Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Ковид 19. Какво казват и какво пропускат да кажат Насоките?

Очаква ни много различна учебна година, през която ще се редуват присъствена форма и обучение в електронна среда от разстояние. По-голямата част от учениците и учителите ще започнат присъствено като паралелки, цели училища, области и дори цялата страна вероятно ще преминават периодично в обучение от разстояние. Ще има възможност част от децата – особено тези, които са с нарушен имунитет или от семейства с родители, застрашени в най-голяма степен от пандемията – да се обучават целогодишно в други форми, включително в дистанционно обучение. Това става ясно от Насоките за работа през учебната 2020 – 2021 година, които Министерството на образованието и науката публикувана на 27 август. Какво казват Насоките и какво пропускат да кажат?

Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Ковид 19 съдържат задължителни и препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекция, правила за поведение в случай на или съмнение за covid 19 в училището, алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, възможности за обучение на учениците с по-висок риск от covid-19, обяснение каква допълнителна подкрепа ще получат учениците, които са пропуснали присъствени учебни часове, насоки за поддържане на добър психологически климат за избягване на напрежение, стрес и дезинформация и други. Насоките може да видите тук.

 

Основни положения от Насоките 

В основни линии Насоките определят или препоръчват няколко неща

 1. Учебната година ще започне присъствено и стремежът на системата ще бъде тя да протича присъствено за възможно най-голям брой ученици за възможно най дълги периоди от време. Ясно е посочен безспорният факт, че присъствената форма, при която непосредствено взаимодействат учители и ученици е най-добрата.
 2. С оглед на продължаващата ковид-пандемия, както и на очакваните грипни епидемии, много е вероятно да се наложи периодично при включване към обучение от разстояние в електронна среда. Стремежът ще бъде това да става за възможно най-малък брой ученици без да се правят компромиси с тяхното здраве и здравето на семействата. Затова ще бъде прилаган така наречения “модел на балончета”, при който една група ученици ще общува интензивно преди всичко в рамките на групата и ще спазва социална дистанция спрямо другите ученици и учителите. Препоръчва се “балончето”’ да бъде паралелката. В нея учениците ще общуват свободно без да се налага да спазват социална дистанция, включително без да носят маски в класната стая. Разбира се, в по-малките училища – например при слети паралелки или при групи за Целодневна организация, включващи различни паралелки – балончето може да бъде на ниво клас или дори етап.

Директорът трябва да направи максималното да намали взаимодействието между учениците от различни паралелки или поне от различните етапи. Така например отделните етапи могат да бъдат отделени на различни етажи, да се влиза и излиза по различни коридори и изходи ако сградата го позволява, да се направят различни часове за започване на учебните занятия от различните класове и респективно междучасията да бъдат по различно време и така нататък. Когато това взаимодействие се случва, то трябва да бъде при спазване на мерки за социална дистанция, като например носене на маски и да е за кратко. Затова учениците трябва да носят маски в общите части на училището – коридорите, стълбищата и други, в автобусите на средищните училища и така нататък.

 1. Насоките задават задължителни здравни протоколи за действие в случай на съмнение или в случай на потвърдена с PSR тест диагноза за covid-19 на ученик или възрастен. Водещ е стремежа за недопускане на зараза и за гарантиране на сигурността на учениците. Затова при първите симптоми на заболяването ученикът се извежда и се завръща в училище едва след потвърждение от лекар, че е здрав. В случаи на потвърден ковид 19 под 14-дневна карантина се поставя “балончето”, тоест съответната паралелка или клас. Именно тези ученици преминават в обучение в електронна среда от разстояние докато останалите паралелки и класове продължават присъствено обучение. При положителни случаи на ученици в повече паралелки, съответната Регионална здравна инспекция може да постави под карантина цялото училище и така нататък.

Аналогична е ситуацията и с  учителите. Още при първите симптоми съответният учител напуска училището и се връща единствено след потвърждение от личен лекар, че е здрав. При положителен тест на учител той се замества от друг, като учениците продължават в присъствено обучение, тъй като изискването е учителите да са постоянно с маска или шлем и на отстояние поне два метра от учениците. По-различна е ситуацията единствено при положителния тест за начален учител. Тогава под карантина и в обучение от разстояние преминава  съответната паралелка.

 1. Насоките дават възможност за четири вида обучение в електронна среда от разстояние
 • Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки). По същество това е продължаване на учебния процес по начин много подобен на присъственото обучение с аналогична програма, но във виртуална класна стая.
 • Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика). При него се поставят задачи чрез популярни електронни средства като Messenger, email, Skype и се получава отговор на попълнените задачи.
 • Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
 • Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване). Този начин е наложителен в случаите, при които ученици нямат електронни устройства. Макар че в Национален мащаб по данни на МОН едва около 5% от учениците не разполагат с устройства,  проучване на Център Амалипе сочи, че в училищата с концентрация на уязвими групи близо една четвърт от децата нямат подходящи устройства или интернет връзка в къщи. В близо една пета от тези училища над половината деца не разполагат с устройства, което прави на практика невъзможно обучението от разстояние да се осъществява в електронна среда. Работата на образователните медиатори е особено важна в тези случаи, тъй като медиаторите разнасят материали на хартия и помагат на учениците. Същото проучване на Център Амалипе сочи, че 76% от училищата с концентрация на уязвими групи са използвали активно образователни медиатори по време на дистанционното обучение между април и юни 2020 година.

5. Училищата ще бъдат едни от най-чистите и дезинфекцирани места. Българските училища винаги са били такива, но в допълнение към вече съществуващите правила за хигиена Насоките изискват щателна дезинфекция всеки ден и още по-засилена в случай на съмнение или на доказан covid-19. Разходите за дезинфекционни материали, маски и други ще се окажат сериозно перо в бюджета на всяко училище.

 1. Няма едно-единствено, приложимо за всички училища и всички ситуации решение. Всяко училище в съответствие с конкретната ситуация ще трябва да определи кои да бъдат “балончетата”, тоест групите ученици, които ще могат да си взаимодействат без социална дистанция, как ще се регулира достъпа до училищната сграда на отделните групи, на родителите, на външни посетители, как ще се организира храненето на учениците, как ще се провеждат родителски срещи и така нататък. Училищата ще трябва да проявят максимална адаптивност и творчество в зависимост от развитието на пандемичната ситуация, взаимодействайки си с РУО и РЗИ.
 2. В алтернативни форми – самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение могат да продължат децата, чиито имунитет е нарушен поради болест или чиито родители попадат в застрашена от ковид 19 група. Това става след документ от личния лекар и съгласие от Регионалното управление на образованието.  Механизмът има за цел да удовлетвори исканията на родителите, които се притесняват децата им да се обучават присъствено в условията на пандемия и в същото време да създаде пречки пред  прикриването на дефакто отпадането от училище поради родителска незаинтересованост.

Какво пропускат да кажат Насоките?

Документът, макар и подготвен от експерти на МОН, прилича по-скоро на инструкция на здравното министерство допълнена с организационни въпроси. Здравните стандарти и нормативи, както и въпросите, свързани с организацията на учебния процес заемат основната част от Насоките. Това е съвсем разбираемо с оглед на предстоящото начало на учебната година след близо половин годишно отсъствие на учениците от класната стая. Организацията в училище ще бъде много по-различна от това, което беше преди половин година с оглед запазването на здравето на учениците, техните родители и на учителите. Отвъд текста на документа остават важни въпроси свързани с чисто педагогическата страна на взаимодействието между учители, ученици и родители в новата ситуация. Незасегнати остават и важните въпроси за това как ще бъде подсигурен пълния обхват, превенцията на отпадането, както и под каква форма ще продължат екипите за обхват по Постановление на МС 100 / 2018. Тези въпроси са болезнено актуални. Липсата на каквото и да е внимание към тях в документа предизвиква тревога дали постигнатите успехи в тази насока, с които МОН се гордееше през предходните две – три години няма да бъдат напълно обезсмислени от пандемията.

Няколко неща стават ясни, макар да не са експлицитно посочени в Насоките:

 1. Прилагането на интерактивните педагогически методи и цялостната идея за интеракцията в класната стая ще срещнат сериозни предизвикателства. Това в особена сила важи за прогимназиалния и гимназиалните етапи, но също и за началния. Изискването учителят да бъде на 2 метра от учениците и да носи маска или шлем създава бариера пред всички иновативни педагогически методи. Учителите ще трябва да намерят нови начини за активизиране и реално взаимодействие с учениците. Това е възможно и ситуацията може да бъде използвана като катализатор в тази насока.
 2. Допълнителни затруднения ще има при организирането на извънкласни дейности с ученици от различни паралелки и етапи, както и пред организирането на междуучилищни дейности. В същото време добавената стойност от тези дейности не може да бъде оспорвана. Със сигурност не е добре, а и на практика е невъзможно отделните “балончета” да бъдат възприемани като херметически затворена монада (а ла Лайбниц), която не си взаимодейства с другите групи ученици. Директорите и учителите трябва да намерят подходящи начини за провеждането на междуучилищни извънкласни дейности и извънкласни дейности включващи ученици от различни етапи в съответното училище.
 3. Проблемът с липсата на подходящи устройства – таблети, компютри и други – сред част от учениците остава актуален. Макар и в по-малка степен, проблем остава и липсата на подходяща интернет свързаност. Министерството на образованието намери частично решение за втория проблем като позволи училищата да заплащат интернет свързаност на учениците. Относно липсата на подходящи устройства МОН позволи да бъдат закупувани таблети със средствата за консумативи, полагащи се за проведени извънкласни дейности по проект Образование за утрешния ден. За съжаление тази крачка не бе направена по проект Подкрепа за успех. Към този момент училищата трябва да потърсят подкрепа от фирми, общини или други институции, за да набавят необходимите устройства. Център Амалипе продължава кампанията “Стара техника за ново начало”, в рамките на която до този момент бяха раздадени над 800 устройства. Разбира се, родителският ангажимент остава най-важно. Най-добрата подкрепа, която родителите могат да окажат за образованието на своите деца в този момент е като им подсигурят подходящо устройство. Тъй като това едва ли може да бъде очаквано при най-маргинализираните семейства, необходимо е създаването на училищен фонд за устройства. Това е важна част от усилията за подсигуряване на равен достъп до образование в новата ситуация.
 4. Голяма е вероятността част от учениците да не тръгнат на училище след половин- годишното прекъсване. Пандемията и последвалото я дистанционно обучение през втория учебен срок поставиха под заплаха постигнатите успехи в усилията за пълен обхват. Необходимо е екипите за обхват, образователните медиатори, както и учителите да положат усилия всички ученици да тръгнат в присъствена форма от 15-ти септември. Както и да не отпаднат при първото превключване към обучение в електронна среда от разстояние.
 5. Образователните медиатори са безценен помощник при достигането на най-маргинализираните семейства. Повечето медиатори са назначени по проект Подкрепа за успех и през септември техните договори трябва да бъдат подновени за още една година. Директорът има право да подбере нов медиатор, ако предишният не е вършил работа добре. Без това да е под каквато и да е форма включено в тяхната длъжностна характеристика, образователните медиатори подпомогнаха активно дистанционното обучение през пролетта на тази година. Те организираха и много дейности за разпространяване на информационни материали и превенция на пандемията в съответните ромски махали и квартали. Много често помагаха учениците не само като разнасяха принтирани материали, но и като им показваха как да участват в синхронно обучение. Необходимо е самите медиатори да бъдат подготвени за тези задачи. Също така е важно директорите на съответните училища да предвидят подходящ начин за тяхното допълнително стимулиране – чрез използване на средствата за уязвими групи по чл 52а от наредбата за финансирането или по друг начин.
 6. Родителите са ключов фактор за успешното въвеждане на обучение от разстояние. Проучване на Център Амалипе от юни показа, че мнозинството от училищата отчитат сериозно повишен родителски ангажимент към образованието на децата след въвеждането на дистанционно обучение през март. В същото време могат да бъдат посочени и множество тревожни примери, при които големи групи родители бяха успешно манипулирани чрез социалните мрежи. През октомври 2019 година родители изведоха децата си от училища в Сливен и Ямбол заради слуха, че социални работници ще отнемат децата им и ще ги изпратят в Норвегия. През май усилията на МОН да предоставят безплатен интернет в девет години квартала бяха частично саботирани в два града заради слух от социалните мрежи, че се монтират устройства за 5 G. Към настоящия момент в част от социалните мрежи се разпространяват два противоположни слуха – при това далеч не само в ромска общност – относно пандемията и обучението в училище. Единият е, че ковид-19 реално не съществува, а многото регистрирани случаи са манипулация от управляващите, за да усвояват европейски средства. Според този слух мерките за дезинфекция и дистанция са излишни и не е необходимо да бъдат спазвани. Противоположното твърдение, също активно тиражирано и намиращо отпред част от родителите, е че училищата ще се превърнат в развъдник на пандемията като тя ще засегне децата и техните семейства. Очевидно е, че широкото приемане на който и да е от тези слухове ще създаде проблеми през новата учебна година. Затова е важно училищата в спешен порядък да информират родителите за предстоящите мерки и да ги убедят в безопасността на децата при присъственото обучение. Доверието на родителите е най-добрата превенция срещу множеството слухове,  които неминуемо ще продължат да се появяват.

 

Очаквайте на уеб-страницата на Център Амалипе

Практически съвети за най-неотложните действия преди началото на новата учебна година

 

Вижте още

Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на Ковид 19

Дистанционно обучение в мултикултурна среда: промяната, която не очаквахме

Дистанционното обучение в училищата с концентрацоя на уязвими групи – какво се случи и какви урици можем да научим от него?

Изображения: https://pixabay.com

Автор: Деян Колев