Център „Амалипе“ обявява свободни работни места за „образователен медиатор“ за териториите на общините Смядово и Болярово

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор № Д03-11 от 11.04.2022г. сключен между Община Смядово и Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BGLD-3.002-0004-C01 за изпълнението на проект № BGLD-3.002-0004 с наименование: Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 2 (две) свободни работни места (по едно в населено място), на пълен работен ден за нуждите на проекта на териториите на Община Смядово и Община Болярово.

 

 1. Основна цел на длъжността.

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите от ромска общност за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 1. Да познават местната ромска общност, нейните културни особености.
 2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 4. Добри организационни и комуникативни умения;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство.

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване – свободен текст;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта

Документи се подават лично или по пощата на адрес: 5000 гр. Велико Търново,. ул. “Марно поле” №23, ет. 4, офис 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, или на електронен адрес: amalipe.shumen@yahoo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект“.

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на  04 август 2022 г.