Образователният медиатор в с. Камен направи среща с родители на тема “Ранни бракове”

На 16.06.2021 г. се проведе информационна среща в с. Камен. Събитието бе свързано с консултации и темата „Ранните бракове“. Образователният медиатор Ирена Михайлова сподели на родителите, че във връзка с проблемите на ромската общност е достигнато до извода, че „ранни бракове“ могат да се предотвратят с постоянна, организирана и целенасочена превенция. Михайлова добави, че при консултациите с тях е важно добро образование на техните деца, житейски опит и стабилност на децата, което е важно за тяхното бъдеще. Стана ясно, че ромските младежи, и не само, имат нужда от продължаване на образованието и търсене на възможности за професионална реализация като основна алтернатива и път към развитие на общността. На родителите бе изяснено, че „ранният брак“ трябва да се осъзнае, да се отчете като пречка пред развитието им. Учениците трябва да завършат своето образование, за да се реализират в живота. Родителите не искат децата им да повтарят грешките, които са допуснали самите те, за които сега съжаляват заради непремислените си действия.

Образованието беше изведено като основен фактор, който би могъл да отложи старта на неформалното съжителство и брачния живот. С тези срещи и разговори с родителите за превенция на ранните бракове се цели повишаването на чувствителността на ромската общност спрямо този проблем, както и осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласите като цяло, което започва с малките, но тежки крачки, свързани с по-честата провокация за осмислянето на този проблем. Не на последно място Ирена Михайлов сподели, че продължава с информационните срещи с родители от малцинствата.

Дейностите се извършват по проект: BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.