Oбразователният медиатор Велика Иванова отбеляза РОМА ПРАЙД

На 08.10.2020 г. образователният медиатор Велика Иванова отбеляза РОМА ПРАЙД с информационна кампания. Бяха раздадени информационни брошури. Децата от четирите групи в ДГ ”Дора Габе”, гр. Шабла оцветиха постер с техните ръчички в различни цветове. По този начин ще им бе обяснено, че може да сме различни, но единни. В подготовката си Образователният медиатор беше подпомогнат от експерта РМО Марияна Георгиева

Рома прайд – денят на гордостта и културата, дава гласност на това, което остава скрито за масовата публика, показва различната страна на ромската общност, която е цветна, различна, празнична и необятна. Всичките успехи, които ромите успяват да постигнат, остават завоалирани и скрити пред негативната същност, която се представя пред гражданското общество. Рома прайд е своебразен начин да бъдат чути ромските гласове за промяна, за равенство, за това да бъде прието многообразието на ентосите без омраза и негативни нагласи. Инициативата има също за цел да събере възможно най-много хора от всички етноси и да даде гласност на проблемите, пред които са изправени ромите в цяла Европа.

 

Дейностите са Проект BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 Заедно можем повече“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове