ЦМЕДТ Амалипе обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт ”Образователни дейности – интеркултурно образование за изпълнение на проект в Община Стражица

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0007-C01″Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ – 2 (две) свободни работни места, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Стражица.

 1. Основна цел на длъжността.

Старши експертът подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение и ръководи дейност „Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес“.

ІІ. Области на дейност.

 1. Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 2. Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 3. Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 4. Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 5. Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 8. Изготвя периодични доклади;
 9. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности;
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда;
 • Работа в мултикултурна среда;
 • Опит в обучението на учители;
 • Опит в обучението на родители;
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ №23, ет.4, офис. 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Стражица“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Стражица“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 19 април 2021 г.