ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт обучение и квалификация, обучител в двудневно обучение на Местна врежа за интеграция на ромите за изпълнение на проект в Община Антоново

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0004-2014BG05M2OP001-C01 „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование – Антоново“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността експерт обучение и квалификация, обучител на двудневно обучение на Местна мрежа за интеграция на ромите – 4 (четири) свободни работни места, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Антоново и до приключване на конкретната дейност.

 1. Основна цел на длъжността.
 2. Експерт обучение и квалификация, обучител в двудневно обучение, осъществява организира, провежда и отчита двудневно обучение Местна мрежа за интеграция на ромите.

ІІ. Области на дейност.

 1. Организира, провежда и отчита двудневното обучение на Местна мрежа за интеграция на ромите, в съответствие с тематичната програма и времевия график;
 1. Подготовка за изнасяне на лекции, презентационни и други материали;
 1. Изготвя доклади и отчетна документация;

III. Изисквания към кандидатите:

 • Длъжността се заема от лице, което има завършено минимум бакалавърска степен на образование;
 • Преподавателски опит или опит по темите на обучителните модули;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график до приключване на конкретната дейност.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт обучение и квалификация, обучител в двудневно обучение ан Местна мрежа за интеграция на ромите“ за изпълнение на проект в Община Антоново“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва  „Кандидатстване за позиция експерт обучение и квалификация, обучител в двудневно обучение ан Местна мрежа за интеграция на ромите“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 10 юли 2020 г.