Националната програма “Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот” – възможности и насоки за активно включане на родителите в училищния живот

С Решение на Министерски съвет № 188 от 5ти март 2021 са одобрени 16 национални програми, които ще се изпълняват за втора поредна година без изменения в дейностите, заложени за изпълнение през предстоящата учебна 2021/2022 година.

Активна за кандидатстване от тях е и НП 15 „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”, която е насочена към изграждането на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители и ученици.

Реализирането на програмата за втора поредна година е породено от необходимостта от по-задълбочено сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Необходими са и усилия за привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

Срокът за изпълнение на проектите ще бъде в периода на учебната 2021 – 2022 година, а общият бюджет на програмата е – 500 000 лева.

Бенефициенти по програмата са всички държавни и общински училища в системата на училищното образование.

Програма цели да покрие следните специфични цели:

 • активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси
 • от училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; в предлагането на
 • различни теми за дискусия, в провеждането на различни инициативи и събития;
 • подобряване на комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на
 • доверие, уважение и толерантност;
 • активно участие на родителите в организирането и провеждането на срещи на
 • паралелката;
 • активно участие на родителите в организирането и провеждането на общо,

С които да постигне следните резултати:

 • включени родители в училищния живот;
 • подобрена комуникация между родители, учители, ученици;
 • включени паралелки в националната програма;
 • проведени от класния ръководител срещи с родителите;
 • проведено общо мероприятие за включените паралелки в националната
 • програма.

Именно постигането на последните резултати е целта на двете дейности, включени за изпълнение в програмата, за която могат да кандидатстват училища, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).

Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите. За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън него през учебната 2021 – 2022 година.

Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените паралелки от училището в националната програма

 

При изпълнението на двете дейности могат да бъдат заложени съвместни с Център „Амалипе“ дейности за организиране на родителски лектории и срещи с успели роми, за да бъде активизирана и информирана родителската общност, тъй като допустим разход са външни лектори, известни личности и други специалисти, но не и на учители, директори и други педагогически специалисти от кандидатстващото училище. Като теми на срещите могат да бъдат заложени актуални теми като „Ранни бракове“, „Мотивация за продължаване на образованието след 7ми клас“, „Образователна система“, както и „Дейности на родителския клуб“.

Организирането на общо събитие може да бъде обвързано с отбелязването на празници от културния календар на етносите като Василица и 8ми април, международни дни като Денят на толерантността и Рома прайд – седмица на ромската гордост и др.

В закупуването на материали е възможно да се закупят наръчниците за активния родител – „Активни родители за успешни деца“ на Център „Амалипе“

Финансирането е еднократно, до изчерпване на финансовия ресурс, а максимална допустима стойност на дейностите по националната програма – до 3000 лв. за училище.

Допустими са следните разходи:

 • за възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планирането, организирането и провеждането на срещите с родителите и на общото
 • мероприятие за включените паралелки, до 6 часа, изпълнявани извън нормата за
 • задължителна преподавателска работа, като за един час се заплащат 12 лв., в т. ч. и за
 • осигурителни вноски за сметка на работодателя върху сумата;
 • за възнаграждения на лектори, известни личности, външни за училището специалисти и други участници;
 • за закупуване на материали (спортни, арт, канцеларски и други), информационни
 • материали (печатни материали, видеоматериали, аудиоматериали) и книги в зависимост от
 • заложените теми.

Недопустими са разходите за възнаграждения на учители, директори и други педагогически специалисти от кандидатстващото училище, поканени като участници в провеждането на срещите с родителите и в провеждането на общото мероприятие.

 

Кандидатстването е до 21 април 2021 г. вкл., като подробна информация и формуляр за кандидатстване може да откриете тук:

https://www.mon.bg/bg/100942