Център ,,Амалипе“ проведе онлайн среща с образователни медиатори на тема “Създаване на родителски клуб в училище”

Център „Амалипе” организира поредното онлайн обучение за образователни медиатори на 30-ти септември в платформата за видео разговори ZOOM. Срещата се откри от Атанас Атанасов и Валери Ангелов – експерти в работата с ромска общност. Г-н Деян Колев като председател на Център “Амалипе“ приветства медиаторите за добре дошли в онлайн срещата, както и се постара да ги мотивира да не се отказват от това, че са медиатори, а да се гордеят с общността, на която помагат.

Представени бяха координаторите-медиатори, които ще отговарят за останалите медиатори по населените места. Всеки един от координаторите: Ирена Самир, Бойчо, Лариса, Ангел, Златина и Алдин се представиха на кратко, за да могат останалите образователни медиатори да се запознаят с тях и да разберат всеки от координаторите за кои райони ще отговаря. 

Валери Ангелов и Атанас Атанасов дадоха думата на г-н Огнян Исаев, директор на програма „Образователни възможности и постижения“ към Тръст за социална алтернатива, който разказа невероятната си история как е успял да се превърне в един успял ром. Той сподели какво го мотивира да завърши висшето си образование и какви трудности е срещнал, за да достигне своето стъпало на израстване и развитие в своята кариера. Бяха му зададени въпроси от медиаторите по темата, свързани с развитието му.

По време на обучението участниците преминаха няколко важни тематични модула: Какви са целите на родителския клуб; какви са задачите на родителския клуб; план за работа на активния родителски клуб.  

Дискусията продължи, като думата бе дадена на Йонка Данова, образователен експерт за Северозападен регион, която представи как се  работи с родителите и как се създава „Родителски Клуб“.  В срещата се присъедини и г-н Деян Колев и сподели на присъстващите медиатори колко е важно да има „Родителски Клуб“ във всяко едно училище.

 Като заключителни думи посъветва медиаторите да създадат родителки клубове, които ще им бъдат в голяма полза в следните отношения: за развиване на положително отношение на децата към ученето и редовно посещение на училище; да насърчава децата към продължаване на образованието след 7 или 8 клас; за да подпомага за професионалното ориентиране на учениците за успешна кариера в бъдеще. Родителският клуб е в помощ на медиаторите допълниха и Атанас Атанасов и Валери Ангелов, като споделиха, че активното участие на родителите в дейности, организирани от училището като отворени врати, открити уроци, празници, търж

ества и спортни събития и др. Изброиха се какви са целите и под целите на Родителския клуб:

Целите на „Родителският клуб”, допълни Деян Колев, са превенция на ранното отпадане и задържане на ромските деца в училище и повишаване на тяхната успеваемост.

 

ПОДЦЕЛИ:

  • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
  • Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище и работа със застрашени от отпадане ученици;
  • Повишаване на капацитета и самооргнизацията на родителската общност;
  • Развиване на положително отношение на децата към ученето и редовно посещение на училище и повишаване  успеваемостта на учениците;         
  • Насърчава децата към продължаване на образованието след 7 или 8 клас и подпомага за професионалното ориентиране на учениците за успешна кариера в бъдеще;
  • Поддържа постоянна връзка с педагогическия екип на училището и дава идеи за организиране на извънкласни дейности и различни мероприятия в училище и населеното място.

 

Разясниха се и какви са задачите на Родителския клуб и какво включват те:

ЗАДАЧИ:

 • Да осигурява активното участие на родителите в дейности, организирани от училището –  отворени врати,  открити уроци,  празници,   тържества, спортни събития и др.;
 • Да допринася за популяризиране на училищната политика за толерантност;
 • Да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по превенция на отпадането на ученици от училище;
 • Да организира събития в общностите, които имат за цел популяризиране на училището като институция;
 • Да организира и реализира дискусии;
 • Да организира обсъждане на възникнали проблеми и как родителите биха могли да помогнат за преодоляването им;
 • Да търси възможности, от които училището може да се възползва и как родителите ще бъдат включвани в инициативи;
 • Да провежда анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите от материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище
 • Да организира събития в общността;

           

Срещата завърши с анкета, относно мнението на присъстващите за изминалата среща. В края ѝ всички присъстващи бяха с повдигнато настроение и мотивация  за работа.