Одобрени са проектите по тазгодишния конкурс на ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства публикува резултатите от тазгодишния конкурс за проекти на училища, детски градини, общини и университети. По четирите приоритета са одобрени общо 47 проекта, като 34 са на училища, 10 на детски градини, 1 на общини, 2 на университети. През настоящата седмица те следва да подпишат договори с ЦОИДУЕМ и да получат авансови плащания до края на декември.

За целта е необходимо да представят до 15.12.2022 г. вкл. следните документи на e-mail coiduem@mon.bg:
1. Договор – попълнен и подписан електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя и главния счетоводител на институцията (запаметен като pdf), като не се попълва само номера на Договора и датата;

2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка – прилага се сканирано копие.

3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).

4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2) – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).

5. Партньорско споразумение (в случай, че е приложимо) – няма образец-приложение; изработва се между Бенефициера и партньорите чрез конкретизиране изпълнението на съответните дейности и се предоставя подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или подписано сканирано копие.

6. Таблица с актуализирани показатели за изпълнение на дейностите – съгласно съответния приоритет, по който е одобрено проектното предложение.

Годишният конкурс за проекти на ЦОИДУЕМ през настоящата година се забави поради необходимостта да бъде одобрена от Министерски съвет новата Тригодишна програма на Центъра. В нея са разписани 4 приоритета, които са и Приоритетите на обявения конкурс – социализация, интеркултурно образование, десегрегация и работа с родителите. Въпреки краткия срок за кандидатстване (той бе едва 2 седмици) по конкурса имаше подаден рекорден брой проекти – над 220. По обявените резултати се вижда, че най-голям е бил интересът по  първи приоритет, като също така голям е бил интересът и по останалите приоритети.

Център Амалипе поздравява всички училища, детски градини, общини и РУО, които успяха в кратък срок да подадат качествени проектни предложения! Пожелаваме успех в реализацията през следващите месеци!

Одобрените проектни предложения по Приоритет 1 вижте тук

Одобрените проектни предложения по Приоритет 2 вижте тук

Одобрените проектни предложения по Приоритет 3 вижте тук

Одобрените проектни предложения по Приоритет 4 вижте тук