ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност“ за изпълнение на проект в Община Шабла

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0041- 2014BG05M2OP001-C01 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността Експерт „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност“– 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Шабла

 1. Основна цел на длъжността.

Експертът „Oбразователна интеграция чрез развитие на местната общност“ осъществява супервизия на образователните медиатори с пряка насоченост към теренната работа и работа с местната общност. Указва методическа подкрепа при изпълнението на дейностите в общността, при организирането и реализирането на кампании, беседи, срещи и работа по случаи.

ІІ. Области на дейност.

 1. Осъществява супервизия за теренната работа на образователните медиатори;
 2. Указва методическа подкрепа за работата в местната общност;
 3. Подпомага работата на образователния медиатор при организиране на кампании, беседи, работа по случаи;
 4. Изготвя периодични доклади;
 5. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование;
 • Опит с работа в общността;
 • Участие в обучения на родители от ромска общност се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.16 или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция експерт „Образователна интеграция чрез чрез развитие на местната общност“ за изпълнение на проект в Община Шабла“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 22 юли 2020