Кандидатствайте по НП “Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация …”

За трета поредна година, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – 2021 г. е отворена за кандидатстване, за да подпомогне общините за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца и ученици, обучаващи се в сегрегирани образователни институции, включително и за прилагане на мерки, насочени към насърчаване и реализиране на процеса на образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация. Срокът за подаване на проектни предложение ще бъде до 12 юли 2021г., а продължителността за изпълнението на дейностите на един проект трябва да бъде в периода на учебната 2021/2022 година.

Кой може да кандидатства ?

Кандидати могат да бъдат всички общини на територията на Република България, които:

  • имат актуален, приет и утвърден от общинския съвет програмен документ (план, програма) за осъществяване на процес на образователна десегрегация;
  • имат най-малко три образователни институции на територията на населеното място, където ще се осъществяват дейностите, като поне една образователна институция е установена като сегрегирана
  • и/или имат обособени квартали/райони с преобладаващо ромско население с риск от вторична сегрегация на образователните институции. Т.е. дори да нямате сегрегирано училище или детска градина, можете да кандидатствате, ако имате обособена ромска/ малцинствена махала и е налице заплаха за вторична сегрегация
  • имат готовност да определят 10% съфинансиране
  • Не се ограничават общините, които изпълняват договори по програмата за настоящата учебна 2020/2021 година. Те могат да кандидатстват и за следващата учебна 2021/2022 година.

Какво финансира програмата?

Бюджетът на програмата за 2021 е 500 000 лв. Няма ограничение за стойността на единичен проект.

Средствата целят да покрият разходи насочени към конкретни мерки за преодоляване на сегрегацията в градските училища и недопускане на вторична сегрегация.

Основна мярка за това е осигуряването но вътрешноградски транспорт от ромските квартали до масовите училища под различни форми – с превози за собствена сметка или със сключване на договор за специализиран превоз. Това елиминира проблема с придвижването в градски условия от обособени ромски квартали до по-далечни училища, които са в населеното място и дава равни възможности на учениците, живеещи в отдалечени райони до образование в несегрегирани приемни образователни институции. Друга важна дейност, подпомагаща тези процеси и осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и учебни пособия и материали или електронни устройства за дистанционно обучение (таблети) за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация. Важно условие при кандидатстването е да бъде посочено точно какво ще бъде закупено съответно пакети учебни помагала или само устройства. Обърнете внимание, че закупените помагала/ таблети, както и безплатният транспорт, могат да бъдат ползвани не само от ромските ученици/ деца, които участват в процеса на десегрегация, но и от другите ученици в приемните училилища или ДГ!

Задължително е в дейностите да участват образователни медиатори, помощници на учителя, социални работници. Ако в приемните училища няма назначени такива, можете да назначите такива към общината и те да се заплащат от бюджета на настоящия проект. Това е важна дейност, която дава изключителна голяма подкрепа на цялостния процес на десегрегация. Тази препоръка беше отправена от Център „Амалипе“ и беше включена в програмата за тази учебна година.

Изисква ли се с финансиране на проектите по програмата?
Да. Необходимо е съфинансиране от 10%. От общата стойност на разходите по допустимите за финансиране дейност 1, 2 и 3.1

Какви резултати се очакват от изпълнението на Националната програма?

Приоритет на програмата е да обхване повече общини като осигури подобряване на образователната среда в приемните образователни институции спрямо предходната година за по-ефективен процес на десегрегация, чрез взаимодействие с родителите, децата и учениците, и педагогическите специалисти и условията за равен достъп до качествено образование на деца от задължително предучилищно образование и на ученици, посещавали сегрегирани образователни институции.

Какъв е срокът и начинът за кандидатстване ?

Проектните предложение се изпращат по пощата, с куриер или се внасят на ръка на адреса на . Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), а крайният срок за подаване на проектните предложения е 12.07.2021 г.

Всички допълнителни въпроси, свързани с конкурсната процедура се задават единствено в писмен вид, на e-mail адреса на ЦОИДУЕМ, в срок до 08.07.2021 г. включително.

Защо да кандидатстваме по програмата?
Реализирането на политики за образователна десегрегация, както и за превенция на вторичната сегрегация е една от най-мъдрите и стратегически правилни инвестиции, които местната власт може да предприеме. Вредите от сегрегираното образование са добре известни – в огромната част от случаите децата получават некачествено образование и излизат неподготвени за пазара на труда и за живота. Нещо повече, обучението в сегрегирана образователна среда е своеобразна бомба със закъснител, тъй като децата и родителите от двата етноса не контактуват помежду си, което е сериозна предпоставка за етнически конфликти и напрежение.
В същото време процесът на сегрегация тече интензивно не само в големите градове, но и в по-малките градчета. Много училища и детски градини, които преди години бяха посещавани от различни етноси днес се превръщат в сегрегирани ромски институции, тъй като много от българските родители, както и по-образованите роми, записват децата си в други училища и детски градини. Местната власт не трябва да стои безучастна към този процес, тъй като той протича бързо, възпроизвежда се лесно и ще принуди общината да търси болезнени и непопулярни решения на проблемите на по-късен етап. Вижте повече информация за тези процеси и решения в Благоевград и Габрово тук.
Понастоящем МОН не поддържа информация за сегрегираните училища на базата на етническата принадлежност на учениците. Но като индиректен индикатор може да бъде използвана информацията за образователния статус на родителите, която училищата подават в началото на учебната година. На базата на тази информация МОН определя кои училища са с концентрация на ученици от уязвими групи и заделя за тях допълнително финансиране по член 52а от наредбата за финансирането.
Обобщавайки тази информация, Център Амалипе анализира наличието на 86 населени места с повече от едно училище или детска градина, в които може да бъде осъществен процес на образователна десегрегация.  Списък на тези населени места може да видите тук. Спрямо същата информация, екипът ни проведе проучване на актуалното състояние с училищната сегрегация, обхващащо всички области в България. Проучването извежда наличието на училища с концентрация на уязвими групи и на сегрегирани училища (вкл. Професионални гимназии) във всяка една област и община, където такива съществуват. Предложени са типове дейности за превенция на вторичната сегрегация, както и за създаването на мултикултурна среда в случаите с училища, единствени в населено място и обучаващи ученици само от един етнос. Цялостният доклад на проучването както и приложение със списък на училищата с концентрация на уязвими групи по области може да видите тук: Карта на училищната сегрегация в България

Призоваваме общините, в които се намират тези населени места, да се включат в Националната програма за десегрегация – това е изключително добра инвестиция, която със сигурност ще се отплати.
Осъществяването на общински политики за десегрегация е свързано и с неминуеми разходи, като Националната програма предлага уникална възможност за покриването им от държавния бюджет. Не пропускайте тази възможност!

… и още нещо
Обърнете внимание, че промяна в Наредба 10 позволява деца от ромските квартали да бъдат насочвани и записване в други квартали включително над утвърдения училищен план-прием дори в общините, в които се прилага принципа на уседналост. Това е предвидено в член 43 а от наредба 10, който прави възможен десегрегационния процес и най-големите общини.

Всички условия и формуляри за кандидатстване, както и подробно ръководство може да откриете тук: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ” – 2021