ЦМЕДТ ‘Амалипе’ обявява прием на документи за заемане на длъжност: ‘”Младежки координатор”’ за изпълнение на проект в Община Каспичан

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно намираме интеграционни решения”,  процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Младежки координатор – 1 (едно) свободно работно място на пълен работен ден, за нуждите на проекта на територията на Община Каспичан.

 1. Основна цел на длъжността.

Основната цел на Младежки работник (младежки координатор) е свързана с активизиране и овластяване на родителите и младежите в общността за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност.

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове във всички училища на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности
 8. Работа в общността с младежите от Община Каспичан.

III. Изисквания към кандидатите:

 1. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 2. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 3. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 4. Добри организационни и комуникативни умения;
 5. Компютърна грамотност;
 6. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 7. Умения за общностна работа е предимство;
 8. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство.
 9. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване;
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование;
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: до завършване на проекта

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, ет.1, ап.16, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Младежки координатор“ за изпълнение на проект в Община Каспичан“,  или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция „Младежки координатор“ за изпълнение на проект в Община Каспичан“

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 24 януари  2020 г.

—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————–

ПроектЗаедно намираме интеграционни решения, BG05М9ОP001-2.018-0035-2014BG05M2OP001-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.