ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: “Образователен медиатор” за изпълнение на проект в Община Средец

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СРЕДЕЦ

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.018-0006-2014BG05M2OP001-C01 от 01.03.2019 г. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за проект BG05M90P001-2.018-0006 „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец.“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

I. Основна цел на длъжността.
Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.
1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
4. Създаване на родителски клубове в детската градина и училището на територията на общината;
5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

III. Изисквания към кандидатите:
1. Да познават местната общност, нейните културни особености.
2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
5. Добри организационни и комуникативни умения;
6. Компютърна грамотност;
7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
8. Умения за общностна работа е предимство;
9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

IV. Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта
Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил” №4, ет.1, ап.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект в Община Средец или на електронен адрес: cor.amalipe.vt@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор” за изпълнение на проект в Средец”
Срок за подаване на документи: до 17.00 на 24 август 2020 г.