Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг

Тошко Тодоров, Мариана Тодорова, Бойка Семкова

Европейските общества днес могат да бъдат класифицирани като мултикултурни и мултиетнически. Те могат да бъдат мултикултурни поради дългото присъствие на различни културни групи и национални малцинства на тяхна почва или могат да са станали такива впоследствие по пътя на имиграцията.

Разнообразието не трябва да бъде схващано като заплаха, а като източник на обогатяване.[1] То трябва да бъде уважавано и защитавано като основен елемент на всяко демократично общество. Всяка демокрация ползва разнообразието от идеи. Индивидите трябва да живеят в среда, където имат реален избор. Прилагането на интеграционен подход по отношение на индивидите, които принадлежат към различни групи – било национални, етнически, религиозни или езикови – в разбирането им като пълноправни елементи на европейските общества означава, че „традиционната” или „доминиращата” култура приема техните специфични особености и в по-глобален план – че модерните общества се развиват към множествена идентичност.

Понятията „интеркултурно образование“ и „образователна интеграция“ се появиха в научната и медийната лексика в България през първите години на демократичните промени. Най-напред това се случи във връзка с идеята за използване на майчиния език на малцинствата в публичното пространство и с опитите за либерализиране на образователното законодателство в частта за изучаване в училище на майчини езици, различни от официалния български.2

Образователната система в България е изправена пред множество дилеми, провокирани от мултикултурността. Ние учителите сме изправени ежедневно пред реални проблеми в реалното общество, които изправят образованието пред много труден за прогнозиране на неговия положителен резултат избор.

Нашият непрекъснат стремеж е образованието и мултикултурният диалог да вървят непрекъснато ръка за ръка, т.к. според нас това е основата за интеграцията на малцинствата. Ние учителите от ОУ „Отец Паисий”, село Радомирци, се стремим в началният етап на основното образование да помогнем на децата да осъзнаят разнообразието и да натрупат опит в групови дейности, изискващи планиране и сътрудничество, осъзнаване на общността и преживяване на общите успехи и неуспехи. В основният етап на образованието продължава натрупването на опит в действие в група, междугрупови контакти и нарастваща етнокултурна приемливост между учениците във връзка с осъзнаването на различията, водеща да премахване на предразсъдъците и дискриминацията.

С въвеждането на делегираните бюджети училищата не разполагат с достатъчно средства за извънкласни дейности. Учениците нямат достатъчно поле за изява на своите възможности. Като цяло се наблюдава тенденция към увеличаване на противообществените прояви и агресията в училище и на улицата. Родителите изпитват безпокойство от неблагоприятното влияние на околната среда върху техните деца. Болшинството родители са от категорията „социално слаби”, не разполагат с достатъчно средства за осигуряване участие на децата си в екскурзии или други форми и са силно затруднени при организирането на свободното им време. Голяма част от тези причини водят и до отпадане на учениците от училище. Не малка част от учениците не са напускали родното си място и не познават страната ни.

Поради тези причини ръководството на училището в продължение вече на доста години насочва вниманието си  къмвъзстановяване, разширяване и обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности и създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете чрез включване в дейности, които да осмислят свободното му време, да изграждат колективен дух за принадлежност към спортен отбор, клас, да ги мотивират за участие в дейности за промяна към по добро чрез занимания със дейности по интереси, за превенция на всички форми на рисково поведение, за преодоляване на проблема за отпадане от училище.

Работата по проекти допринася за привличане на допълнителни средства, за да се увеличи броя на желаещите ученици да участват и се включват в разнообразяване на училищния живот, изпълване на извънкласните дейности с реален смисъл за учениците, ограничаване на отпадането и насърчаване посещаването на учениците в училище чрез повишаване мотивацията им за участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Всичко това има важно значение за личностното развитие на учениците от различните етноси, за стимулиране на техните изяви и творческа инициатива.

Първият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА НИ” към ГДСФ при МОМН, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Водеща организация по проекта бе Дружество „Знание”, гр. Плевен, с партньор община Червен бряг. Проектът обхващаше общо 4 училища от нашата община и се реализира в периода 01.10.2008 – 31.12.2009 година. Общата стойност на проекта бе 86 176,00 лв.

Имахме включени три целеви групи – ученици, родители и учители, като при подбора бяха спазени принципите на прозрачност, равен достъп до дейностите, изявено желание за участие, деца от малцинствата, деца от многодетни и социално слаби семейства.

Четиридесет и един ученици от нашето училище бяха включени в следните специализирани модулни обучения:

 • ІV клас – „Аз и природата около мен”
 • V клас – „ Аз съм толерантен”
 • VІ клас – „Общуването е лесно”
 • VІІ клас – „Аз и моето бъдеще” и „Професионално ориентиране и насочване”

Периодично ръководителите анкетираха участниците, за да вземат под внимание техните оценки и препоръки за следващите занятия.

За всички участници в проекта беше осигурено петдневно „Зелено училище” в база за ученически отдих в с. Шипково, където учениците имаха занимания по теми от специализираните им обучения през годината. Провеждаха се дискусии, решаваха се казуси. Организираха се спортни състезания, вечери на училищата, запознаване с природни и исторически забележителности. Участието на ученици от четирите училища в съвместни дейности допринесе са опознаване и създаване на приятелства с други връстници.Немалка част от учениците за първи път напускаха населеното място.

В края на проекта се организира общинско състезание между включените училища на тема „Аз съм толерантен”. Състезанието нямаше състезателен характер. Целта му бе учениците да демонстрират какво са научили по време на  проведените специализирани тематични обучения, да изразят свободно мнението си по зададен въпрос.

Десет родители на ученици от нашето училище бяха включени в следните тематични обучения:

 • „Толерантни към другите”
 • „Ръка за ръка родител и дете”
 • „В помощ на учителя”

В рамките на модул „Толерантни към другите” родителите приеха кодекс и учредиха Клуб „Толерантност”, в който се провеждаха останалите занятия с родителите.

Общо 8 учители взеха участие в следните 6 тематични семинара, по два от всеки модул:

 • „Превенция на ранно отпадане от училище”
 • „Толерантни в учебния процес”
 • „Конфликтите в училище”

При работата и с трите целеви групи бяха използвани интерактивни методи на работа. Изнасяха се беседи, провеждаха се дискусии, работеше се в малки групи. Учениците изпълняваха практически задачи, работиха по групи по възложена задача. Създадоха се условия за свободно изказване на мнение и защита на позиция. При работата с групите от ІV клас се акцентира на практическата работа – посещения в отдел „Природа” на Регионалния исторически музей в Плевен, изработване на къщички за птици, табла с годишните времена, хербарии и др. При обучението си учителите са решавали казуси, изпълнявали са определени роли, защитавали са свои позиции. Всяко второ занятие от даден модул започваше с представяне на личен опит по дискутираната тема от екипи учители от отделните училища.

В края на проекта се организира и общинска конференция на тема “Интеркултурно образование и възпитание”, където бяха представени постигнатите резултати от съвместната работа в четирите учебни заведения с ученици, родители и учители. Резултатите, които бяха постигнати в нашето училище са:

 • Преизпълнение на индикатора за обхват на участниците;
 • Изграден 1 клуб “Толерантност” за работа с родители и деца;
 • Осмислено свободното време на учениците през ваканциите чрез участие в “зелено училище” и запознаване с природни и исторически забележителности;
 • 8 учители усвоили нови знания и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Осигурени технически средства: компютри, принтер, мултифункционално устройство, фотоапарат;
 • Обогатен библиотечен фонд на училището;
 • Подобрени условията за спортуване чрез закупуване на спортни екипи, тенис маса, шахове, топки и федербали;
 • Учителският колектив беше мотивиран да разработва проекти;
 • Учителите придобиха самочувствие и увереност, че могат успешно да използват съвременни информационни технологии в работата си с учениците.

Вторият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „С ТРАДИЦИИТЕ ОТ МИНАЛОТО ВЪРВИМ НАПРЕД” към ГДСФ при МОМН, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” BG051PO001-4.2-03. Водеща организация по проекта бе община Червен бряг. Проектът обхващаше общо 5 средищни училища, 1 професионална гимназия, едно читалище от нашата община и Дружество „Знание” от град Плевен и се реализира в периода 12.10.2009 – 11.09.2010 година. Общата стойност на проекта бе 101 388,04 лв.

Целевата група бяха ученици от различни етноси в общината, като от нашето училище бяха включени в извънурочни форми на работа общо 104 ученици от начален и прогимназиален етап, разпределени според възрастта си в 6 групи – по 2 във всяка от клубните дейности:

 • „Традиции и ритуали”
 • „Спорт, туризъм, здраве”
 • „Изкуства”

Занятията се провеждаха в продължение на единадесет месеца. Клуб „Традиции и ритуали” осъществи събирателска и изследователска дейност, извършваше се практическа работа по поставените задачи. Учениците с голям интерес се включваха, за тях това вече не беше непознато, някои от тях вече участваха за втори път в извънкласни дейности, осигурени чрез финансиране на спечелен проект.

Участниците от клуб «Традиции и ритуали» посетиха Етнографски комплекс «Етъра», Габрово, в рамките на еднодневна екскурзия. Те се запознаха със старинни технологии, оригинални инструменти, наблюдаваха работата на майсторите. Посетиха още и Националния музей на образованието, където се запознаха с музейната експозиция, разкриваща историята на българското образование и получиха консултация от специалисти за създаване на училищната сбирки със събраните от тях материали в рамките на проекта.

За работата по проекта ни бяха предоставени спортни пособия, реквизити, материали за кръжочна дейност, техника за комуникации и презентации.

Резултатите, които бяха постигнати в нашето училище, са:

 • Проучена, описана и съхранена историята на селището и училището;
 • Реализирани 4 ритуала;
 • 32 ученика запознати с европейски и национални символи;
 • Създадени  и утвърдени училищен символ (химн, емблема);
 • Популяризирани училищни, общински, национални и европейски символи;
 • Подобрено физическото състояние и дееспособността на 36 ученици;
 • Развит творческия потенциал на учениците и провокиране желанието им да участват при промяната на живота в своето училище.

Осъществените дейности съдействаха за разширяване на извънкласните и извънучилищните форми на обучение, за осмисляне свободното време на учениците. Подобри се взаимодействието между ученици и учители. Натрупаните знания и опит се прилагаха в бъдещата ни работа. Участието на учениците в различни форми за развитие на техните способности и интереси гарантира формиране у тях положително отношение към учебния процес.

Третият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ДЕЦАТА НИ”,финансиран от Ромския образователен Фонд (РОФ) – Будапеща и Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ ) към МОМН. Водеща организация по проекта бе община Червен бряг. Проектът обхващаше общо 4 средищни училища и 2 приемни училища от нашата община и се реализира в периода 01.10.2011 – 30.06.2012 година. Общата стойност на проекта бе 19904,88 лв. В нашето училище 17 ученици бяха обхванати в неформални клубни дейности с интеграционен характер – насочени към успешната им социализация. Учениците усвояваха допълнителни знания и практически умения, отговарящи на тяхната възраст за изучаване правилата на движение. С проекта се постигна формиране на поведенческа култура на пътя от ранна детска възраст и намаляване риска от пътно-транспортни произшествия.

В дискусионни форми по проблемите на толерантността между етносите и взаимодействието между деца, родители и учители бяха включени и родители, които като доброволци подпомагаха учителите при организацията и провеждането на дейностите с учениците и при оформяне на площадките по безопасност на движението.

В рамките на изпълнението на проекта взехме участие и в общинските конкурси за снимка и есе „Под слънцето всички сме равни”, като ни представляваха учениците, които се представиха най-добре в проведените вътрешно-училищни конкурси.

В края на проекта учениците ни се включиха в общинското състезание „На зелено – премини”, където демонстрираха своите усвоени знания и умения в организираните игри, викторина и демонстрация на майсторско и безопасно управление на велосипеди. Учителите от училището взеха участие в общинската кръгла маса, която се организира по проекта „Интеркултурно образование и възпитание”, като ръководителят на клуб „Би-Бип” представи в свой доклад извършеното в училището по проекта. Беше споделен опит за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание.

Дооборудването на кабинет и площадка по Безопасност на движение подобри училищната среда. Участието на деца, родители и педагогически кадри в разнообразни дейности за формиране на поведенческа култура и толерантно отношение допринесе за подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Резултатите, които бяха постигнати в нашето, училище са:

 • Подобрени условия за обучение на учениците по Безопасност на движение по пътищата;
 • Създаден 1 клуб „Би-Бип” за допълнителна  работа с учениците по Безопасност на движение по пътищата;
 • 17 ученици, предимно от етническите малцинства, получиха допълнителни знания и умения по Безопасност на движение по пътищата, формирани бяха поведенческа култура на пътя, подпомагащи успешната им социализация;
 • Обогати се материално-техническата база с материали за провеждане на клубната дейност;
 • Намален риск от пътнотранспортни произшествия с децата и учениците;
 • Подобрен достъп до качествено образование и обучение на децата от етническите малцинства.

Четвъртият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше включено нашето училище, бе проектът “НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ”, който се изпълнява в рамките на тригодишна програма, която се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност„Амалипе”, град Велико Търново, с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Той се изпълняваше през учебната 2012/2013 година и е насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Базово училище по този проект бе СОУ „Христо Смирненски”, град Койнаре. Пилотни училища бяхме ОУ „Христо Ботев”, село Чомаковци, ОУ „Христо Ботев”, село Глава, и нашето – ОУ „Отец Паисий”, село Радомирци, всичките от община Червен бряг, област Плевен. Проектните дейности бяха насочени така, както е заложено и в самата програма – към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в гимназиалния етап на образованието, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

В началото на учебната година изработихме своя програма за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. Процентът на ромските ученици в нашето училище е 93,52% в начален етап и 75,86% в прогимназиален етап. През изминалите учебни години нямаме отпаднали ученици, но имаме ученици, които заминават с родителите си в чужбина. В началото на учебната година определихме 11 ученици, които бяха застрашени от отпадане и работихме с тях през цялата година. През учебната година един от тях се премести да учи в друго училище, един беше настанен в училище-интернат, а на част от останалите предстоят да се явяват на поправителни изпити. Със средства от училището бяха финансирани две групи по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, една в начален и една в прогимназиален етап на образование, където бяха обхванати общо около 50 ученици. През цялата учебна година те изучаваха фолклора, традициите и ритуалите на различните етноси в България. С удоволствие вземаха участие във всяко едно училищно тържество и инициатива. През месец март на обменна визита в нашето училище бяха учениците от град Койнаре, където всяко едно от двете училища представи своя програма, свързана с обичая „Сирни заговезни”. Ние пък гостувахме в град Койнаре на празника „Хубав ден Великден, дваж по-хубав Гергьовден!”. Участието ни в Десетия юбилеен детски ромски фестивал „Отворено сърце” се превърна в истинско изживяване за учениците, които се представиха със съвременно звучене на песента „Ерделези” и кръшни танци. Всички участници с трепет и вълнение се подготвяха за фестивала.

В рамките на изпълнението на проекта всички учители от училището преминаха обучение за работа в мултикултурна среда и превенция на отпадането от училище по следните модули:

 • „Програма за намаляване отпадането на децата от училище”
 • „СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”
 • „Ромските групи в България през призмата на образователните нагласи и потребности”
 • „Работа с учениците”
 • „Работа с родителите за тяхното активно включване в учебния процес”
 • „Ранни бракове”

С привлечените допълнителни средства в училище в резултат на реализираните проекти до момента ние изпълняваме приетата „Програма за развитие на малцинствените общности” в нашето училище, която е разработена въз основа на „Програмата за развитие на малцинствените общности в община Червен бряг”, а така също и снационалната „Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Заслужават адмирации училищни политики, които подкрепят съдържанието на организационната среда, които уважават разнообразието и практикуват антидискриминация. Ние считаме за жизненоважни за успеха на образователните планове и програми в нашето училище политиките на разнообразие, които допринасят за създаване на среда, която насърчава зачитането на включването. Ние считаме, че тогава, когато образованието и мултикултурният диалог вървят ръка за ръка, тогава ще имаме добра основа за интеграция на малцинствата.

С така представения опит, който имаме в областта на мултикултурния диалог, смятаме, че сме направили и много, и малко. Даваме си сметка, че са необходими още много усилия, за да получат учениците сериозна подготовка, за да могат те да се реализират пълноценно в условията на социо-културно разнообразие. Екипът от учители в училище следим непрекъснато поканите за представяне на проектни предложения. Макар до момента да не сме били одобряване по конкурсни процедури към ЦОИДУЕМ, ние не се отказваме и ще продължим да кандидатстваме с проекти, за да можем да съхраняваме културната идентичност и да се предават традициите и обичаите на етносите на учениците, които се обучават в ОУ „Отец Паисий”, село Радомирци, община Червен бряг.


[1] Вж. Преамбюла на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Това специално е подчертано от Европейския съд за правата на човека в Тимишев срещу Русия, решение от 13 декември 2005, пар.56.

Янка Тоцева, „Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище“, бр.4/2010 г., сп. „Стратегии на образователната и научна политика“

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014