиция по REACT.EU за закупуването на близо 65 000 лаптопи и таблети за ученици плюс още 20 000 лаптопи за учители е изключително необходима. В същото време закупените устройства се предоставят единствено на базата на броят ученици, които се обучават в дадено училище без да се отчита каква част от учениците нямат никакви устройства. В резултат на това въпреки предоставените десетки хиляди устройства към този момент над 107 000 ученици остават без такива, ако се използват данните на РУО. Затова той апелира при следващ кръг на проекта да бъдат отчитани и броят на учениците без устройства за ОРЕС. Логиката на инструмента REACT.EU е на първо място да покрие тези нужди, за да могат всички български ученици да участват ефективно в обучение от разстояние.

            Сериозна дискусия се проведе относно прилагането на принципа на “държавна помощ” към проектите в сферата на образованието. Илко Йорданов и Деян Колев подчертаха, че този принцип силно ограничава възможността на неправителствените организации да участват ефективно в изпълнението на ОПНОИР и е довел до провал на операцията „Ограмотяване на възрастни – 3“. Много е вероятно същото да се случи и с операция „Достъп на уязвими групи до висше образование“, която трябва да бъде обявена през август. Йорданов и Колев подчертаха, че прилагането на принципа на “държавната помощ” към дейностите в сферата на образованието и особено на образователната интеграция е необосновано, тъй като за тях няма реален пазар. На ниво Европейски съюз образованието е изключено от прилагането на принципа на “държавните помощи”, подчертаха представителите на Европейската комисия Аурелио Сесилио и Хероен Жуте. Те настояха България да намери подходящото решение, за да могат гражданските организации ефективно да участват в изпълнението на оперативната програма. Изпълнителният директор на ИА ОПНОИР Иван Попов също се съгласи, че справедливо решение трябва да бъде намерено и пое ангажимент за провеждането на среща между Изпълнителната агенция, Министерство на финансите и други заинтересовани страни.

            Във всички училища ще бъдат изградени STEM центрове. Ще бъдат построени 10 нови детски градини и 10 нови училища. А 73 детски градини и 89 училища ще бъдат почти изцяло реновирани. Също така ще бъдат създадени 20 нови центрове за личностно развитие – 10 в областни градове и 10 в други градове. Това е предвидено по проектите, които българското правителство включва в Плана за възстановяване и развитие, който предстои да бъде изпратен към Европейската комисия. Презентация за предложения проект в сферата на образованието вижте тук.

Автор: Деян Колев