Многообразни инициативи организираха в Гулянци

С многообразни инициативи  Средно училище „ Христо Смирненски“ в град  Гулянци осъществи планирани кампании  с активни родители в периода месец август – месец декември. Инициативите се организират  по  проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“  BG 05M9OP001-2.018-0003-2014BG05M2OP001- C01 с осигурено финансиране по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси“ и Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано предложение „ Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“ и са част от Дейност 5: Работа с родителската общност.

През август месец инициативите бяха основно посветени на почистване на училищния двор и сграда след мащабен ремонт.  На призива на образователния медиатор да се включат с доброволен труд се отзоваха  не само ученици, но и техните родители. Акциите по почистване белязаха и отбелязването на Международния ден на младежта – 12 август. В България този ден се отбелязва за първи път официално през 2007-ма година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора и  предоставя уникалната възможност за интеграция  в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво. Фокусът върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора е чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите. За отбелязването на Международния ден на младежта, ООН е разработила рамка с три основни цели, а именно: повишаване ангажираността и инвестирането в младежта; повишаване на младежкото участие; повишаване на междукултурното разбирателство сред младите. Н. Огнянов – образователен медиатор сподели своята гордост, че младото поколение на Гулянци се отзовава на всякакви инициативи които допринасят за европейския лик на града.

През първия месец на учебната година кампаниите преминаха под знака на буквите. Със сериозната подкрепа на родителския актив  бяха осигурени материали с които ученици от началните класове отбелязаха Международния ден на грамотността.  В края на месеца чрез информационна брошурка и с призива всеки ученик да се включи в колажна снимка беше отбелязан и Европейския ден на езиците. С помощта на членовете на Родителския клуб инициативите бяха популяризиране и сред местната общност.

Две бяха  планираните за провеждане кампании, които белязаха м. октомври. В денят без насилие – 2 октомври родители и ученици от горен курс се присъединиха  към идеята за изграждане на свят без насилие, основан на разбирателство и сътрудничество между държавите и народите чрез споделяне на популярни тематични събития. Кампанията  се проведе с кратки беседи в часовете на класа, а в стаята на образователния медиатор родители имаха възможност да изслушат подробности за тази малко позната инициатива. Освен с ангажимента си да подготви беседата за отбелязване на Международния ден без насилие се направи и организация по отбелязване на Световния ден на учителя. По идея на членовете на Родителския клуб всеки учител в училището получи ръчно изработена картичка на която бяха изписани цитати от най –  популярните стихове посветени  на учителя. Г-жа Г. Доцева – един от младите преподаватели в педагогическия екип  откликна да прочете на глас стиха „ ….Любимият учител бавно тръгва, а стаята кънти от тишина. Душата му неистов стон изтръгва – жадува да раздава топлина. Ще съхрани в душата си съдбите на хилядите негови деца. И ще запази спомена за дните, огрявани от нежните лица.“ / Из „ Любимият учител“, Н. Басарова/ Тя благодари за прекрасния жест  на родителите от името на всичките си колеги и не скри емоционалното си вълнение от прекрасната инициатива. А от името на Център „ Амалипе“  г-жа Емилия Петрушева – директор на СУ „ Христо Смирненски“ получи и цвете с пожелание за професионални успехи!

Училището се присъедини и към националната кампания на Център „ Амалипе“ в отбелязване на Рома Прайд – Денят за ромската култура.  А събитието беше отразено подробно на сайта на организацията https://amalipe.bg

По традиция акцент на организираните събития през м. ноември беше Международния ден на толерантността.  Инициативите бяха многообразни, инициирани от образователния медиатор и членовете на Родителския клуб, но в тях се включиха активно учениците.  Сред местната общност беше и разпространена информационна брошура, която Център „ Амалипе“ подготви за всички партниращи образователни институции. СУ „ Христо Смирненски“   се присъедини и към отбелязване на Световния ден на хумаността като обяви, че стартира благотворителна кампания за набиране на дрехи, обувки, учебни пособия, пакетирани храни. Тази идея е породена от теренната работа на образователния медиатор и намира пълна подкрепа сред членовете на Родителския клуб и педагогическия екип на училището. Според Н. Огнянов мащабите на нуждаещи се семейства ще се увеличи значително с въвеждането на противоепидемичните мерки, а има хора които са готови да се отзоват.

С по – различна форма беше проведена последната планирана кампания от проектната дейност, а именно тази, която е посветена на човешките права. По време на онлайн обученията образователния медиатор участва като гост – лектор и проведе кратко представяне на основните човешки права и тяхното зачитане.

По време на  последната екипна среща, която се проведе на 18 декември образователния експерт на Център „ Амалипе“  Йонка Данова благодари за сътрудничеството, активността и отговорното отношение на училището в лицето не само на  педагогическия екип, но и на образователния медиатор, членовете на Родителския клуб, учениците. По време на реализирането на проекта са проведени  почти два пъти повече от планираните  кампании за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, основани на етнически произход  и културна идентичност, като в тях са обхванати близо 250 родители. Освен с отпечатани и раздадени флайери, дипляни и информационни брошури кампаниите са популяризирани и чрез провеждане на индивидуални и групови беседи, вкл. и по време на теренната работа на образователния медиатор. Със съдействието на класните ръководители  и екипа по механизъм за обхват сред родителската общност са проведени и кампании за подкрепа на образованието в етнически смесена среда, които са ограничили безпричинното отсъствие  и са мотивирали ученици за редовно посещение на учебните занятия и активно участие в разнообразните класни и извънкласни дейности. Отчетен беше и мащабността на района в който работи на терен образователния медиатор, а именно селата Брест, Гиген, Искър, Дъбован, Загражден, Долни Вит, Сомовит, Милковица, Ленково, Шияково, Крета. Това е и сериозния аргумент на  ръководството на училището да осигури работно място на опитния образователен медиатор Николай Огнянов и след приключване на проекта.

По идея на образователния  екип  най – активните участници в кампаниите получиха рекламни сувенири и благодарствена грамота.

 

Йонка Данова – ст. експерт „ Образователни дейности“