Център „Амалипе“ обявява свободно работно място за експерт „Образователна интеграция – развитие на местната общност“ 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Договор № Д03-11 от 11.04.2022г. сключен между Община Смядово и Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект BGLD-3.002-0004-C01 за изпълнението на проект № BGLD-3.002-0004 с наименование: Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, одобрен за финансиране по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Експерт „Образователна интеграция – развитие на местната общност“  – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта.

 1. Основна цел на длъжността.

Експертът „Образователна интеграция чрез развитие на местната общност”  подпомага методически и ръководи образователните медиатори – родители.  Оказва методическа подкрепа при изпълнението на Дейности  „Предоставяне на комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“ и „Дейности за комуникация и информираност, овластяване и развитие на общността, организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово“

 

ІІ. Области на дейност.

 • Подпомага методически и ръководи общностните медиатори – родители
 • Осигурява супервизия на общностни медиатори – родители; направлява и оценява тяхната работа
 • Оказва методическа подкрепа за реализиране на анкетиране на родителската общност
 • Оказва методическа подкрепа  за индивидуална работа  с родители, които възпрепятстват  децата си от редовна посещаемост на учебни занятия
 • Оказва методическа подкрепа за развитие на родителски мониторинг на качеството на образованието
 • Изготвя периодични доклади;
 • Работи с документация.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование,
 • Опит с работа в общността,
 • Участие в обучения на родители от ромска общност се счита за предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години;
 • Опит в обучението на учители се счита за предимство;
 • Опит в обучението на родители се счита за предимство.
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване – свободен текст;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

 

Продължителност на заетостта: до приключването на проекта.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: 5000 гр. Велико Търново,. ул. “Марно поле” №23, ет. 4, офис 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция Експерт „Образователна интеграция – развитие на местната общност“ за изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, или на електронен адрес: amalipe.shumen@yahoo.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Експерт „Образователна интеграция – развитие на местната общност“

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 19 август 2022