ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени

О Б Я В А

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 “Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“

– 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

I. Основна цел на длъжността.

Експертът подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение и ръководи дейност „Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес“.

ІІ. Области на дейност.

 • Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 • Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 • Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 • Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 • Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 • Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 • Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 • Изготвя периодични доклади;
 • Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности;
 • Работа в мултикултурна среда е предимство;
 • Опит в обучението на родители е предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месец график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, , в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“

 

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 21 януари 2021 г.