Обучение на учители-наставници/ментори по проект “Заедно за успеха на всеки ученик“

Учебната година приключи, но не и обученията за учителите!

От 10 до 11 юли се реализира обучение на педагогически специалисти от училищата, включени в проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01“Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Обучението е част от дейност 3. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от училища за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити.

Проведеното обучение цели да подготви учители-наставници/ментори, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители, като се приложи комплексната подкрепа за провеждане на вътрешно-училищната квалификация и други обучения.

Обучените учители обучители и наставници, активно ще подкрепят дейностите с родители, учители и ученици в своите училища. Програмата на обучението включваше  няколко модула, насочени към придобиване на знания и умения за презентиране, както и усвояване на набор от инструменти  за структуриране на обучителни сесии, приложение на активизиращи игри и работа с ефективни модели за обратна връзка. След теоретичната подготовка, която участниците преминаха, имаха възможност за затвърждаване на наученото чрез изпълнение на практическата задача. Разпределени в три работни групи трябваше да разработят обучителен план по избрана от тях тема, адресирана до различна целева група и да изберат една обучителна сесия, която да разработят в детайли (със съдържание и дейности). С много старание, плам и емоции премина представянето на задачите от всяка група, подготвените обучения отлична обратна връзка от обучителите и заслужени аплодисменти от участниците, влезли активно в ролята на родители, ученици и учители.