Новото в проект Твоят час през новата учебна година

И през новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН продължава изпълнението на проект „Твоят час”, който включва на практика почти всички училища. Проектът продължава с минимални разлики в сравнение с предходната учебна година, които се отнасят пред всичко до крайните срокове и  до механизма на плащанията. По-долу прилагаме информация и пояснения по тези въпроси.

 

 

ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРОГРАМИ „ТВОЯТ ЧАС”

 

В основни линии то следва основните принципи от предходната учебна година. Новото през 2017/18 е:

 

  1. Минимум 62,7 % от средствата, които всяко училище, участващо в проекта, ще получи за изпълнение на Училищната програма „Твоят час” трябва да бъдат за хонорари на ръководителите на групите: Това е леко завишаване в сравнение с предходната учебна година, когато средствата за хонорари бяха 60 %.Съгл. чл. 82 от ИНСТРУКЦИЯта за изпълнение на дейностите по проект ”Твоят час”(вижте страници 27 и 28) допустимото разпределение на средствата, получени за изпълнение на училищната програма „Твоят час” е:

 

– материали, пряко свързани с извънкласните дейности: до 30 %

 

– консумативи – тонер и др.: до 2 %

 

– външни услуги: до 5 %

 

– Логистика за заседанията на съвета „Твоят час”: до 0,3 % (през предходната година бе до 3 %)

 

От предвиденото в чл. 82 логично следва, че средствата за хонорари на ръководителите на групи – включително и на външните лектори – трябва да са минимум 62,7 %. Това означава, че е необходимо тези училища, които са предвиждали по-нисък процент от този, да увеличат броя на групите. Ако е предвиден по-висок процент от 62,7 %, това не е проблем:  определените в чл. 82 стойности за материали, консумативи, външни услуги и логистика могат да бъдат и по-ниски.

 

 

  1. През учебната 2017 / 2018 година ще се прилага нова, по-благоприятна схема за плащания към училищата и учителите.Съгл. Чл. 93 от Инструкцията училищата получават средства за финансиране на проектните дейности като аванс и като възстановени средства за извършени разходи (междинни плащания и окончателно плащане). Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от определените средства за изпълнение на проектните дейности, което е повишение в сравнение с предходната учебна година, когато се предвиждаше едва 30 % аванс (впоследствие МОН направи и втори аванс от 15 %).

 

Нова е и възможността изплащането на възнагражденията на ръководителите на извънкласните дейности да се извършва значително по-често, дори ежемесечно. Чл. 81 от Инструкцията (вижте страница 27) позволява месечни отчети, докато през предходната година единствената възможност бе на тримесечие. Дали през 2017 / 18 г. учителите ще получават хонорарите си ежемесечно, на тримесечие или по-рядко, ще зависи преди всичко от финансовото състояние на училището и от оперативността на директора  и на РУО и МОН. Колкото по-често се изплащат хонорарите, толкова по-често училището ще може да иска осребряване / възстановяване на направените плащания от МОН. Разбира се, от не по-малка важност ще бъде и оперативността на РУО, което следва да обработи отчета до 10-то число на месеца, следващ внасянето му. А също така ще бъде ключова и оперативността на екипа на проекта в МОН.

 

 

 

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ

 

През учебната 2017 / 18 година по-рано са крайните срокове за регистрация на търсените / предлаганите дейности и на училищните програми „Твоят час”

 

– 25 септември е крайният срок да се регистрират търсените, както и предлаганите извънкласни дейности.

 

Посоченото означава, че до 25.09 училищата трябва да проведат проучване на желанията на учениците за участие в занимания по интереси, както и анкетните проучвания за необходимите дейности за преодоляване на обучителни затруднения;

 

– В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата извънкласни дейности, председателят на съвета „Твоят час“ генерира от електронната платформа на проекта справка за откритите съответствия между предлаганите от физическите и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности и организира заседание за разглеждането й;

 

– До 2 октомври родителите подават заявление и декларация за информирано съгласие (Приложение № 2) за участие в избраните дейности по интереси;

 

– До 9 октомври 2017 г. директорите следва да утвърдят училищните програми „Твоят час”, съдържащи извънкласни дейности по интереси и занимания за  преодоляване на обучителни затруднения.

 

След 9 октомври могат да започнат дейностите, включени в училищните програми „Твоят час”

 

 

 

НЕ Е НОВО Разпределението на училищата в 7 категории. То бе направено чрез Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. на базата на 15 индикатора, характеризиращи достъпа до образование и образователните  резултати на учениците. През новата  учебна 2017 / 2018 г. МОН няма да прави ново разпределение. Единствено началникът на РУО може да внесе мотивирано предложение за преместване на училище в друга група.

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ вижте тук    

 

Приложение към Заповед № РД09-1072/10.08.2016 г. за разпределение на училищата в 7 категории вижте тук    

 

 

 

През учебната 2017 / 18 година Център Амалипе предлага на всички партниращи училища в цялата страна да реализира три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”. Какво представляват те, вижте на http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3053&lang=1