Обява: Търсим “Регионален педагогически координатор за Северозападна България”!

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност и образователната интеграция. Център „Амалипе“ работи с мрежа от над 300 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.За допълване на екипа си търсим да назначим „Регионален педагогически координатор за Северозападна България“

Описание на длъжността:

 • Работи пряко с училищата, включени в мрежата “Всеки ученик може да бъде отличник” от съответния регион;
 • Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности, насочени към образователна интеграция и работа в мултикултурна среда;
 • Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система;
 • Подпомага работата с родителите;
 • Помага за изготвянето на становища, участва в разработването на иновативни педагогически материали;
 • Работи с образователните медиатори в региона;
 • Изготвя периодични доклади.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология;
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години;
 • Опит в обучението на учители;
 • Активен шофьор и личен автомобил (задължително);
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Компанията предлага:

 • Трудов договор на пълен работен ден
 • Работа в динамична и приятелска среда
 • Възможност за кариерно израстване, обвързано с увеличение на възнаграждението
 • Участие в различни международни и национални проекти

Ако смяташ, че нашето предложение е подходящо за теб, изпрати ни:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто

При проявен интерес можете да се свържете на имейл адрес: jobs@amalipe.com или на телефон: 0878 78 06 16

Център „Амалипе“ ще се свърже само с одобрените кандидати, които ще бъдат поканени на дистанционно интервю.