ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Лектор“ за изпълнение на проект в Община Шабла

Във връзка с изпълнение дейностите на проект проект BG05M9OP001-2.018-0041- 2014BG05M2OP001-C01 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността – „Лектор“ –  1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Шабла

 1. Основна цел на длъжността.

Провеждане на   родителски лектории.

ІІ. Области на дейност.

 • Провеждане на родителски лектории на теми за толерантността, образование, успели роми в България и в света и пътя, водещ към успеха чрез образование.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование;
 • Опит в работа с ромската общност;
 • Участие в обучения на родители от ромска общност се счита за предимство;
 • Ораторски способности;
 • Умения да убеждава;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване на позиция „Лектор““ за изпълнение на проект в Община Шабла“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Лектор“ за изпълнение на проект в Община Шабла“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 06.10. 2020 г.