Новата национална програма за извънкласни дейности – какво ще финансира тя

„Заедно в изкуството и спорта“ е името на новата национална програма, която ще финансира извънкласни дейности във всички училища и ЦПЛР. Проектобюджетът за 2022г. предвижда 100 милиона лева за тази програма, която ще се изпълнява от МОН в партньорство с министерствата на културата и на младежта и спорта. Нейните конкретни параметри тепърва ще се уточняват и ще бъдат публично обсъждани. Но вече са ясни най-основните рамки на новата програма. Какво и къде ще финансира тя?

Означава ли новата програма, че ще отпадне финансирането за извънкласни дейности, които предоставя държавния бюджет от 2019г.?

Не, това финансиране ще продължи да бъде предоставяно като националната програма ще предоставя на училищата допълнителни средства за дейности в областите изкуство/култура и спорт.

От 2019г. МОН предоставя ежегодно над 20 милиона лева на всички училища за организирането на извънкласни и извънучилищни дейност. Акцент в тях са извънкласните дейности по така наречените STEM направления. Това финансиране ще продължи да бъде предоставено по начина, по който се случва и до сега.

Националната програма „Заедно в изкуството и спорта“ ще постави акцент върху провеждането на колективни занимания, които формират в учениците умения за работа в група и в същото време доставят удоволствие и водят до разтоварване на учениците и ресоциализация след месеците на пандемия и онлайн обучение.

 

Кои училища ще участват в новата национална програма?

Предвижда се тя да включи всички държани и общински училища, както и всички Центрове за подкрепа на личностното развитие.

 

Какви дейности ще бъдат финансирани?

В областта на спорта ще се сформират отбори по колективни спортове, като футбол, баскетбол и волейбол. В сферата на културата и изкуствата ще се стимулират музикални групи (класическа, популярна и народна музика), танцово и театрално изкуство (напр. ученическа театрална трупа, ученически ансамбъл и др.).

Националната програма ще финансира до 80 часа за тренировки, репетиции и творчески изяви.

Предвижда се формирането на поне 5 000 спортни отбора и групи за занимания по различните видове изкуства.

Планира се отборите и групите да функционират не само на училищно ниво, но и да се състезават помежду си на общинско, областно и национално равнище. Разбира се последното ще зависи в много голяма степен от преодоляването на Ковид пандемията.

 

Колко групи ще бъдат финансирани в конкретното училище?

На този етап програмата разделя училищата на два вида: училища с до 400 ученици и училища с повече от 400 училища. В по-ниската категория програмата ще финанси до 2 спортни отбора и 2 групи по изкуства. За по-високата категория предвидената към този момент граница е 6 отбора по групови спортове и 6 групи по изкуства.

 

Ще могат ли училищата да привличат външни специалисти за заниманията по интереси?

Да, училищата ще могат да привличат подходящи специалисти, както с педагогическо образование, също и без такова. Много от училищата в малките населени места нямат на разположение специалисти по дадени спортове или изкуства в съответното населено място. Поради това програма ще предоставя и възможности за покриване на пътните разходи на външните специалисти

 

Център Амалипе приветства новата национална програма „Заедно в изкуството и спорта“! Препоръчваме да бъде предоставена максимално широка възможност на училищата  да избират типовете конкретни дейности/клубове/отбори в зависимост от конкретната специфика и нуждите на децата и младежите. Препоръчваме също така експлицитно да бъдат заложени възможностите за занимания по интереси в сферата на културата на различните етноси и междукултурния диалог: това е важна част от умението да живеем, учим и се веселим заедно.

                                                                                          

Вижте още:  

Заниманията по интереси: допълнителни въпроси и отговори

Заниманията по интереси – нови въпроси и отговори

Формиране и разпределение на бюджета на заниманията по интереси: въпроси и отговори