Мащабни кампании, с подкрепата на БЧК в подкрепа на семейства от община Гулянци

Две планирани кампании  за работа с  родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция, приемане на различието и преодоляване на негативните стереотипи се проведоха през м. май по проект „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”, / BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01/. Кампаниите бяха посветени на дати, които традиционно се отбелязват в общината, а именно Международен ден на Червения кръст и Международния ден на семейството.

Тази година 8 май – Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец е посветен на благодарност към доброволците, които работят всеотдайно и на първа линия в борбата с COVID-19. „ …Движението е  основано преди повече от 150 години, има над 14 милиона доброволци, които и днес, в борбата с разпространението на пандемията COVID-19, са на предната линия на хуманитарната: предоставят медицинска помощ, психо-социална подкрепа, работят в извънредни ситуации, помагат на най-уязвимите групи на обществото. Те са мерило за най-висока нравственост и отговорност, илюстрация на основополагащия принцип на нашето движение – доброволността….“ – бяха думите с които председателя на БЧК акад. Христо Григоров се обърна към всички доброволци. В резултат на мащабната кампания  в подкрепа на Националния оперативен щаб за борба с корона вируса и на Министерство на здравеопазването за справяне с епидемиологичната обстановка и в Община Гулянци бяха осигурени хранителни пакети  и предпазни средства. Същите бяха раздадени на крайно нуждаещи се от образователните и здравни медиатори.

Именно активната работа на терен и приноса  за защита правата на децата и за подобряване на тяхното благосъстояние при  въведени строги противоепидемични мерки мотивира Център „  Амалипе“ да номинира всички образователни медиатори  за награда „ Златна ябълка“ на Национална мрежа за децата/  http://www.1june.nmd.bg/

Акциите по дарявяне на хранителни продукти, дезинфектанти, електронни устройства, предпазни маски и др.  продължи и съвпадна с отбелязването и на Международния ден на семейството – 15 май. Обявен от Генералната асамблея на Организацията на обединените нации този ден има за идея да привлече общественото внимание към редица проблеми в семейството. Според ООН, когато се нарушават основните права на едно семейство, под заплаха е единството на цялото човешко семейство. Всяка година Международният ден на семейството се провежда под различен надслов и се организират редица семейни занимания: кулинарни конкурси, спортни състезания, викторини и др. Това беше планирано да се случи и тази година, като дейностите бяха планирани като кампания  за подкрепа на образованието  в етническа смесена среда в дейност „ Работа с родителска общност“ по проект „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”. Въвеждането на противоепидемичните мерки ограничи  инициативата.

Подпомогнат методически от образователните експерти, модератора Николай Огнянов изготви  профил на местната общност. Събраната информация  предстои да бъде анализира и предоставена на общинската администрация с цел актуализиране на местни стратегически документи за интегриране на ромската общност.