Обединено училище “Христо Ботев” – с. Каспичан: Моето училище – моят старт в живота

Обединено училище „Христо Ботев“, с. Каспичан, обл. Шумен, се намира в село с около 1800 жители. Повечето от тях /предимно младите/ са от ромски произход. В училището са обхванати 147 деца, които живеят на територията на селището.

Основната визия на училището през следващите пет години е то да продължи да се развива като мултикултурна среда, в която всяко дете и родител намира своето място, намира подкрепа и стимул за развитие, за да разгърне максимално потенциала и възможностите си. Това налага постоянно да се работи за професионалното израстване на педагогическите кадри, разработване и участия в проекти, промяна нагласите по отношение качеството на образование и намаляване броя на отпадналите от училище ученици. Основната визия на училището е създаването на една здрава училищна общност, в която родители, учители и ученици работят като екип, която поддържа постоянна връзка със своите завършили ученици. Вече имаме студенти, които утвърждават авторитета на нашето училище. Нашата бъдеща цел е да успеем да мотивираме тези ученици, които няма да продължат в средни училища в други населени места, да продължат образованието си поне до завършване на първа гимназиална степен. От учебната 2017/2018 г. училището е вече Обединено.

Целта на иновацията е да превърнем училището ни в „Среда за успешен старт в живота“, а именно:

 • подпомагане равния достъп до образование на учениците от етническите малцинства;
 • повишаване качеството на обучението и засилване мотивацията им за пълноценно участие в учебния процес;
 • повишаване функционалността на средата чрез въвеждане на интерактивни технологии за визуализация на учебното съдържание;
 • овладяване спецификата на българския език и повишаване на общата култура на учениците;
 • изграждане на умения за извличане на учебна информация.

Описание на иновацията: Първите стъпки в идеята ни за иновация са насочени към повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа по иновативни модели, тъй като смятаме че имаме нужда от допълнителна подготовка, за да посрещнем уверено предизвикателството.

Следващ етап от работата ни ще бъде насочен към учениците от пети, шести и седми клас и техните родители. Тук ще търсим подкрепата и на Родителския клуб,Ученическия парламент и Обществения съвет. Родителите ще бъдат обучавани от специалисти, които ще им дадат модели за поведение и справяне в различни ситуации при грижата и възпитанието на децата им, както и за промяна в отношението към образователния процес и избора на професия.   Установената липса на подкрепа от страна на родителите в момента ще трябва да бъде компенсирана от страна на училището. Ще се повиши ефективността на работата с родители, като информацията за родителски срещи може да се презентира и нейното представяне да подобри комуникацията родители –учителиУчениците от пети клас през междучасията и след обедното хранене ще бъдат ангажирани в ателиета за лично творчество. Така няма да усетят промяната в новата среда. За учениците от шести и седми клас се залага беседа и разговор за проучване на техните нагласи и търсене на начини за подкрепа от страна на учителите. По проекта ще бъдат сформирани групи за допълнителна работа с изоставащи ученици. В края на обучителния период ще бъдат проследени от експерти постигнатите резултати.

Поради това искаме всяка класна стая да бъде оборудвана с нагледни материали, интерактивна дъска, мултимемедиен проектор и компютър. В рамките на учебното време учителят ще има възможност да предостави повече информация на учениците, като по този начин ще се разшири техния мироглед. Нашите ученици са билингви и въвеждането на тези технологии ще улесни изграждането на нови термини и понятия в речника им на български език / при тези ученици нагледно – образното мислене е доминиращо/. За учениците в прогимназиален етап обучението ще се извършва по кабинетна система. Модернизираните класни стаи ще повлияят върху нагласите на учениците към повишаване мотивацията за учене, намаляване на агресията и изграждане на чувство за принадлежност към училищната среда и нейното опазване.

Обезпечаването с дигитални технологии на всеки кабинет ще улесни и работата на Ученическия парламент при изготвянето на информационни материали за предстоящи събития, свързани с живота в училище. Тя ще бъде в полза и на работата в групите по извънкласни дейности и ФУЧ „Фолклор на етносите”.

Кътовете за занимания по интереси през междучасията ще бъдат разположени във двете фоайета на училището и ще бъдат оборудвани с електронни информационни табла, подходящи мебели за отдих и почивка, и занимателна литература. На информационните табла ще се предоставя информация с дневно разписание на учебните занятия, предстоящи събития в училището и любопитни факти.

Всичко това ще се отрази на по-добрата мотивация и нагласи на учениците и ще се повиши конкурентноспособността на училището и имиджа му в региона. Учениците ще имат по- добро самочувствие и възможности да реализират своите способности и идеи.

Във връзка с изграждането на спортна и екологична култура у младежите се предвижда обновяване на спортните площадки.

План за изпълнение (2017/2018)

 1. Квалификация на целия педагогически колектив.
 2. Срещи-разговори с родителите на петокласниците, шестокласниците и седмокласниците – с подкрепата на родителския клуб ще се проведат срещи за информираност, относно рисковете, които крие промяната на учебната среда и положителната нагласа към справяне с предстоящите изпити.
 3. Организация на междучасията и свободното време след обедното хранене на петокласниците в обособени ателиета. – осмислянето на свободното време в занимания разтоварващи учениците ще подпомогне тяхното приобщаване в новата учебна среда.
 4. Генериране на идеи на ученическото творчество чрез поощряване на творческата реализация.
 5. Създаване на модел за ученическа взаимопомощ – „Ученици наставници” – по-успелите ученици ще подпомагат свои съученици в самоподготовката.
 6. Използване на добри педагогически практики за управление свързани с влиянието на училището върху местната общественост, с диалога който тя води в обществото.
 7. Допълнителна работа с изоставащи ученици.

Резултати за педагогическия персонал (2017/2018)

 • Организирани бяха 2 обучения в областта на иновациите в образованието;
 • ефективна работа сред учителите;
 • подобрена комуникация родители – ученици;
 • работи се допълнително с изоставащи ученици;
 • организират се дейностите на учениците в ателиетата за лично творчество.

Резултати на учениците (2017/2018)

 • Повишена е мотивацията за посещение на училище;
 • придобито е по-високо самочувствие;
 • реализират своите способности и идеи;
 • усвоени са нови термини и понятия от българският език;
 • намален е броят на неизвинените отсъствия;
 • повишен е средният успех.