НП „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

Целта на програмата е насочена към привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

Кой може да кандидатства?

Всички държавни и общински училища на територията на Република България. Кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Дейности

За подобряването на взаимната подкрепа между училището и родителите с цел постигане на положителни резултати във възпитанието и образованието на учениците по националната програма е допустимо изпълнение на следните дейности.

  • Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите. За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън него през учебната 2020/2021 година. Класният ръководител избира начина, по който заедно с родителите предварително да обсъдят и предложат темите и вида на срещите, датите и мястото на провеждането им; конкретните ангажименти на всички към провеждането на срещите; съвместно да решат дали на срещите ще присъстват учениците.  Темите и вида на срещите с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в I клас и в V клас през учебната 2020/2021 година, могат да се предлагат от бъдещите класни ръководители, позовавайки се на педагогическата си практика във връзка с интересите на родителите. В случай че родителските срещи за тези два класа се проведат преди 30.06.2020 г., решенията за срещите се взимат съвместно от класния ръководител и родителите.
  • Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените паралелки от училището в националната програма. Провежда се общо мероприятие за включените паралелки в националната програма не по-късно от 30.06.2021 г. съвместно с родителите, учениците и класните ръководители.Общото мероприятие за включените  паралелки, в зависимост от спецификата на конкретното училище, може да се проведе:- за всички включени паралелки от един клас;- за всички включени паралелки от класовете в начален етап;- за всички включени паралелки от класовете в прогимназиален етап;

    – за всички включени паралелки от класовете в начален и в прогимназиален етап.

    Директорът и класните ръководители избират един от горепосочените варианти. Мероприятието може да се проведе в училището или извън него. За провеждане на му за паралелките могат да бъдат закупени различни материали за реализирането му, могат да бъдат поканени известни личности.

Кандидатстване по националната програма:

По националната програма могат да кандидатстват държавни и общински училища. Документите се входират в деловодството на Министерството на образованието и науката до 30.06.2020 г.

Кандидатстването се извършва чрез формуляр по образец, изпратен по пощата в МОН или по електронен път на предварително посочени имейл адреси. Допуснати до оценяване ще бъдат формулярите само на онези училища, които са кандидатствали за всички дейности по националната програма.

Принципи на финансиране

Еднократно финансиране до изчерпване на финансовия ресурс. Максимална допустима стойност на дейностите по националната програма – до 3000 лв. за училище. При неусвояване на предоставените средства до края на финансовата 2020 година, същите преминават като преходен остатък в следващата година, без да се променя целевият им характер и се разходват в срок до 30.06.2021 г.

 Изисквани документи

  • Придружително писмо от директора на училището.
  • Формуляр за кандидатстване.
  • Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по националната програма.

Срок за подаване на документите

Документите се подават в Министерството на образованието и науката до 30.06.2020 г. или по електронен път на предварително посочените имейл адреси.

Обяваване на резултати

В срок до 30 дни след крайната дата за подаване на документите ще бъде публикуван списъкът на класираните училища на официалната страница на МОН, в рубриката „Програми и проекти“.

Подробна информация, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Център Амалипе призовава всички училища от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”, които винаги са поддържали активни отношения с родителите на учениците си, да се възползват от предоставената възможност.