ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен/Общностен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Павликени

ЦМЕДТ “Амалипе” обявява прием на документи за позиция “Образователен/общностен медиатор” – 1 свободно работно място на пълен работен ден, на територията на Община Павликени

 

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 “Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен/общностен медиатор –1(едно) свободно работно място на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

 

 1. Основна цел на длъжността.

Образователния/общностен медиатор подпомага развитието на образователната интеграция и модернизацията на местната ромска общност, защитата и реализацията на лицата в риск, предоставянето на услуги, базирани в общността и по-доброто взаимодействие с институциите на общинско ниво.

 

ІІ. Области на дейност.

 1. Работа с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на образователните институции или неглижират ползите от включване в системата на образованието;
 2. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 3. Организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 4. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск, изграждане на механизми за насърчаване на личностно и професионално развитие, предоставяне на услуги, базирани в общността
 5. Посредническа – застъпничество;
 6. Картографиране на местната общност;

 

III. Изисквания към кандидатите:

 

 1. Да притежава минимум средно образование;
 2. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 3. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 5. Добри организационни и комуникативни умения;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство;
 9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 

 1. Необходими документи:
 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Срок за подаване на документи: 16 декември 2020 г. 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ №4, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен/общностен медиатор за община Павликени“, както и на  имейл office@amalipe.comкато в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен/общностен медиатор за община Павликени“