“Всеки ученик ще бъде отличник”: практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност”, УИН 87850014

Одобрена със заповед № РД 09-192 / 02.02.2018 на Министъра на образованието и науката

Програмата е насочена към:
Учители – начален етап
Учители – прогимназиален етап
Учители – гимназиален етап
Директори
Заместник-директори
Педагогически съветници, психолози
Възпитатели в общежитие
Учители – предучилищно образование
Учители – целодневна организация

Анотация на програмата:

Кратко описание на програмата
Програмата се базира на мрежата на Център Амалипе „Всеки ученик ще бъде отличник“, развита през последните 7 години в над 250 училища в страната. Тя включва основните практики, разработени от Център Амалипе за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност. Програмата се реализира в два основни модула с продължителност 16 академични часа. Първи модул е теоретичен – 8 часа. Вторият е практически (8 часа). Първият модул е насочен към представяне на елементите, насочени към насърчаване на ученическата активност и включването на учениците в решаването на казуси на други ученици, застрашени от отпадане: – ученически парламент. Различното в модела, прилаган от Център Амалипе е, че той насърчава включването на неформалните ученически лидери (част от тях – деца с агресивно поведение). Това е начин не само за справяне с агресията, но и за насърчаване на отговорно поведение сред младите хора – развитие на практиката на ученици – наставници – организиране на младежки доброволчески клубове и насърчаване на доброволчеството сред учениците. Отчасти ученическите доброволчески клубове могат да бъдат насочени и към формиране на толерантност и приемане на различията. Подобна практика вече съществува в редица училища в България под наименованието „Младежта е толерантност“. Вторият модул е насочен към изготвяне на индивидуални програми за всяко едно училище и развитие на горепосочените елементи (включително и добавянето на нови) според конкретната специфика в даденото училище.

Цели на програмата
Целите на програмата са свързани с формиране на академична, педагогическа и комуникационна компетентност у педагогическите специалисти, в т.ч., създаване на умения за: Познава специфичните потребности на всяко дете или ученик и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа; Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване; Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от децата или учениците;Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност и формира гражданска позиция; Притежава знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомага социалната интеграция; Познава и прилага техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, подбира методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност,съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство; Сътрудничи с обществения съвет, училищното настоятелство и други партньорски организации. Цел на програмата е и да помогне на педагогическите специалисти да формират на практика някои от моделите, представени в рамките на програмата.

Методи на обучение
Използват се методи, проучващи и надграждащи знанията и уменията на обучаемите и допълващи ги с нови, съобразно техните потребности: Мозъчна атака по основни понятия; Презентации, Ролеви игри; Анализ на предоставени материали; Презентиране на добри практики; Решаване на задачи и казуси; Самостоятелна/групова работа с предоставени материали; Симулации и ролеви игри; Дикусии в екип; Самооценка на получените знания и умения по време на обучението; Попълване на кратък въпросник, който проверява усвоеното теоретично съдържание; Решаване на практическа задача Използваните методи следват следните принципи: интеркултурна сензитивност; няма “правилни-неправилни отговори” и единствени интерпретации; усилията на учителя се уважават и надграждат.

Индикатори за очаквани резултати
Очаква се педагогическите специалисти да развият знания и умения за: познаване и прилагане ДОС за ГЗЕИО; познаване специфичните потребности на всяко дете или ученик; планиране на дейности за индивидуална работа и за подкрепа; познаване и планиране използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати; отчитане конкретните особености на децата/учениците в групата/класа; осигуряване на децата/учениците възможност да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие, както и да получат обратна информация за това как се справят и как да подобрят резултатите си; насърчаване и направляване усвояването на знания, формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия и др.; възпитанието и максималното развитие и изява на личностния потенциал на всяко дете/ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси; мотивиране да се чувстват ценени, да бъдат активни участници в процеса на образованието. Индикатор за постигнат резултат е и въвеждане на някои от представените модели.

Продължителност на обучението : 16
Брой квалификационни кредити : 1