Община Павликени осигури заетост на 28 души в изпълнение на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”

Въпреки създалата се епидемологична обстановка през последните месеци, Община Павликени продължава да реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени” при предприети строги мерки за безопастност.

След като беше проведен курс за професионална квалификация на неактивни лица от уязвими групи, на 28 лица от завършилите е осигурена заетост за 12 месеца. Лицата са назначени от партньорът по проекта Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени. Основните им задължения за свързани с облагородяването на населените места в общината. Двамата трудови медиатори по проекта извършват проверки на работните места и провеждат срещи за поддържане на мотивацията на заетите лица (да не се отказват от работа, след приключване на проекта да продължат да са активни на пазара на труда и др.).

 

Общата стойност на проекта е 816 400,44 лв., от които 693 940,37 лева европейско съфинансиране и 122 460,07 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира от Европейския съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01,  финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз.