Предложение към Наредбата за финансиране, юни 2023

Предложения на ЦМЕДТ „Амалипе“ към Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

в рамките на процедурата за обществено обсъждане със срок 12.06.2023

 

В своя подписка до служебния Министър на образованието проф. Сашо Пенов над 21 000 български граждани настояват за устойчивост на позицията на образователните медиатори. Едно от исканията е:

„3.Да бъде намерен устойчив начин за предоставяне на ресурс от Държавния бюджет
на училищата и детските градини, които имат нужда от образователни
медиатори/социални работници. Това са както образователни институции с голям
процент деца/ученици от етническите малцинства, така и етнически смесени
училища и детски градини.“

В тази връзка, предлагаме:

 1. Създаването на нов член (вероятна номерация 52в), който предоставя на училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя. Този ресурс да може да бъде използван за заплати, осигуровки, ДТВ на назначените медиатори/социални работници/помощници на учителя и да не може да бъде пренасочван към други разходи.
 2. Същият ресурс да бъде предоставен и на училищата и детските градини без концентрация на уязвими групи, осъществяващи процес на десегрегация.
 3. Ресурсът за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя да бъде съобразен с два компонента: броят на децата и учениците и това дали училището/детската градина е средищно. В средищните училища и детски градини е необходим по-голям ресурс/по-голям брой образователни медиатори.

Предлагаме да бъде предвиден ресурс за назначаването на бройките, заложени в НП „Подкрепа за образователните медиатори…“ от 2022г., а именно:

 • 0,5 бройка – в училища с до 50 ученици;
 • 1 бройка – в средищни училища с до 50 ученици;
 • 1 бройка – в училища от 51 до 150 ученици;
 • 2 бройки  – в средищни училища с между 51 и 150 ученици;
 • 2 бройки – в училищата с между 151 и 500 ученици;
 • 3 бройки – в средищни училища с между 151 и 500 ученици;
 • 3 бройки – в училища с между 501 ученици и 1000 ученици;
 • 4 бройки – в средищни училища с над 501 ученици;
 • 4 бройки – в училища с над 1001 ученици.
 1. Аналогично на ал.4 от чл.52а да бъде предвидена възможност училищата и детските градини да възлагат на външен изпълнител изпълнението на новия член 52в, като предоставените средства се използват само за заплащане на персонала, ангажиран със съответното училище/ДГ.
 2. Да бъде предоставена възможност средищните училища/ДГ да получат финансиране за транспортни разходи за назначените образователни медиатори при изпълнението на техните служебни задължения.

Изображение: freepik.com